Регулирана информация

4.07.2024 9:38 Випом АД - Видин : VPOMВътрешна информация, съгл. наредба 2 
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “Випом" АД, съгласно решение на проведеното на 24.06.2024г. редовно годишно Общо събрание на акционерите. След промяната, Съветът на директорите е в следния състав:
Георги Иванов Ревалски – председател
Гошо Цанков Георгиев – зам.председател и изпълнителен директор
"Приви” АД, ЕИК 130688653 - член
 Промяна в състава на Съвета на директорите на “Випом" АД,
 Проведеното на 24.06.2024г. редовно годишно Общо събрание на акционерите

28.06.2024 8:37 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 27.06.2024г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Протокол от годишно събрание на акционерите на КММ АД - Шумен проведено на 26.06.2024г.
 Протокол от редовно ОСА
 Списък на присъствалите акционери
 Списък упълномощени лица

24.06.2024 15:46 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 24.06.2024 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи регулирана информация за проведено на 24.06.2024 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Випом” АД
 Информация за проведено на 24.06.2024 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите

17.06.2024 9:00 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 17.06.2024 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа, с коригиран одиторски доклад относно консолидирания годишен финансов отчет) за годината, завършваща на 31.12.2023 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа, с коригиран одиторски доклад относно консолидирания годишен финансов отчет) за годината, завършваща на 31.12.2023 г.

23.05.2024 9:59 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 23.05.2024г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за отмяна на общо събрание на акционерите на КММ АД, обявено за 26.06.2024г. от 12:00ч.
 Покана
 Протокол от решение на СД
 Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г
 Отчет за дейността на одитен комитет
 Доклад на независимия одитор
 Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г с приложения
 Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КММ“ АД през 2023 г
 Годишен доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „КММ“ АД за 2023 г.
 Писмени материали по точките от дневния ред
 Пълномощно

21.05.2024 14:45 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 21.05.2024 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20240624, което ще се проведе на 24.06.2024г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+03:00) по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 09.07.2024г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+03:00), на същото място и при същия дневен ред
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник (в .doc формат)
 Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20240520142653

17.05.2024 13:33 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 17.05.2024г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за отмяна на общо събрание на акционерите на КММ АД, обявено за 30.05.2024г.
 Уведомление отмяна събрание

13.05.2024 15:05 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 13.05.2024 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2024г. на консолидирана основа:
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2024г. на консолидирана основа

30.04.2024 14:34 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.04.2024 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2024г. на КММ АД - Шумен.
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица
 Информация съгласно приложение 4

26.04.2024 16:23 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.04.2024 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на На 26.04.2024 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа) за годината, завършваща на 31.12.2023 г.
  Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа) за годината, завършваща на 31.12.2023 г.

25.04.2024 15:00 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 25.04.2024 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на КММ АД на 30.05.2024 г от 12:00 ч.
 Покана
 Материали
 Отчет за дейността на одитен комитет
 Пълномощно

23.04.2024 10:27 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.04.2024 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2024г. (на индивидуална основа).

28.03.2024 17:06 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.03.2024 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за 2023г. на КММ АД - Шумен
 Годишен отчет на КММ АД към 31.12.2023г. в ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2023г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзорФинансови отчети 
На 28.03.2024 г. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2023г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна.
 Годишен финансов отчет за 2023г.;
 Счетоводна политика и приложение към ГФО 2023г.
 Годишен доклад за дейността за 2023г
 Декларация по чл.100о, ал.4,т.3,буква"а" от ЗППЦК
 Доклад на одитор за 2023г.
 Годишни справки по образец на КФН

28.03.2024 12:12 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.03.2024 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа, одитиран) за годината, завършваща на 31.12.2023 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа, одитиран) за годината, завършваща на 31.12.2023 г.Финансови отчети 
На 27.03.2024 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2023 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността
 Годишен финансов отчет
 Декларация одит
 Декларация чл.100,ал.4,т.4,а
 Декларация чл.100,ал4,т.4,б
 Доклад на независимия одит
 Информация, съгл. Приложение 2
 Справка по образец
 Счетоводна политикаФинансови отчети 
На 27.03.2024 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за 2023 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността
 Годишен финансов отчет
 Декларация мл.100, ал.4, т.4 ,б
 Декларация чл.100, ал.14,т.4
 Деклариця одитор
 Информация, съгл. Приложение 2
 Одиторски доклад
 Справка по образец
 Счетоводна политика

20.02.2024 11:27 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 20.02.2024 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2023г. на консолидирана основа

30.01.2024 15:49 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.01.2024 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет към 31.12.2023г. От КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица

25.01.2024 15:04 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.01.2024 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2023г. на индивидуална основа

21.11.2023 13:24 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 21.11.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 30.09.2023г. на консолидирана основа

30.10.2023 13:55 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.10.2023 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет към 30.09.2023г. От КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица

24.10.2023 13:27 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.08.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 30.09.2023г. на индивидуална основа

30.08.2023 11:19 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 30.08.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

23.08.2023 11:31 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.08.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2023г. на консолидирана основа:
 Шестмесечен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2023г. на консолидирана основаФинансови отчети 
На 31.07.2023 год. В Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2023 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Вътрешна информация
 Декларация б.а
 Декларация б.б
 Допълнителна инормация
 информация приложение №4
 Консолидиран междинен анализ
 Консолидирана счетоводна политика
 Междинен консолидиран финансов отчет
 СправкаФинансови отчети 
На 29.07.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2023г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна.
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2023г.
 Счетоводна политика и приложение към финансов отчет за шестмесечието на 2023г.
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2023г.
 Декларация по чл.100о, ал.4,т.3,буква"а" от ЗППЦК
 Декларация по чл.100о, ал.4,т.3,буква"б" от ЗППЦК
 Шестмесечни справки по образец на КФН
 Факти и обстоятелства съгласно Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл.чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014

28.07.2023 18:13 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.07.2023 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за 30.06.2023г. От КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица

25.07.2023 16:36 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.05.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Шестмесечен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа) към 30.06.2023 г.
 Шестмесечен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа) към 30.06.2023 г.Финансови отчети 
На 24.07.2023 год. В Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Индивидуален шестмесечен отчет към 30.06.2023г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Счетоводен баланс за 30.06.2023г.
 Справка
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100, ан.4 т.3,б "А"
 Декларация по чл. 100, ан.4 т.3,б "Б"
 Допълнителна инфромация
 Доклад за дейност
 Информация по приложение 4
 Приложение, съставна част на междинен финансов отчет

28.06.2023 15:15 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.06.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа, с допълнен одиторски доклад относно индивидуалния Годишен финансов отчет) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на консолидирана основа, с допълнен одиторски доклад относно индивидуалния Годишен финансов отчет) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

28.06.2023 14:00 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.06.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа, с допълнен одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.
  Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа, с допълнен одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.

28.06.2023 13:55 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 28.06.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

26.06.2023 15:18 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 26.06.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи регулирана информация за проведено на 26.06.2023 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Випом” АД
 Информация за проведено на 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите

20.06.2023 15:49 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 20.06.2023 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен Финансов отчет за 2022г. от КММ АД - Шумен
 Годишен отчет на КММ АД към 31.12.2022г. в ЕЕЕФ формат
 Eлектронно подписан Годишен отчет във ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2022г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
 Електронно подписани Форми на финансови отчети към 31.12.2022г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

18.05.2023 14:55 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 18.05.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно събрание на акционерите на КММ АД, списък на присъствалите акционери и списък на упълномощени лица.
 Списък упълномощени лица
 Списък присъствали акционери
 Протокол от редовно Общо събрание

15.05.2023 13:42 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 15.05.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2023г. на консолидирана основа
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2023г. на консолидирана основа

15.05.2023 13:35 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 15.05.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20230626, което ще се проведе на 26.06.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC + 03:00) по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 11.07.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC + 03:00), на същото място и при същия дневен ред
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник (в .doc формат)
 Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20230515115053

27.04.2023 16:16 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.04.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първото тримесечие на 2023 год. От КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица

27.04.2023 14:44 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.04.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

24.04.2023 14:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.04.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) на Випом АД към 31.12.2022 г.

11.04.2023 18:28 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 11.04.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана на ОСА на КММ АД
 Пълномощно
 Покана
 МатериалиФинансови отчети 
На 30.03.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2022 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна вкючително:
 Годишен доклад за дейността за 2022г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Справки уведомления за периода 01.01.2022г.-31.12.2022г.
 Декларация по чл.100н

30.03.2023 11:58 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.03.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на индивидуална основа) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.Финансови отчети 
На 29.03.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен отчет за 2022 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен консолидиран финансов отчет
 Годишен консолидиран доклад за дейността
 Декларация на одитора
 Декларация чл.100н,ал.4,т.4,а
 Декларация чл.100н,ал.4,т.4,б
 Консолидирана счетоводна политика
 Одиторски доклад
 СправкаФинансови отчети 
На 29.03.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален годишен отчет за 2022 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 декларация чл.100н,ал.4,т.4,б
 индивидуален годишен доклад на дейността
 индивидуална счетоводна политика
 одиторски доклад
 справка
 декларация чл.100н,ал.4,т.4,а
 Годишен финансов отчет

28.03.2023 16:59 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.03.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2022 год. От КММ АД - Шумен
 Годишен отчет на КММ АД към 31.12.2022г. в ЕЕЕФ формат
 Eлектронно подписан Годишен отчет във ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2022г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
 Електронно подписани Форми на финансови отчети към 31.12.2022г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

14.03.2023 13:47 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 14.03.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

8.03.2023 12:19 Випом АД - Видин : VPOMВътрешна информация, съгл. наредба 2 
На 08.03.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за присвоени CFI и FISN кодове на емитираната от Дружеството емисия акции с ISIN код BG11VIVIAT15

22.02.2023 16:45 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 22.02.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) на Випом АД към 31.12.2022 г.

30.01.2023 22:20 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.01.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2022 год. От КММ АД - Шумен
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Декларации от тоговорните лица
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Финансов отчет по МСС-mss31.12.2022
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Вътрешна информация

24.01.2023 13:32 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.1.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) на Випом АД към 31.12.2022 г.

1.12.2022 11:56 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 01.12.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

30.11.2022 12:04 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 30.11.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

29.11.2022 10:42 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 29.11.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

28.11.2022 15:47 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 28.11.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

22.11.2022 14:07 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 22.11.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) на Випом АД към 30.09.2022 г.

16.11.2022 14:27 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 16.11.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК

15.11.2022 15:03 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 15.11.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК

26.10.2022 16:45 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 26.10.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление по чл.111 ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от Съвета на директорите на "Випом" АД за обявена процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

26.10.2022 16:13 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 26.10.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за третото тримесечие на 2022 год. от КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица

26.10.2022 15:59 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 26.10.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Публично уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) на Випом АД към 30.09.2022г.

3.10.2022 19:06 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 03.10.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "Випом" АД:
 Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

9.09.2022 13:39 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 09.09.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за взето решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на ВИПОМ АД с протокол от общо събрание на дружеството на 02.09.2022 година
 Уведомление за взето решение за обратно изкупуване на собствени акции
 Протокол от общо събрание на акционерите
 Вписване в Агенция по вписванията, Търговски регистър

2.09.2022 14:02 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 02.09.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи регулирана информация за проведено на 02.09.2022 год. извънредно Общо събрание на акционерите на “Випом” АД, което прие решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.
 Информация за проведено на 02.09.2022 г. извънредно Общо събрание на акционеритеФинансови отчети 
На 30.08.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов консолидиран отчет за второто тримесечие на 2022 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г.
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г.
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г.
 Справка на на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г.

