Кратък фирмен профил

Грийн форест проджект АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Нестор Абаджиев 37
тел.: 032/606350
факс: 032/606371
e-mail: office@greenforestproject.com
WEB-site: http://www.greenforestproject.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201418442
ИН по ДДС: BG201418442
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 22 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -2 691 (2016)
Оборот (хил. лв.): 6 365 (2016)
ДМА (хил. лв.): 32 957 (2016)
Капитал (лв.): 13 062 672
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане, поддръжка и екплоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Междинен доклад за дейността на групата Грийн Форест Проджект АД за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 32а, ал.1, т.5 и чл. 33, ал.1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

17.08.2012

Ръководството на Община Етрополе от началото на управлението си през ноември 2007 г. предприема решителни и целенасочени действия за разрешаване на екологичните проблеми, намаляване на вредното влияние на замърсяващите предприятия в района и превръщане то на Община Етрополе в чиста и зелена община. Усилията на Общината бяха насочени към намаляване на вредните последици от функционирането на рудник „Елаците” и фабрика „Евроледър” ЕАД, които с дейността си причиняваха замърсяване на водите на р. Малък Искър и въздуха в града. Предизвикани бяха редица проверки от страна на Министерството на околната среда и водите, които констатираха наличието на замърсявания. 1. „Елаците – Мед” АД Проведени бяха многобройни срещи с ръководството на рудник „Елаците” и постигнатите резултати са факт. В рудника е приета „Програма за опазване и възстановяване на околната среда в района на „Елаците – Мед” АД за периода 2010-2014г.”. От 2010г. там работи пречиствателна станция за отпадни води, а на 17.05.2012г. в изпълнение на приетата програма започна изграждане на пречиствателна станция за отпадни води съмвестно с Японската фирма „Мицубиши”. Изграждането на обекта ще завърши през месец септември 2013г. С неговото функциониране ще се подобри трайно състоянито на водите на р. Малък Искър и на околната среда в района. 2. „Евроледър” ЕАД За разлика от „Елаците – Мед” АД ръководството на фабрика „Евроледър” ЕАД не предприе действия за пречистване на отпадъчните води от производствената си дейност. Съоръженията на пречиствателната станция са силно амортизирани и се допуска замърсяване на водите на р. Малък Искър в резултат на което със Заповед № Д-01/18,06.2012г. на Министерство на околното среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите – София бе спряна производствената дейност за първична обработка на сурови кожи. Към момента дейността на „Евроледър” ЕАД е временно възстановена със Заповед на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за периода 10.08.2012 – 24.08.2012 за обработване на налични кожи, намиращи се в критично състояние, при условие че се спазват екологичните изисквания през този период. 3. „Грийн Форест Проджект” АД В началото на 2011 г. в Община Етрополе постъпи инвестиционното намерение на „Грийн Форест Проджект” АД за изграждане на инсталация за добиване на електрически ток от възобновяеми източници, дървесен тип, което през м. Април беше представено пред Общински съвет-Етрополе и пред гражданите на общината. Беше организирано Обществено обсъждане на централата. Фирмата представи изцяло екологосъобразен проект, водещ до разкриването на 70 устойчиви работни места, съгласно който при производствения процес в атмосферата не се очакваше отделяне на никакви вредни емисии. Напротив, изграждането на централи, използващи биомаса, води до намаляване на нивата на вредни емисии в атмосферата и получаване на евтина енергия. Коефициентът на полезно действие на такива централи е 90 на сто, в сравнение с електрическа печка, при която е 25 на сто.

Грийн форест проджект АД - Пловдив Община Етрополе - Етрополе Евроледър ЕАД - Етрополе Елаците Мед АД - Мирково 
 

08.03.2016: Ковачки влиза в енергийния боклук Докато "Топлофикация София"...
19.01.2016: Малко централи на биомаса хванаха последните високи цени Само...
18.11.2015: Кой ще представлява бизнеса в новия енергиен фонд Ден след...
17.11.2015: Втори опит централата на биомаса в Етрополе да...
17.08.2012: Ръководството на Община Етрополе от началото на управлението си...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати