Сертифицирани български фирми

Сертификат HACCP
AA Селско, ловно и горско стопанство7
BB Рибно стопанство1
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия143
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност2
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна1
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси2
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини1
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване3
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството43
HH Хотели и ресторанти28
II Транспорт, складиране и съобщения4
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване1
Сертификат IFS
AA Селско, ловно и горско стопанство1
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия49
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството6
II Транспорт, складиране и съобщения1
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги1
Сертификат ISO 14001
AA Селско, ловно и горско стопанство10
CA Добив на енергийни суровини1
CB Добив, без добива на енергийни суровини8
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия19
DB Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло10
DC Производство на лицеви кожи и изделия от тях1
DD Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели2
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност12
DF Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво1
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна21
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси29
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини23
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване45
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL32
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване43
DM Производство на превозни средства7
DN Преработваща промишленост, некласифицирана другаде18
EE Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода4
FF Строителство429
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството72
HH Хотели и ресторанти8
II Транспорт, складиране и съобщения22
JJ Финансово посредничество1
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги88
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване42
NN Хуманно здравеопазване и социални дейности4
OO Други дейности, обслужващи обществото и личността18
Сертификат ISO 22000
AA Селско, ловно и горско стопанство3
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия148
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност2
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна2
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси8
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини2
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване1
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване1
FF Строителство1
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството40
HH Хотели и ресторанти18
II Транспорт, складиране и съобщения4
JJ Финансово посредничество1
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги7
Сертификат ISO 27001
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност3
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна1
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси1
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване1
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL3
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване4
EE Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода1
FF Строителство9
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството19
II Транспорт, складиране и съобщения14
JJ Финансово посредничество3
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги80
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване11
OO Други дейности, обслужващи обществото и личността2
Сертификат ISO 28000
II Транспорт, складиране и съобщения1
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги1
Сертификат ISO 50001
FF Строителство1
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване1
Сертификат ISO 9001
AA Селско, ловно и горско стопанство57
CA Добив на енергийни суровини1
CB Добив, без добива на енергийни суровини21
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия284
DB Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло146
DC Производство на лицеви кожи и изделия от тях22
DD Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели41
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност121
DF Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво7
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна93
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси148
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини99
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване346
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL228
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване256
DM Производство на превозни средства59
DN Преработваща промишленост, некласифицирана другаде122
EE Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода28
FF Строителство1000
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството1030
HH Хотели и ресторанти56
II Транспорт, складиране и съобщения292
JJ Финансово посредничество20
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги840
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване123
MM Образование25
NN Хуманно здравеопазване и социални дейности55
OO Други дейности, обслужващи обществото и личността60
Сертификат OHSAS 18001
AA Селско, ловно и горско стопанство12
CA Добив на енергийни суровини1
CB Добив, без добива на енергийни суровини8
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия16
DB Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло17
DC Производство на лицеви кожи и изделия от тях6
DD Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели1
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност9
DF Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво2
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна19
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси16
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини17
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване47
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL37
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване43
DM Производство на превозни средства7
DN Преработваща промишленост, некласифицирана другаде14
EE Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода4
FF Строителство455
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството61
HH Хотели и ресторанти6
II Транспорт, складиране и съобщения18
JJ Финансово посредничество3
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги96
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване11
NN Хуманно здравеопазване и социални дейности6
OO Други дейности, обслужващи обществото и личността18