23.08.2022 13:45 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.08.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) на “Випом” АД
 Шестмесечен финансов отчет

1.08.2022 17:16 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 1.8.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи корекция на годишен финансов отчет за 2021 год. от КММ АД - Шумен
 Годишен отчет на КММ АД към 31.12.2021г.
 Годишен отчет във ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2021г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
 Електронно подписани Форми на финансови отчети към 31.12.2021г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзорФинансови отчети 
На 29.07.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2022 год. На "Наш Дом - България" Холдинг АД - София
 Декларации от тоговорните лица
 Доклад дейности
 Неконсолидиран финансов отчет
 Вътрешна информация към доклад за дейности
  ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
 Допълнителна инфромация
 Финансов отчет

29.07.2022 16:53 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 29.07.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Випом АД - гр.Видин на 02.09.2022 год.
 Писмени материали с Покана и предложения на Съвета на директорите за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с уникален идентификационен код на събитието
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в ".doc" формат
 Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20220729133016
 Покана с подписФинансови отчети 
На 29.07.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2022 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Вътрешна информация по регламент на ЕС
 Декларация по чл.100О, ал 4, т.3,Б "А" от ЗППЦК
 Декларация по чл.100О, ал 4, т.3,Б "Б" от ЗППЦК
 Допълнителна информация съгласно чл.12
 Информация по проложение номер 4 от наредба на номер 2 на КФН
 Индивидуален счетоводен баланс към 30.06.2022г.
 Междинен анализ
 Счетоводна политика

29.07.2022 8:51 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.07.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2022 год. от КММ АД - Шумен
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Декларации от тоговорните лица
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Вътрешна информацияФинансови отчети 
На 26.07.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2022 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна вкючително:
 Доклад за дейността на ДКЦ Чайка ЕООД към 30.06.2022г.
 Декларация по чл.100о, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗППЦК
 Декларация 2 по чл.100о, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗППЦК
 Вътрешна информация и обстоятелства
 Счетоводен баланс на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД към 30.06.2022г.
 Факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване съгласно Приложение 9
 Приложение към годишния финансов отчет за 30.06.2022г.
 Вътрешна информация по регламент(ЕС)N0 596/2014
 Справки

21.07.2022 15:25 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 21.07.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет (на индивидуална база) на “Випом” АД
 Шестмесечен финансов отчет (на индивидуална база) на “Випом” АД

6.07.2022 19:18 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “Випом" АД съгласно решение на проведеното на 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите. След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Иван Петров Ревалски – председател, Гошо Цанков Георгиев – зам.председател и изпълнителен директор и Приви” АД, ЕИК 130688653 - член, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев.
 Промяна в състава на Съвета на директорите на “Випом" АД

30.06.2022 16:35 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 30.06.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи регулирана информация за проведено на 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Випом” АД
 Информация за проведено на 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционеритеФинансови отчети 
На 31.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие 2021 на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 03
 Документ 04
 Документ 05

30.05.2022 14:25 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2022 г. на консолидирана основа
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2022г. на консолидирана основа
 Справки - уведомления за периода 01.01.-31.03.2022г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления за периода 01.01.-31.03.2022г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет за дейността на Випом АД към 31.03.2022 г.
 Пояснения
 Декларации от отговорните лица
 Информация съгл. Приложение 4 на Наредба No.2 от 9 ноември 2021 г.
 Информация по чл.27, ал.1 във връзка с чл.24 от Наредба №2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014

27.05.2022 15:50 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 27.05.2022 год.
 Протокол от редовно годишно общо събрание 27.5.2022
 Списък на акционерите присъствали на ОС 27.5.2022
 Списък упълномощени лица 27.05.2022

27.05.2022 6:24 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 30.06.2022 год.
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
 Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20220527110427Финансови отчети 
На 3.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за 2021 на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 03
 Документ 04
 Документ 05
 Документ 06
 Документ 07
 Документ 08
 Документ 09
 Документ 10
 Документ 11
 Документ 12
 Документ 13
 Документ 14
 Документ 15
 Документ 16

29.04.2022 18:24 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.04.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2022 год. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от отговорните лица

29.04.2022 17:56 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.04.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние към 31.12.2021г. на консолодирана основа
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.
 Годишни справки по образец, одобрени от заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзорФинансови отчети 
На 26.04.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет 2021 по ЕЕЕФ и форми на КФН по НСС на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 03
 Документ 04

20.04.2022 16:20 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 20.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 27.05.2022 год.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 27.05.2022
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 27.05.2022
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

18.04.2022 16:50 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 18.04.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние към 31.12.2021г. на индивидуална основа
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021г. на индивидуална основа
 Справки - уведомления за периода 01.01.2022-31.03.2022 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет за дейността на Випом АД към 31.03.2022 г.
 Пояснения към Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021г. на индивидуална основа
 Декларации по чл.100о1, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.14 от Наредба №2 от 09.11.2021г.
 Информация съгл. Приложение 4 на Наредба No.2 от 9 ноември 2021 г.Финансови отчети 
На 31.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет 2021 по изисквания ЕЕЕФ и форми КФН на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 03
 Документ 04Финансови отчети 
На 31.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет 2021 на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 02 А
 Документ 02 В
 Документ 03
 Документ 04
 Документ 06
 Документ 07
 Документ 08
 Документ 09
 Документ 10
 Документ 11

30.03.2022 16:34 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2021 г. на КММ АД - Шумен (табличен)
 Годишен отчет във ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2021 г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзорФинансови отчети 
На 30.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2021 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2021 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Справки уведомления за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г.
 Декларация по чл.100нФинансови отчети 
На 25.03.2022 г.. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2021 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността
 Годишен финансов отчет
 Справка по образец на КФН
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ГФО
 Одиторски доклад
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4,а
 Декларациия по чл.100н, ал.4, т.4,б

24.03.2022 13:37 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на индивидуална основа) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.
 Годишни справки по образец, одобрени от заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзорОбщо събрание на акционерите 
На 18.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за проведено ОСА на Наш Дом - България холдинг АД, проведено на 15.03.2022 г.
 Уведомление до КФН относно проведено общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери
 Протокол от общо събрание на акционерите
 Книга на акционеритеФинансови отчети 
На 28.02.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 год. На Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2021 год.
 Декларация

