Кратък фирмен профил

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ул. Николай Хайтов 3 А, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131350366
Капитал (лв.): 34 641 925
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 
 


Новини

  стр. 1 / 72   стр.    
07.12.2018: ФНИБ АДСИЦ получи разрешение за строежа си в София тех парк...
06.12.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
04.12.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение № 3 (Методология за...
04.12.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
23.11.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Резюме на...
20.11.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
19.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
19.11.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
08.11.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 870 пъти
[2016: 1 168, 2015: 481, 2014: 224, 2013: 448, 2012: 1 121, 2011: 688, ... ]