Кратък фирмен профил

Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Индустриална зона Север
тел.: 056/810705,810948,810184,810192
факс: 056/810184, 810259
e-mail: hlebozavoda@mail.bg
WEB-site: http://www.hlebozavoda.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102010485
ИН по ДДС: BG102010485
Фирмено дело: 3162/95
Брой служители: 143 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 16 (2016)
Оборот (хил. лв.): 4 601 (2016)
ДМА (хил. лв.): 4 279 (2016)
Капитал (лв.): 456 934
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги, ремонт и сервизно обслужване на машини и съоръжения, производство на резервни части за хранително-вкусови машини, търговско-посредническа дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет
 Доклад за дейността на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Допълнителна информция на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас по чл. 33 ал. 1, т. 7
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о

18.01.2017

Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява управителят на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД Калчо Стефанов. Приходите от продажбата на произведената готова храна и хлебни изделия не могат да покрият натрупаните задължения към държавата и общината. Към настоящия момент задълженията към НАП са в размер на 625 000 лв., върху тях се начислява годишна лихва в размер на 10 процента плюс основния лихвен процент. Ежемесечните вноски по това задължение лишава дружеството от оборотни средства и затруднява разплащанията с доставчици. Освен това фирмата има неплатени задължения към Община Бургас за местни данъци и такси в размер на 135 000 лв., върху които се начислява лихва в същия размер от 10% плюс основен лихвен процент. Наличието на тези публични задължения пък е пречка за участието в процедури по Закона за обществените поръчки и за кандидатстването по европейски програми. Поради това управителят смята, че е целесъобразно и икономически обосновано, публичните задължения, върху които се начисляват лихви в размер на 10% плюс основния лихвен процент, да бъдат покрити чрез външно финансиране, както и да бъдат осигурени оборотни средства за текущата дейност. Той иска финансиране чрез банкови кредити, които могат да бъдат обезпечени с имоти на дружеството. Такъв неизползваем терен с площ 14 409 кв.м, има в северна промишлена зона. Освен това има и 5 имота с възбрани от НАП. Това са магазини. Ако срокът на кредита, който ще погаси публичните задължения е 10 години, месечната вноска ще се намали неколкократно, което ще освободи оборотни средства, с които ще започнем да покриваме натрупаните задължения към доставчици - е направил изчисления Стефанов. При съществуващите условия на кредитиране на банковия пазар и предвид финансовото състояние на дружеството, той счита, че всяко предложение на банка до 5% лихвен процент, ще обоснове тегленето на кредитите. Така ще се изплатят задълженията към НАП и общината, ще се освободят оборотни средства за текущата дейност на дружеството. По този начин ще се даде възможност за разширяване на производствената и търговската дейност, ще може да се участва в процедури по реда на Закона за обществените поръчки и да се кандидатства по оперативни програми. http://burgasnews.com

Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.01.2018: Спасяват Хлебозавода от фалит Отпускане на 400 хиляди лева, за...
17.01.2018: „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД сериозно закъса с парите. На карта...
18.01.2017: Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява...
26.10.2016: Калчо Стефанов, който е с близо 20-годишен опит в сферата на...
20.11.2013: Бургаската фирма "Хляб и хлебни изделия" ЕООД премина успешно...
09.06.2013: Търг в сърцето на парка Преди години на това място трябваше да...
04.01.2013: Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски...
16.10.2012: В новоизградена столова ще се хранят в почивките служителите на...
22.05.2012: През 2011 г. 17-те общински дружествата са инвестирали над 3 500...
11.01.2011: Управителят на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" Димитър...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 163 пъти
[2016: 1 704, 2015: 33, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 191, 2011: 40, ... ]