18.02.2022 9:59 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 18..02.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021 г. на консолидирана основа:
  Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021 г. на консолидирана основа
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет за дейността на Випом АД към 31.12.2021 г.
 Пояснения
  Информация съгл. Приложение 4 на Наредба No.2 от 9 ноември 2021 г.
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл.27, ал.1 във връзка с чл.24 от Наредба №2Финансови отчети 
На 07.02.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД на 15.03.2022 г.
 Покана за СД
 Протокол СД
 Покана за общо събрание на акционерите на 15.03.2022
 Материали за общо събрание на акционерите
 Пълномощно
 Дневен ред
 Обява, публикувана в Търговски регистърФинансови отчети 
На 30.01.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет към 30.09.2021 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Декларация

27.01.2022 17:22 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.01.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2021 г.
 Финансов отчет към 31.12.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2021 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2021 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2021 г.
 Декларация

25.01.2022 18:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.01.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021 г. на индивидуална основа:
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021г. на индивидуална основа
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет за дейността на Випом АД към 31.12.2021 г.
 Пояснения
 Информация съгл. Приложение 4 на Наредба No.2 от 9 ноември 2021 г.
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014

16.12.2021 19:03 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 16.12.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха уведомления от "Випом" АД
  Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа
 Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба

10.12.2021 16:30 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 10.12.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха уведомления от "Випом" АД
 Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа
 Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба

2.12.2021 8:00 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 02.12.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи коригирано Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за дейността на Випом АД към 30.09.2021 г.:
 Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2021 год.
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".xls"
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет на консолидирана основа към 30.09.2021г., изготвен по приложимите счетоводни стандарти
 Пояснения към междинния финансов отчет към 30.09.2021 г.
 Информация съгласно Приложение 9 към Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
 Вътрешна информация съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014Финансови отчети 
На 29.11.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 год. На Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2021 год.
 ДекларацияОбщо събрание на акционерите 
На 29.11.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД на 30.12.2021 г.
 Покана за общо събрание на акционерите на 30.12.2021
 Дневен ред на общо събрание на акционерите
 Материали за общо събрание на акционерите
 Покана, публикувана в Търговски регистър

22.11.2021 10:41 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 22.11.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2021г., на ВИПОМ АД
 Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2021 год.
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".xls"
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет на консолидирана основа към 30.09.2021г., изготвен по приложимите счетоводни стандарти
 Пояснения към междинния финансов отчет към 30.09.2021 г.
 Информация съгласно Приложение 9 към Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
 Вътрешна информация съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

9.11.2021 17:44 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 9.11.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 8.11.2021
 Протокол от Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 8.11.2021 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лицаФинансови отчети 
На 30.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет към 30.09.2021 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Декларация

30.10.2021 10:55 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 30.09.2021 г.,
 Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 30.09.2021 год.
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".xls"
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.09.2021г., изготвен по приложимите счетоводни стандарти
 Пояснения към междинния финансов отчет към 30.09.2021 г.
 Информация съгласно Приложение 9 към Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
 Вътрешна информация съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

29.10.2021 14:53 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2021 г.
 Финансов отчет към 30.09.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2021 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2021 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2021 г.
 Декларация

7.10.2021 15:13 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 7.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 8.11.2021 год.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 8.11.2021
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 8.11.2021
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

4.10.2021 14:54 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 04.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха уведомления от "Випом" АД
 Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа
 Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотребаНовини 
Считано от 03.10.2021 година, длъжността ДВИ/Директор за връзка с инвеститорите/ на Наш дом България Холдинг АД ЕИК 121663697 ще се изпълнява от Григор Петков Кръстев тел +359879474040

3.09.2021 18:43 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 3.09.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 3.09.2021
 Протокол от годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 3.09.2021 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лицаФинансови отчети 
На 30.08.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2021 г.
 Финансов отчет - форми на КФН
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2021 год.
 Декларация

25.08.2021 14:41 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.08.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г.. на Випом АД
 Уведомление за консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 год.
 Консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Пояснения към консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Консолидиран Междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Декларации по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Справки - уведомления (консолидирани) за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления (консолидирани) за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. във формат ".pdf"
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

30.07.2021 16:24 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 3.09.2021 год.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 3.09.2021
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 3.09.2021
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

29.07.2021 17:25 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2021 г.
 Финансов отчет към 30.06.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2021 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2021 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2021 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 29.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2021 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 г.
 Счетоводна политика и приложение към ГФО за шестмесечието на 2021 г.
 Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2021 г.
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „б” от ЗППЦК
 Факти и обстоятелства по Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014
 6-месечни справки по образец на КФНФинансови отчети 
На 27.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет към 30.06.2021 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

27.07.2021 14:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Уведомление за шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 год.
 Индивидуален шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Пояснения към шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
  Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Декларации по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. във формат ".pdf"
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

29.06.2021 16:32 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.06.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2020 год. на КММ АД - Шумен
 Доклад за дейността през 2020 г. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на КММ АД - Шумен (табличен)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2020 г.
 Декларация за корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политика за възнагражденията
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Декларация

28.06.2021 13:50 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.06.2021 г.. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Протокол от проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Актуални състояния
 Регистър на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер

4.06.2021 8:32 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 4.06.2021 год. В БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2020 год. На КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. На КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. На КММ АД - Шумен (табличен)
 Приложения към финансов отчет за 2020 г.
 Декларация за корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политика за възнагражденията
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Допълнителна информация по раздел 6 от Приложение 10
 ДекларацияОбщо събрание на акционерите 
На 31.05.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД на 30.06.2021 г.
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2021
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционеритеФинансови отчети 
На 31.05.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 год. На Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН (xls)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2021 год.
 Финансов отчет - форми на КФН (pdf)
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

27.05.2021 9:45 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.05.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа на Випом АД за първо тримесечие на 2021 г.
 Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа на Випом АД към 31.03.2021 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2021-31.03.2021 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2021-31.03.2021 г. (форма 3)
 Финансов отчет на консолидирана основа на Випом АД към 31.03.2021 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на консолидирана основа
 Информация съгласно Приложение 9 към Наредба № 2
 Вътрешна информация по чл.7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл.43а във връзка с чл.27, ал.3 от Наредба № 2

25.05.2021 17:53 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.05.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /VPOM/ на 28.06.2021 год.
 Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в .pdf формат
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в .doc формат
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Заверен индивидуален годишен финансов отчет за 2020 г.
 Справки по образец на КФН - в .pdf формат
 Справки по образец на КФН - в .xls формат
 Оповестена през 2019 г. вътрешна информация
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на регистрирания одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Индивидуален Доклад за дейността през 2020 г
 Информация по Приложение 10 от Наредба №2
 Информация по Приложение 11 от Наредба №2
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.
 Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Заверен консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г.
 Справки по образец на КФН - в .pdf формат
 Справки по образец на КФН - в .xls формат
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на регистрирания одитор
 Консолидиран Доклад за дейността през 2020 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.
 Доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.
 Декларации по чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
 Вписване на Поканата за провеждане на Общото събрание в Търговския регистър

29.04.2021 17:58 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2021 г.
 Финансов отчет към 31.03.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2021 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2021 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2021 г.
 Декларация

29.04.2021 14:46 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. на Випом АД
 Консолидиран доклад за дейността на ВИПОМ АД за 2020 г
 Декларация за корпоративното управление на ВИПОМ АД за 2020 г.
 Доклад на независимият одитор
 Консолидиран годишен финансов отчет на ВИПОМ АД за 2020 г - форми
 Декларации по чл. 100 ал. 4 т. 4 от ЗППЦК
 Справки - годишни на консолидирана основа на ВИПОМ АД за 2020 г
 Справки - годишни на консолидирана основа на ВИПОМ АД за 2020 г.
 Консолидиран годишен финансов отчет на ВИПОМ АД за 2020 г - пояснения
 Уведомление за консолидиран финансов отчет на ВИПОМ АД към 31.12.2020 гФинансови отчети 
На 28.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2020 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2020 г.
 Консолидиран отчет за 2020 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация за корпоративно управление
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Доклад за изискванията към възнагражденията

26.04.2021 8:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2021 год. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 31.03.2021 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.03.2021 г. (форма 3)
 Индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014Финансови отчети 
На 20.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2021 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

16.04.2021 16:38 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 16.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 16.04.2021
 Протокол от годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 16.04.2021 г.
 Списък на присъствалите лицаФинансови отчети 
На 9.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2020 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността
 Годишен финансов отчет
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ГФО
 Одиторски доклад
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4,а
 Декларациия по чл.100н, ал.4, т.4,б
 Справка по образец на КФНФинансови отчети 
На 31.03.2021 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2020 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2020 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2020 г.
  Приложение към годишен финансов отчет за 2020 г.
 Справки-уведмления по образец
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4б

31.03.2021 11:13 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.03.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2020 год. на Випом АД - гр. Видин
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2020 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г. на Випом АД - Видин
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., Forma 1
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Доклад по политиката за възнагражденията
 Допълнителна информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2020 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.03.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2020 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Финансов отчет за 2020 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Информация относно публичното дружество
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Винъс" АДФинансови отчети 
На 30.03.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2020 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2020 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Справки уведомления за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.
 Декларация по чл.100н

16.03.2021 15:42 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 16.03.2021 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 16.04.2021
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 16.04.2021
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 16.04.2021
 Протокол от заседание на СД на КММ АД
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

23.02.2021 15:03 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.02.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.12..2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.12.2020 г
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2Финансови отчети 
На 17.02.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.01.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.01.2021 14:42 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.01.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2020 г.
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2019 год.
 Декларация

26.01.2021 11:33 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.01.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние към 31.12.2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 31.12.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.12.2020 г. (таблична)
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние към 31.12.2020 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Допълнитена информация
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2Финансови отчети 
На 25.11.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

23.11.2020 13:22 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.11.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.09.2020 г. (таблична)
 Финансов отчет за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2Финансови отчети 
На 30.10.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.10.2020 17:12 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.10.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2020 г.
 Финансов отчет към 30.09.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2020 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2020 г.
 Декларация

26.10.2020 14:04 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.10.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 30.09.2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.
 Индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9, Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

28.09.2020 13:29 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 28.09.2020 год.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Регистър на присъствалите акционери
 Пълномощно
 Политика за възнаграждениятаОбщо събрание на акционерите 
На 24.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха актуализирани данни за уведомление за ОСА на Наш Дом - България холдинг АД, проведено на 21.09.2020 г.
 Уведомление до КФН относно проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите
 Книга на акционеритеОбщо събрание на акционерите 
На 23.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за проведено ОСА на Наш Дом - България холдинг АД, проведено на 21.09.2020 г.
 Уведомление до КФН относно проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите
 Книга на акционерите

4.09.2020 14:59 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 4.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 4.09.2020
 Протокол от годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 4.09.2020 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лицаФинансови отчети 
На 31.08.2020 е публикуван допълнителен документ към индивидуален финансов отчет за 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД - Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг

28.08.2020 10:36 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.06.2020 год.
 Финансов отчет за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

24.08.2020 17:54 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 24.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 28.09.2020 год.
 Покана за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Актуално състояние в ТРФинансови отчети 
На 18.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 10.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/ на 21.09.2020 г.
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.09.2020
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционеритеНовини 
На 04.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление относно назначаване на ново ДВИ на Наш Дом - България холдинг АД : назначено ново ДВИ Борислава Иванова Ванева от 01.08.2020 година с домашен адрес гр София, община Столична, ПК 1000, бул. Патриарх Евтимий 36, вх. Б, ет. 2, ап. 8, тел. +359879474040 и адрес за кореспонденция: България, община Ловеч, град Ловеч, ПК 5500, ул Арександър Кусев 20, тел. +359879574040

