Регулирана информацияФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2017 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Доклад за дейността през 2016 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 27.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене