Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 20 953 944
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 
 


Новини

  стр. 1 / 49   стр.    
28.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
20.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
20.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Телекомплект...
17.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
07.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
06.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
05.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
31.10.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София ...
30.10.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомявамление относно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 705 пъти
[2016: 841, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]