Кратък фирмен профил

Грийн форест проджект АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Нестор Абаджиев 37
тел.: 032/606350
факс: 032/606371
e-mail: office@greenforestproject.com
WEB-site: http://www.greenforestproject.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201418442
ИН по ДДС: BG201418442
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 22 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -2 691 (2016)
Оборот (хил. лв.): 6 365 (2016)
ДМА (хил. лв.): 32 957 (2016)
Капитал (лв.): 13 062 672
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане, поддръжка и екплоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Междинен доклад за дейността на групата Грийн Форест Проджект АД за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 32а, ал.1, т.5 и чл. 33, ал.1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

08.03.2016

Ковачки влиза в енергийния боклук Докато "Топлофикация София" все още е на ниво екоразрешителни за изграждането на инсталация за изгаряне на софийския боклук (преработен в RDF брикети) и чака европейско финансиране, ТЕЦ "Бобов дол", свързван с Христо Ковачки, прави уверени стъпки в тази посока. В средата на февруари Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Перник излезе с решение, според което инвестиционното намерение на ТЕЦ "Бобов дол" за разширяване на производствената му дейност чрез оползотворяване на неопасни отпадъци съвместно с основното си гориво въглища няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда. От решението става ясно, че ТЕЦ "Бобов дол" има намерение да изгаря отпадъци от шивашка, обувна и дървопреработвателна промишленост, както и RDF гориво. Това не е инцидентен ход на енергийните предприятия, който са свързани с Ковачи. Преминаване към алтернативно гориво е предвидено още за ТЕЦ "Русе", "Топлофикация - Бургас", а засега неуспешен опит има и за ТЕЦ "Брикел". От една страна, смяната може да направи експлоатацията им по-евтина, а от друга, да "позелени" част от тези енергопроизводители, които с години се свързват със замърсяване и лоши производствени практики. RDF-ът стана популярен в България покрай софийския завод за боклук, който след осем години на изграждане беше открит през септември миналата година. Едно от направленията на системата е именно производството на RDF гориво от калоричната част на битовите отпадъци - пластмаси, хартия, дървесина, текстил и др., а капацитета на съоръжението е 178 хил. тона годишно. Идеята е това гориво да се изгаря в инсталация в ТЕЦ "София" на "Топлофикация - София" и по този начин да намали разходите й за природен газ с 10%. До изграждането на това съоръжение обаче има неопределено време, което отваря възможност за други ползватели да се възползват от безплатната суровина. RDF горивото стана още по-апетитно, когато през юни миналата година Столичната община обяви търг за изгарянето на тези отпадъци на стойност 25.2 млн. лв. Тогава в поръчката участваха три циментови завода "Златна Панега цимент", "Девня цимент" и "Холсим България", които имат разрешение да използват подобно гориво, тъй като само при тях няма остатъчни вредни вещества. Впоследствие кметът Йорданка Фандъкова прекрати поръчката, тъй като и тримата кандидати бяха предложили прекалено високи цени, за да изгарят боклуците на София, като обеща тя да бъде подновена след преоценка. От справка в регистъра на обществени поръчки се вижда, че засега поръчка няма. Затова пък на сцената се появи ТЕЦ "Бобов дол", която също има намерение да изгаря RDF. Инвестиционното намерение на ТЕЦ "Бобов дол" предвижа отпадъците да заместят 0.5% от използваните от централата въглища. В тонове това означава 96 тона на денонощие или малко над 30 хил. тона годишно. Предварителното третиране на отпадъците ще става на новообособена площадка в близост до открития склад за въглища. Това става ясно от решението на РИОСВ, според което проектът няма нужда от изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). За да доведе идеята си докрай, ТЕЦ "Бобов дол" трябва да получи и промяна на комплексното си разрешително от Изпълнителната агенция по околна среда, което ще отнеме месеци. Изпълнителният директор на централата Емил Христов не пожела да коментира идеята за реализацията на проекта пред "Капитал". Докато при изгарянето на RDF в химическите заводи няма остатъчни вредни вещества, не така стоят нещата при оползотворяването му в топлоцентрали. Какво да се прави с остатъчните 25% (по оценки на еколози) пепел и фините прахови частици от изгарянето на RDF-a е един от отворените въпроси, стоящи пред бъдещата инсталация в "Топлофикация - София". Специално за ТЕЦ "Бобов дол", която многократно е замърсявала околната среда в региона на Перник, обаче такъв проблем явено не съществува, според решението на РИОСВ. В него се посочва, че образуваните отпадъчни газове ще се пречистват от съществуващите сероочистващи инсталации и филтри на централата. Отпадъците от изгарянето пък ще се съхраняват в депо за производствени неопасни отпадъци в