Публикуване на регулирана информация

Публикуване на регулирана информация

по чл. 41а, от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор (КФН) за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), публикуван в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г., разпоредбите на Глава шеста „а“ „Разкриване на информация“ от ЗППЦК се прилагат и за:

 • лицата, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, от Комисията за енергийно и водно регулиране,
 • държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон
 • и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие в капитала.

Без да придобиват качеството на емитенти по смисъла на ЗППЦК за тях възникват задължения за публично разкриване на регулирана информация както следва:

 1. периодична информация, включваща шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние;
 2. друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

За да се осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността, лицата са длъжни да сключат договор с информационна агенция или друга медия. Те следва да посочат на своята интернет страница информация относно наименованието, ЕИК и електронен адрес на избраната информационна агенция или медия.

Във връзка с тези изисквания Българска стопанска камара (БСК) Ви предлага възможност за публикуване в специализирано приложение на Информационната система на българските предприятия (BEIS) съобщения за постъпилата регулирана информация по чл. 41а от Наредба № 2 на Комисията по финансов надзор (КФН). Приложението се поддържа от Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД – еднолично дружество на БСК.

Постъпилата регулирана информация се разпространява в електронното издание на БСК “Бизнес Индустрия Капитали”.

Моля следвайте следната процедура:

 1. Изтеглете бланковия договор оттук.
 2. Попълнете данните на Вашето предприятие и лице за контакт.
 3. Разпечатайте договора в 2 (два) екземпляра, положете подписите на представляващия от Ваша страна и изпратете двата екземпляра от договора на нашия адрес.
 4. Наредете плащането на дължимата цена по договора по нашата банкова сметка, посочена в договора.
 5. От наша страна, подписваме договорите и Ви изпращаме на посочения от Вас адрес Вашия екземпляр от договора, заедно с оригиналната фактура за извършеното плащане.
 6. Изпратете информацията, която следва да бъде публикувана, на нашия адрес: bic@bia-bg.com
 7. Публикуваме изпратената от Вас информация и Ви изпращаме уведомително съобщение за публикацията.

За допълнителна информация и сключване на договори, моля обръщайте се на нашия адрес:
гр. София 1000, ул. Чаталджа 76, ет.1
тел.: 980 10 90, 981 45 67, e-mail: bic@bia-bg.com