Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 004 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 710 (2016)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2018  Предстоящо - 29.06.2018 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

15.06.2018 11:45 Випом АД - Видин : 4VIОбщо събрание на акционерите 
На 15.06.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 15.06.2018 год.
 Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на присъствалите акционери

13.02.2018

Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 16.03.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Решение за разпределение на дивиденти от неразпределената печалба към 31.12.2016 г. при следните параметри: - Обща брутна сума за разпределяне като дивидент: 472 294.74 лв.; - Срок за изплащане: три месеца. Изплащането ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент; - Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Интернешънъл Асет Банк АД в страната; - Сума в размер на 2 208.97 лв. да остане неразпределена; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.03.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.02.2018 г.

Випом АД - Видин Българска фондова борса - София АД - София Интернешънъл Асет банк АД - София Централен Депозитар АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
18.06.2018: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
15.05.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
20.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено на 16.03.2018 г. ОСА на...
19.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 16.03.2018...
13.02.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
27.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 26.06.2017...
13.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
15.05.2017: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
01.08.2016: Випом АД-Видин (4VI) Считано от 01.08.2016 год., Лора Рузвелт...
29.06.2016: Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 853 пъти
[2016: 2 571, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]