31.07.2020 10:37 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2019 год. на КММ АД - Шумен
 Доклад за дейността през 2019 г. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (табличен)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2019 г.
 Декларация за корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политика за възнагражденията
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2020 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2020 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведомления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация съгл. Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”Финансови отчети 
На 30.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

30.07.2020 14:44 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2020 г.
 Финансов отчет към 30.06.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2020 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2020 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2019 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2019 г.
 Консолидиран отчет за 2019 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация за корпоративно управлениеФинансови отчети 
На 30.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2019 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Финансов отчет за 2019 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Информация относно публичното дружество
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - ХолдингФинансови отчети 
На 29.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2020 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2020 г.
 Счетоводна политика и приложение към ГФО за шестмесечието на 2020 г.
 Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2020 г.
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „б” от ЗППЦК
 6-месечни справки по образец на КФН
 Факти и обстоятелства по Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014

27.07.2020 6:38 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 30.06.2020 год.
 Индивидуален финансов отчет към 30.06.2020 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Доклад за дейността на Випом АД - Видин
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

22.07.2020 9:27 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 22.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 4.09.2020
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 4.09.2020
 Предложения за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 4.09.2020
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АДФинансови отчети 
На 22.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2020 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2020 г.
 Комплект финансови отчети за периода 1.01 - 30.06.2020
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ФО
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба No 2 на КФН
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. А от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. Б от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Справки уведомления за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.
 Приложение към годишен финансов отчет
 Декларация по чл.100н

25.06.2020 15:37 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 25.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за 2019 год. на КММ АД - Шумен
 Доклад за дейността през 2019 г. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (табличен)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2019 г.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Декларация

18.06.2020 12:56 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 18.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от проведеното общо събрание на акционерите на Випом АД
 Протокол от проведеното общо събрание на акционерите на Випом АД
 Актуално състояние
 Регистър на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер

26.05.2020 14:06 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.05.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.03.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.03.2020 г. (xls)
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2020 г. на Випом АД - Видин
 Информация към консолидиран финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2Финансови отчети 
На 22.05.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2019 г.
 Приложение към годишен финансов отчет за 2019 г.
 Справки-уведмления по образец
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4б

15.05.2020 17:59 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 15.05.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 18.06.2020 год.
 Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в .pdf формат
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в .doc формат
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Заверен индивидуален годишен финансов отчет за 2019 г. (
 Справки по образец на КФН - в pdf формат
 Справки по образец на КФН - в xls формат
 Оповестена през 2019 г. вътрешна информация
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на регистрирания одитор
  Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Индивидуален Доклад за дейността през 2019 г.
 Информация по Приложение 10 от Наредба №2
 Информация по Приложение 11 от Наредба №2
 Декларация за корпоративното управление
  Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.
  Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Заверен консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г.
 Справки по образец на КФН - в pdf формат
  Справки по образец на КФН - в xls формат
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на регистрирания одитор
 Консолидиран Доклад за дейността през 2019 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.
 Доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.
  Вписване на Поканата за провеждане на Общото събрание в Търговския регистър под номер 20200515124957

30.04.2020 14:11 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.19.2019 год.
 Годишен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2019 г.
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2019 г.
 Доклад на независимия одитор
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г (xls)

29.04.2020 16:58 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление по чл. 17, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, чл. 100 т от ЗППЦК и чл. 27 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор на Випом АД
 Уведомление по чл. 17, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, чл. 100 т от ЗППЦК и чл. 27 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор

28.04.2020 15:00 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2020 г.
 Финансов отчет към 31.03.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2020 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за чпърво тримесечие на 2020 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

24.04.2020 17:15 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2020 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 31.03.2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.03.2020 г. (форма 2)
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.03.2020 г. (форма 3)
 Индивидуален финансов отчет към 31.03.2020 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2Финансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

23.04.2020 9:43 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2019 год. на Випом АД - гр. Видин с одиторски доклад, допълнен с доклад по политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 и със съдържание съгласно чл. 12, ал. 2 и чл. 13 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2019 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г. на Випом АД - Видин
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., Forma 1
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Доклад по политиката за възнагражденията
 Допълнителна информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2019 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

7.04.2020 14:20 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 7.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2019 год. на Випом АД
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2019 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г. на Випом АД - Видин
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., Forma 1
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Допълнителна информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2019 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

30.03.2020 16:54 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 30.03.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл.17, ал.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, чл.100т от ЗППЦК и чл.27 от Наредба №2 на Комисията за финансов надзор от Випом АД
  Уведомление по чл.17, ал.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, чл.100т от ЗППЦК и чл.27 от Наредба №2 на Комисията за финансов надзор

24.03.2020 10:47 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 24.03.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2019 г.
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2019 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2019 год.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 20.03.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет по Закона за счетоводството
 Годишна справка по образец
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ГФО
 Одиторски доклад
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,а
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,бФинансови отчети 
На 26.02.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари -Декември 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

19.02.2020 13:36 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 19.02.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД на консолидирана основа към 31.12.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.12.2019 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г. на Випом АД - Видин
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

30.01.2020 14:41 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.01.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2019 г.
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2019 год.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 29.01.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

28.01.2020 10:30 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.01.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2019 год.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 31.12.2019 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние към 31.12.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2Финансови отчети 
На 29.11.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

19.11.2019 15:26 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 19.11.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД на консолидирана основа към 30.09.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2019 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-30.09.2019 г.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
  Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

29.10.2019 15:32 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2019 год.
 Финансов отчет към 30.09.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2019 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2019 год.
 Декларация

28.10.2019 14:57 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД на индивидуална основа към 30.09.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 30.09.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-30.09.2019 г
 Индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2Финансови отчети 
На 23.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

