Кратък фирмен профил

Наш дом - България холдинг АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Александър Кусев No 20
тел.: 068/981 6010,980 84 94,980 1210, 980 39 59
факс: 068/980 13 17,973 37 20
e-mail: office@nash-dom.com
WEB-site: http://www.nash-dom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121663697
ИН по ДДС: BG121663697
Фирмено дело: 13530/96
Брой служители: 2 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -58 (2017)
Оборот (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): 9 485 (2017)
Капитал (лв.): 5 481 696
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.11.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - септември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

15.03.2016

Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на борсата Българска фондова борса заплаши 25 дружества, чиито ценни книжа се търгуват на Българска фондова борса да спре търговията им. Основанието за спиране е неплащането в срок на таксата за поддържане на регистрираната емисия. Дружествата имат срок до 1 април да платят дължимата такса. Ако не го сторят, книжата им ще бъдат спрени временно от търговия, считано от 4 април, до заплащане на дължимата такса. Дружествата, незаплатили дължимата на БФБ такса, са: Борсов код - Емитент ATZ - Артанес Майнинг Груп АД-София BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин VN7 - Винъс АД-София 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово E4A - Енемона АД-Козлодуй E4AP - Енемона АД-Козлодуй 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация 4IM - ИММИ АД-София 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София 2O4 - Они Холдингс АД-София 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София

Балканика Имоти АДСИЦ - София [Ликвидация] Вратица АД - Враца [Несъстоятелност] Артанес Майнинг Груп АД - София Винъс АД - София Видахим АД - Видин Българска фондова борса АД - София Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД - София [Ликвидация] ИММИ АД - София ИнтерСтандартс АД - София Люк АДСИЦ - София Пазарджик Български търговски мениджмънт АД - Пазарджик Наш дом - България холдинг АД - Ловеч Никотиана БТ Холдинг АД - София Они холдингс АД - София Пълдин Холдинг АД - Пловдив Пещоремонт АД - Елин Пелин [Ликвидация] СИИ Имоти АДСИЦ - София Трансстрой Автоматика и монтажи АД - София Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ АДСИЦ - София Хелт енд Уелнес АДСИЦ - София [Несъстоятелност] Енемона АД - София [Несъстоятелност] Далия ЕАД - София Юнайтед пропъртис АДСИЦ - София 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
04.07.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено редовно...
29.05.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
26.05.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65,...
18.01.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на...
15.03.2016: Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на...
02.02.2016: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) БФБ – София АД вписа в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 009 пъти
[2016: 3 078, 2015: 292, 2014: 115, 2013: 231, 2012: 794, 2011: 361, ... ]