с. Каменик, община Бобошево, за което централата има разрешение за експлоатация. На площадката на "Топлофикация - Бургас", чиято собственост също се свързва с Христо Ковачки, ще се изгражда инсталация за газификация на биомаса. Подобен проект на фона на спирането на субсидиите централите на биомаса и трайната тенденция за намаляване на цените на природния газ изглежда, меко казано, странна. От централата обаче не бяха открити за коментар. Инициатор на проекта е фирмата "Гранд енерджи" ЕООД, която е регистрирана на адреса, на който са базирани повечето от компаниите, свързани с Ковачки. Неин управител от 2013 г. е Александър Спасов, а от финансовия отчет на фирмата за 2014 г. (последния публикуван в Търговския регистър) се вижда, че тя е реализирала загуба от 4 хил. лв. за периода. при 6 хил. за предходната година. В началото на януари РИОСВ - Бургас, е взела решение да не се извършва ОВОС на проекта. От документа става ясно, че експлоатационната топлинна мощност на съоръжението е 5 мегавата. Разходът на биомаса при максимално натоварване пък е 1700 кг/час. Въпросната технология на газификация обаче произвежда остатъчна смолисто-водна емулсия, която ще се събира в сепаратор, който ще отделя смолата от водата, като последната ще се изпуска в канализацията. Става въпрос за 2-3 хил. куб. метра годишно. Смолата, която остава, пък щяла да се използва като течно гориво в ТЕЦ "Сливен", която също е собственост на Ковачки. Според документа количеството на смолата е 320 тона годишно. Газът, който ще се произвежда от инсталацията на биомаса, пък ще се продава на "Топлофикация - Бургас" и ще се експлоатира само през отоплителния сезон. Според информация в infrastructure.bg проектът за изграждането на инсталация на биомаса в бургаската топлофикация датира от 2013 г. Според публикацията изгаряйки дървесен чипс, дружеството се надява да намали разходите си за природен газ с 3%, а топлинната енергия, произведена от биомаса, да достигне до 23% от общото количество. Като се има предвид, че цената на природния газ през 2014 г. падна общо с 30%, а от април се очаква да има ново намаление с над 20%, едва ли сметката за подобна инвестиция изглежда толкова оптимистично. Технологията, която ще бъде използвана, пък е китайска на Shanghai Wellink Industry CO., а общата инвестиция, посочена от тогавaшния изпълнителен директор на "Топлофикация - Бургас" Вьло Дучев, е 3 млн. лв. Според специалисти по изграждането на централи обаче това е прекалено малка сума за изграждане на подобно съоръжение и че сумата е поне три пъти по-голяма. Подобен неуспешен опит с китайска технология за газификация на биомаса, само че за комбинирано производството на електро- и топлоенергия имаха "Грийн форест проджект", свързани с "Белла България" в Етрополе през 2012 г. Тогава централата изобщо не успя да тръгне, тъй като се оказа, че сериозно обгазява града. Други топлофикации, свързвани с Христо Ковачки, вече имат реализирани проекти за частична замяна на основното си гориво с биомаса. Подобна инсталация функционира от февруари миналата година в "Топлофикация - Русе". Така до 20% от използваните въглища, които са основна суровина на централата, са заменени с биомаса - слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското и горското стопанство, става ясно от инвестиционно предложение на дружеството в местната екоинспекция. От РИОСВ - Русе, коментираха за "Капитал", че "Топлофикация - Русе" е провело необходимите процедури за промяна на комплексното си разрешително. Опит за използването на биомаса и изгаряне на твърди битови отпадъци е направен и в ТЕЦ "Брикел". През 2013 г. централата е подала инвестиционно намерение за подобен проект. Впоследствие обаче, въпреки че дружеството е получило указания за необходимата процедура, от негова страна не са предприети никакви действия. Затова през май миналата година РИОСВ - Стара Загора, прекратява процедурата по издаване на ОВОС и оценка по съвместимост на проекта. Част от проектите на енергийния конгломерат, който се контролира от Христо Ковачки, вероятно няма да се осъществят. Но ако не друго, след неуспешния си опит да използва мина "Чукурово" като депо за съхранение на битовите отпадъци на София през 2005 г. и бизнеса с преработка на гуми, Ковачки явно има намерение да навлезе много по-сериозно в боклукчийския бранш.

Грийн форест проджект АД - Пловдив Брикел ЕАД - Гълъбово Белла България АД - София Холсим България АД - Бели извор Топлофикация Бургас ЕАД - Бургас Топлофикация София ЕАД - София ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село Девня цимент АД - Девня 
 

08.03.2016: Ковачки влиза в енергийния боклук Докато "Топлофикация София"...
19.01.2016: Малко централи на биомаса хванаха последните високи цени Само...
18.11.2015: Кой ще представлява бизнеса в новия енергиен фонд Ден след...
17.11.2015: Втори опит централата на биомаса в Етрополе да...
17.08.2012: Ръководството на Община Етрополе от началото на управлението си...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати