Кратък фирмен профил

Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Индустриална зона Север
тел.: 056/810705,810948,810184,810192
факс: 056/810184, 810259
e-mail: hlebozavoda@mail.bg
WEB-site: http://www.hlebozavoda.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102010485
ИН по ДДС: BG102010485
Фирмено дело: 3162/95
Брой служители: 143 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 16 (2016)
Оборот (хил. лв.): 4 601 (2016)
ДМА (хил. лв.): 4 279 (2016)
Капитал (лв.): 456 934
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги, ремонт и сервизно обслужване на машини и съоръжения, производство на резервни части за хранително-вкусови машини, търговско-посредническа дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет
 Доклад за дейността на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Допълнителна информция на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас по чл. 33 ал. 1, т. 7
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о

22.05.2012

През 2011 г. 17-те общински дружествата са инвестирали над 3 500 000 лв. собствени средства в техника, апаратура и подобрение на сградния фонд, сочи годишният финансов отчет. Отделно от това, за 2011г. с решение на Общински съвет-Бургас, общинските лечебните заведения за извънболнична помощ бяха освободени от заплащане на дивидент, като сумата от 15 257 лв. е инвестирана в закупуване на медицинска апаратура. Голяма част от дружествата са приключили и процедурите за сертификация по стандарите на ISO. С внедряването на тази система се гарантира по-високо качество и конкурентоспособност при извършване на дейността им, както и се осигурява възможност за участие в обществени поръчки. Част от общинските фирми пък учредиха консорциуми под формата на граждански дружества, за да може да кандидатстват по програми за финансиране от Европейския съюз. Именно по този начин "Бургасбус"ЕООД и "Хляб и хлебни изделия" ЕООД спечелиха и изпълняват проекти към Агенцията по заетостта. Усилията през миналата година бяха насочени и към запазване на работните места. Запазени са 2 000 работни места. Припомняме, че съгласно решение на Общинския съвет, общинските търговски дружества дължат за 2011г. дивидент в размер на 50% от печалбата. Данните сочат увеличение на общата стойност на дивидента от 422 хил.лв. през 2010г. на 436 хил. лв. през 2011г. Освен дивидент, съгласно Закона за държавния бюджет, част от едноличните търговски дружества с общинско участие, внасят и 50 на сто от получения наем от отдадените от тях недвижими имоти в общинския бюджет. Така за 2011 г. начислените задължения за наеми към общинския бюджет са 376 000 лв. Това от своя страна води до намаляване на приходите от дейността им и представлява утежняващо обстоятелство по отношение на финансовите им резултати. Въпреки това, през 2011 г. е налице увеличение на собствения капитал с 5,21 %.

Бургасбус ЕООД - Бургас Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.01.2018: Спасяват Хлебозавода от фалит Отпускане на 400 хиляди лева, за...
17.01.2018: „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД сериозно закъса с парите. На карта...
18.01.2017: Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява...
26.10.2016: Калчо Стефанов, който е с близо 20-годишен опит в сферата на...
20.11.2013: Бургаската фирма "Хляб и хлебни изделия" ЕООД премина успешно...
09.06.2013: Търг в сърцето на парка Преди години на това място трябваше да...
04.01.2013: Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски...
16.10.2012: В новоизградена столова ще се хранят в почивките служителите на...
22.05.2012: През 2011 г. 17-те общински дружествата са инвестирали над 3 500...
11.01.2011: Управителят на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" Димитър...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 166 пъти
[2016: 1 707, 2015: 33, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 191, 2011: 40, ... ]