23.10.2019 12:57 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи коригиран консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/,с допълнителна информация съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 издадена от Комисията за Финансов Надзор
 Консолидиран отчет за доходите към 30.06.2019 г.
 Пояснителни бележки към консолидиран междинен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Консолидиран междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 на КФН
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба 2 на КФН
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 относно обстоятелства, настъпили във Випом АД за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г. - excel формат
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Допълнителна информация съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 издадена от КФН
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 30.06.2019 годФинансови отчети 
На 28.08.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

26.08.2019 15:28 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.08.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Уведомление до КФН относно 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Консолидиран отчет за доходите към 30.06.2019 г.
 Пояснителни бележки към консолидиран междинен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Консолидиран и междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 на КФН
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба 2 на КФН
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 относно обстоятелства, настъпили във Випом АД за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г. - excel формат
 Уведомление до КФН относно информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2Финансови отчети 
На 31.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2019 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна
 Отчет за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.06.2019 г.
 Финансов отчет към 30.06.2019 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 30.06.2019 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”

31.07.2019 11:08 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2019 год
 Финансов отчет към 30.06.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2019 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2019 год
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.07.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2019 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2019 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация съгл. Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”Финансови отчети 
На 29.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2019 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2019 г.
 Счетоводна политика и приложение към ГФО за шестмесечието на 2019 г.
 Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2019 г.
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „б” от ЗППЦК
 6-месечни справки по образец на КФН
 Факти и обстоятелства по Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014

29.07.2019 12:14 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД на индивидуална основа към 30.06.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 30.06.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-30.06.2019 г
 Индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 24.07.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2019 г.
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2019
 Комплект финансови отчети
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ФО
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба No 2 на КФН
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. А от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. Б от ЗППЦКФинансови отчети 
На 18.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2019 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКНовини 
На 15.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи информация от Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/, за промяна в адреса на кореспонденция на: гр. София, ПК. 1000, бул. Патриарх Евтимий 36Б, ет. 2, ап. 8 и вписване на интернет страница: https://nashdom-ad.comОбщо събрание на акционерите 
На 01.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от редовното годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/, проведено на 30.06.2019 г.
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите
 Книга на акционерите към дата: 16.06.2019 г.
 Уведомление до КФН относно проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите

28.06.2019 13:27 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.06.2019 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол, ведно със списъка на присъствалите акционери и упражнените гласове чрез представители, от проведеното общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Протокол от заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Випом" АД - Видин
 Пълномощно за представляване на акционер в Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Регистър на акционерите на "Випом" АД, присъствали на общото събрание на 28.06.2019 г.
 Търговски регистър

7.06.2019 14:49 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 07.06.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/
 Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 07.06.2019 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лицаФинансови отчети 
На 30.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2019 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Консолидиран отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2019 г.Финансови отчети 
На 30.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2019 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.05.2019 14:44 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран финансов отчет за 2018 год. на Випом АД за първо тримесечие на 2019 година
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.03.2019 на консолидирана основа
 Финансов отчет към 31.03.2019 на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.03.2019 г.
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

27.05.2019 16:43 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 28.06.2019 год.
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите
 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г.
 Справки по образец на КФН
 Оповестена информация за последните 12 месеца за 2018
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Индивидуален Доклад за дейността през 2018 г.
 Информация по Прил.10 от Наредба №2
 Информация по Прил.11 от Наредба №2
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.
 Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г.
 Справки по образец на КФН (на консолидирана основа)
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на независимия одитор
 Консолидиран Доклад за дейността през 2018 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.
 Доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.
 Вписване в Търговския регистър на Поканата за провеждане на Общото събраниеОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/ на 30.06.2019 г.
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2019
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2019
 Публикация на Поканата в Търговски регистър

3.05.2019 17:10 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 03.05.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 7.06.2019
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 7.06.2019
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 7.06.2019
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

25.04.2019 17:50 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.04.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2018 год. на Випом АД
 Доклад на независимия одитор
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Годишен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2018 г.
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2018 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 25.04.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД – Холдинг за периода Януари-Декември 2018 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК - регистриран одитор
 Отчет за финансовото състояние неконсолидиран, заверен, към 31.12.2018 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация за корпоративно управление

25.04.2019 13:14 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 25.04.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2019 год
 Финансов отчет към 31.03.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2019 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2019 год
 Декларация

24.04.2019 10:52 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на Випом АД на индивидуална основа към 31.03.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 31.03.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.03.2019 г
 Пояснения към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

23.04.2019 8:55 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 23.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 7.06.2019
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 7.06.2019
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 7.06.2019Финансови отчети 
На 2.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2018 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2018 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2018 г.
 Приложение към годишен финансов отчет за 2018 г.
 Справки-уведмления по образец
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4бФинансови отчети 
На 2.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2018 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.12.2018 г.
 Финансов отчет към 31.12.2018 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 31.12.2018 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 30.03.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален годишен финансов отчет за 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 31.12.2018 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2018 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Финансов отчет към 31.12.2018 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Приложение No 11, чл. 32, ал. 1, т.4
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Карта за оценка на Корпоративното управление в България

29.03.2019 14:39 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.03.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2018 г. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2018 г.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 ДекларацияФинансови отчети 
На 29.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2018 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД – Варна
 Годишен доклад за дейността за 2018 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Справки уведомления за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.
 Декларация по чл.100н

28.03.2019 10:55 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2018 г. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г., Forma 1
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2018 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г. на Випом АД - Видин
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Допълнителна информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2018 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 25.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12 2018 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2018 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет по Закона за счетоводството
 Годишна справка по образец
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ГФО
 Одиторски доклад
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,а
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,б.

