Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 004 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 710 (2016)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

7.11.2017 13:13 Випом АД - Видин : 4VIНовини 
На 07.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление във връзка с изискването на разпоредбата на чл. 79 б от ЗППЦК за издаден LEI код на "ВИПОМ" АД
 Уведомление за издаден LEI код на "ВИПОМ" АД

28.06.2016

Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Избира регистриран одитор; - Приема доклада на Одитния комитет; - Преизбира Одитен комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2015 год., печалбата може да се използва за инвестиции в дружеството; - Взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% на календарна година от общия брой издадени акции, максимум 10 % от капитала на дружеството за целия срок на процедурата; 2. Срок на процедурата – не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване; 3. Цени на обратно изкупуване за една акция: минимална цена – 2.50 лв., максимална цена – 10.00 лв.; 4. Овластяване СД за избор на инвестиционен посредник, за определяне на всички останали параметри по обратното изкупуване, както и за разпореждане с вече изкупените акции.

Випом АД - Видин 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
27.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 26.06.2017...
13.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
15.05.2017: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
01.08.2016: Випом АД-Видин (4VI) Считано от 01.08.2016 год., Лора Рузвелт...
29.06.2016: Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото...
28.06.2016: Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на...
14.06.2016: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
12.05.2016: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
13.11.2015: Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 12.11.2015 год. на...
29.10.2015: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум свиканото от Випом...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 917 пъти
[2016: 1 635, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]