Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 004 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 710 (2016)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.03.2018  Предстоящо - 15.06.2018 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

16.05.2018 15:53 Випом АД - Видин : 4VIФинансови отчети 
На 16.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.03.2018 г на консолидирана основа
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.03.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

28.06.2016

Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Избира регистриран одитор; - Приема доклада на Одитния комитет; - Преизбира Одитен комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2015 год., печалбата може да се използва за инвестиции в дружеството; - Взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% на календарна година от общия брой издадени акции, максимум 10 % от капитала на дружеството за целия срок на процедурата; 2. Срок на процедурата – не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване; 3. Цени на обратно изкупуване за една акция: минимална цена – 2.50 лв., максимална цена – 10.00 лв.; 4. Овластяване СД за избор на инвестиционен посредник, за определяне на всички останали параметри по обратното изкупуване, както и за разпореждане с вече изкупените акции.

Випом АД - Видин 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
15.05.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
20.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено на 16.03.2018 г. ОСА на...
19.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 16.03.2018...
13.02.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
27.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 26.06.2017...
13.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
15.05.2017: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
01.08.2016: Випом АД-Видин (4VI) Считано от 01.08.2016 год., Лора Рузвелт...
29.06.2016: Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото...
28.06.2016: Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 787 пъти
[2016: 2 505, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]