Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 004 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 710 (2016)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2017  Предстоящо - 16.03.2018 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

12.02.2018 16:15 Випом АД - Видин : 4VIОбщо събрание на акционерите 
На 12.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 16.03.2018 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на на Випом АД на 16.03.2018 г.
 Протокол от заседание на Съвета на директорите
 Материали за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Вписване в Търговски регистър
 Образец на пълномощно за участие чрез представител (пълномощник) в извънредно общо събрание на акционерите
 Финансов отчет към 31.12.2016
 Доклад на независимия одитор
 Доклад за дейността през 2016 г. на Випом АД
 Информация към доклада за дейността на Випом АД през 2016 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца - за 2016 г.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

15.05.2017

Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 12.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приемане на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Подновяване мандата на членовете на Съвета на директорите за 5 години и определяне на възнаграждението им; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: ОСА решава да не разпределя дивидент за 2016 год., а печалбата може да се използва за инвестиции в дружеството; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2017 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.05.2017 год.

Випом АД - Видин Българска фондова борса - София АД - София Централен Депозитар АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
13.02.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
27.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 26.06.2017...
13.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
15.05.2017: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
01.08.2016: Випом АД-Видин (4VI) Считано от 01.08.2016 год., Лора Рузвелт...
29.06.2016: Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото...
28.06.2016: Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на...
14.06.2016: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
12.05.2016: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
13.11.2015: Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 12.11.2015 год. на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 264 пъти
[2016: 1 982, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]