Кратък фирмен профил

Геопланпроект ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №215, ет. 8
тел.: 02/8567195,8562838,8565109,8567195,9555469,8562838
факс: 02/8554197
e-mail: geoplan@scopeland.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831140467
ИН по ДДС: BG831140467
Фирмено дело: 832/89
Брой служители: 28 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 9 (2016)
Оборот (хил. лв.): 646 (2016)
ДМА (хил. лв.): 133 (2016)
Капитал (лв.): 68 298
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2017 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Справки - уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Справки към финансовия отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Счетоводен баланс към 30.06.2017 г.
 Отчет за приходи и разходи към 30.06.2017 г
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2017 г.
 Отчет за собствен капитал към 30.06.2017 г.
 Пояснителни бележки за дейността

01.10.2015

Енемона АД отчита консолидирана печалба от 2,42 млн. лв. за първото полугодие на 2015 г. спрямо загуба от 1,45 млн. лв. за същия период на 2015 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез Бюлетин Investor.bg. Оповестяването му е забавено с един месец, след като крайният срок беше в края на август. Консолидираните приходи от продажби намаляват със 17% на годишна база до 53,2 млн. лв. за полугодието на тази година, но намалението е основно поради по-малките приходи в раздел "Други", които намаляват с близо 14 млн. лв. Приходите от услуги се увеличават с 6,5 млн. лв. до 6,6 млн. лв. за януари-юни 2015 г. спрямо същия период на миналата година. Приходите от продукция (основно строително-монтажни работи) се понижават с 14% на консолидирана годишна база до 21,5 млн. за периода. Спад от 1% до 24,6 млн. лв. бележат консолидираните приходи от продажби на стоки, където се включват основно приходи от продажба на електроенергия. Консолидираните активи на Енемона АД са за 173 млн. лв. към 30 юни 2015 г. (170 млн. лв. в началото на годината). Консолидираните текущи пасиви нарастват до 145,5 млн. лв. към 30 юни 2015 г. (спрямо 135,7 млн. лв. 6 месеца по-рано). В същото време текущите активи нарастват до 91,2 млн. лв. (спрямо 90 млн. лв. в началото на годината). Текущите задължения към банки и небанкови финансови институции нарастват с около 6 млн. лв. до 82,5 млн. лв. към 30 юни 2015 г. Нетекущите обаче са надолу с около 9 млн. лв. до 1,3 млн. лв. Разходите за персонала намаляват с около 4 млн. лв. на годишна база до 11,3 млн. лв. за полугодието на 2015 г. Основната част от текущите активи (за 91 млн. лв.) са „Други - Търговски и други вземания“ за общо 27,3 млн. лв. (ръст с 11,1 млн. лв. от началото на годината). На второ място са вземанията от клиенти и доставчици за 26,15 млн. лв., на трето - предоставените аванси за 17,15 млн. лв., на четвърто са вземанията по предоставени търговски заеми за 14,07 млн. лв. Енемона АД има издадени 3 вида инструменти, включително обикновени акции, привилегировани акции и варанти. Обикновените ценни книжа на дружеството поевтиняват с 94,9% през последните 12 месеца до 0,102 лв. за акция и 1,22 млн. лв. пазарна капитализация.

Геопланпроект ЕАД - София Енемона АД - София [Несъстоятелност] 
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.10.2015: Енемона АД отчита консолидирана печалба от 2,42 млн. лв. за...
01.10.2015: Новата ограда с Турция вече минава 48 млн. лв. Повече от 48...
06.04.2015: Не един, а трима проектанти ще подготвят строежа на новата...
18.12.2014: Държавата даде летището в Щръклево на община Русе Държавата...
15.04.2011: Инвестиционният интерес в община Велико Търново започва да се...
27.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 137 пъти
[2016: 935, 2015: 49, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 60, 2011: 13, ... ]