Кратък фирмен профил

Инвестбанк АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831663282
Капитал (лв.): 131 666 667
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 13.05.2019 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове от трети лица или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи, финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване на собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали, с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
 

29.07.2019

БНБ обяви банковата система за стабилна Българският банков...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 142   стр.    
11.09.2019: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) В БФБ АД е постъпил доклад...
26.08.2019: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ е постъпил доклад по...
22.08.2019: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) В БФБ е постъпил по...
22.08.2019: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) В БФБ е постъпил доклад по...
21.08.2019: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) В БФБ е постъпил доклад по...
14.08.2019: Във връзка с подадено заявление, БФБ АД прекратява правата като...
12.08.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ АД е постъпил доклад по...
09.08.2019: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) В БФБ...
09.08.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
09.08.2019: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ АД е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 714 пъти
[2016: 992, 2015: 329, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 638, 2011: 573, ... ]