Сертифицирани български фирми

Сертификат HACCP
AA Селско, ловно и горско стопанство7
BB Рибно стопанство1
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия140
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност2
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна1
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси2
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини1
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване3
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството42
HH Хотели и ресторанти28
II Транспорт, складиране и съобщения4
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване1
Сертификат IFS
AA Селско, ловно и горско стопанство1
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия49
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството7
II Транспорт, складиране и съобщения1
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги1
Сертификат ISO 14001
AA Селско, ловно и горско стопанство9
CA Добив на енергийни суровини1
CB Добив, без добива на енергийни суровини8
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия20
DB Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло10
DC Производство на лицеви кожи и изделия от тях1
DD Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели3
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност12
DF Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво1
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна21
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси28
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини23
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване49
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL32
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване47
DM Производство на превозни средства7
DN Преработваща промишленост, некласифицирана другаде17
EE Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода4
FF Строителство429
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството67
HH Хотели и ресторанти8
II Транспорт, складиране и съобщения22
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги85
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване42
NN Хуманно здравеопазване и социални дейности4
OO Други дейности, обслужващи обществото и личността17
Сертификат ISO 22000
AA Селско, ловно и горско стопанство4
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия144
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност2
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна2
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси8
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини2
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване1
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване1
FF Строителство2
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството36
HH Хотели и ресторанти18
II Транспорт, складиране и съобщения4
JJ Финансово посредничество1
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги7
Сертификат ISO 27001
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност3
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна1
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси1
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване1
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL3
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване2
EE Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода1
FF Строителство9
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството16
II Транспорт, складиране и съобщения14
JJ Финансово посредничество3
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги82
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване11
OO Други дейности, обслужващи обществото и личността2
Сертификат ISO 28000
II Транспорт, складиране и съобщения1
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги1
Сертификат ISO 50001
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна1
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване1
FF Строителство1
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване1
Сертификат ISO 9001
AA Селско, ловно и горско стопанство56
BB Рибно стопанство1
CA Добив на енергийни суровини1
CB Добив, без добива на енергийни суровини21
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия270
DB Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло145
DC Производство на лицеви кожи и изделия от тях21
DD Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели40
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност117
DF Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво7
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна88
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси147
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини97
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване339
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL225
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване258
DM Производство на превозни средства54
DN Преработваща промишленост, некласифицирана другаде119
EE Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода28
FF Строителство974
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството992
HH Хотели и ресторанти56
II Транспорт, складиране и съобщения282
JJ Финансово посредничество16
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги813
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване122
MM Образование24
NN Хуманно здравеопазване и социални дейности52
OO Други дейности, обслужващи обществото и личността57
Сертификат OHSAS 18001
AA Селско, ловно и горско стопанство11
CA Добив на енергийни суровини1
CB Добив, без добива на енергийни суровини8
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия16
DB Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло17
DC Производство на лицеви кожи и изделия от тях6
DD Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели1
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност9
DF Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво2
DG Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна19
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси14
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини17
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване52
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL35
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване47
DM Производство на превозни средства7
DN Преработваща промишленост, некласифицирана другаде12
EE Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода4
FF Строителство453
GG Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството56
HH Хотели и ресторанти6
II Транспорт, складиране и съобщения18
JJ Финансово посредничество2
KK Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги93
LL Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване11
NN Хуманно здравеопазване и социални дейности6
OO Други дейности, обслужващи обществото и личността17
Сертификат OHSAS 45001
FF Строителство1