21.03.2019 17:23 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “ВИПОМ" АД - гр. Видин , съгласно решение на проведеното на 15.03.2019 г. извънредно Общо събрание на акционерите . След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Гошо Цанков Георгиев – председател и изпълнителен директор, Иван Петров Ревалски – зам-председател и “Милк Комерсиал” ЕООД с ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев – член.
 Вписване в Търговски регистър

15.03.2019 16:15 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 15.03.2019 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол и регистър от проведено извънредно общо събрание на акционерите на 15.03.2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на 15.03.2019 г. на Випом АД - Видин
 Регистър от извънредно общо събрание на акционерите на 15.03.2019 г. на Випом АД - Видин
 ПълномощноФинансови отчети 
На 28.02.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

25.02.2019 13:59 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.02.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.12.2018 год на Випом АД - Видин /4VI/
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.12.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.12.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

12.02.2019 13:46 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.02.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 15.03.2019 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Протокол от заседание на съвета на директорите
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Образец на пълномощно
 Публикация в Търговски регистър

5.02.2019 8:47 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 4.02.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от проведено извънредно общо събрание на дружеството ВИПОМ АД на 04.02.2019 г.
 Протокол от проведено извънредно общо събрание на дружеството ВИПОМ АД на 04.02.2019 г.
 Регистър на присъствалите акционери
 Пълномощно ТК-Холд АД
 Пълномощно Риленатекс АД

1.02.2019 8:46 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.01.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2018 год
 Финансов отчет към 31.12.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2018 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2018 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2018 год
 Декларация

31.01.2019 12:05 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 31.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха допълнителни материали за извънредно общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД - гр. Видин, което ще се проведе на 04.02.2019 година, а при липса на кворум на 18.02.2019 година
 Съгласие и декларация по чл. 234 от Търговския закон
 Данни за постоянния адрес и професионалната квалификация на кандидат за член на Съвета на директорите на "Випом" АД
 Електронно свидетелство за съдимост
 Уведомление по чл. 237, ал. 3 на Търговския закон
 Съгласие и декларация по чл. 234 от Търговския закон
 Съгласие и декларация по чл. 234 от Търговския закон
 Електронно свидетелство за съдимост
 Уведомление по чл. 237, ал. 3 на Търговския закон
 Протоколо от заседание на СД на ТК-Холд АДФинансови отчети 
На 30.01.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

28.01.2019 13:09 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2018 г. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 31.12.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г
 Пояснения към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

21.01.2019 11:51 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 21.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/

10.01.2019 14:19 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 10.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха Уведомления по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК – второ от Випом АД - Видин /VIPOM/

2.01.2019 17:47 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 2.01.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 4.02.2019 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Протокол от заседание на съвета на директорите
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Образец на пълномощно
 Публикация в Търговски регистър
 Вписване на поканата в Търговски регистър

20.12.2018 11:03 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 20.12.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/

11.12.2018 11:50 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 11.12.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.11.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - септември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

28.11.2018 8:49 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.11.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2018 год
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-30.09.2018 г на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

27.11.2018 16:22 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 27.11.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи информация по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Информация по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.10.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.10.2018 14:46 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.10.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2018 год. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 30.09.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-30.09.2018 г
 Пояснения към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

7.09.2018 9:04 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 5.09.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи съобщение от Випом АД-Видин /VIPOM/, че в търговският регистър е вписана промяна в членовете на съвета на директорите въз основа на решение на общото събрание на акционерите взето на 17.08.2018 година. Заличен е като член ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ и е вписана АННА ОЛЕГОВНА КОСТАРЕВА като член на Съвета на директорите.
 Вписване в Търговски регистърФинансови отчети 
На 30.08.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - юни 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.08.2018 16:05 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.08.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.06.2018 год
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.06.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-30.06.2018 г на консолидирана основа
  Консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.06.2018 г.
 Kонсолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Декларация

17.08.2018 12:56 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 17.08.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 17.08.2018 год.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Регистър на присъствалите акционери
 Пълномощно
 Удостоверения

31.07.2018 16:30 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за второ тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2018 год
 Финансов отчет към 30.06.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2018 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2018 год
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2018 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”Финансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна към 30.06.2018 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3Финансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна
 Отчет за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.06.2018 г.
 Финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”

30.07.2018 12:58 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018 год. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 30.06.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-30.06.2018 г
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2018 г.
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 ДекларацииФинансови отчети 
На 25.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2018 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2018 г.
 Счетоводна политика и приложение към ГФО за шестмесечието на 2018 г.
 Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2018 г.
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4, буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4, буква „б” от ЗППЦК
 6-месечни справки по образец на КФН
 Факти и обстоятелства по Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014Финансови отчети 
На 24.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2018 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Междинен доклад за дейността на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово към 30.06.2018 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2Финансови отчети 
На 20.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2018 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2018 г.
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2018
 Комплект финансови отчети
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба No 2 на КФН
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. А от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. Б от ЗППЦК

17.07.2018 17:14 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 17.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 17.08.2018 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Протокол от заседание на съвета на директорите
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Образец на пълномощно
 Вписване на поканата в Търговски регистърОбщо събрание на акционерите 
На 3.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от редовното годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/, проведено на 29.06.2018 г.
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите
 Книга на акционерите към дата: 15.06.2018 г.
 Уведомление до КФН относно проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите

2.07.2018 18:33 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 2.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 29.06.2018
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на акционерите, присъствали на годишно общо събрание на акционерите
 Списък на пълномощниците, присъствали на годишно общо събрание на акционерите

29.06.2018 14:07 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 29.06.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 29.06.2018 год.
 Протокол от заседание на общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на присъствалите акционери

28.06.2018 16:16 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 28.06.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха уведомления по чл. 148 б от ЗППЦК и уведомления по чл. 19, § 3 от Регламент /ЕС/ 596/2014 от Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомления по чл. 148 б от ЗППЦК
 Уведомления по чл. 19, § 3 от Регламент /ЕС/ 596/2014

15.06.2018 11:45 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 15.06.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 15.06.2018 год.
 Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на присъствалите акционериФинансови отчети 
На 30.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 28.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/ на 29.06.2018
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018
 Публикация на Поканата в Търговски регистър

28.05.2018 12:14 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 28.05.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 29.06.2018
 Покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Материали за общо събрание на акционерите

16.05.2018 15:53 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 16.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.03.2018 г на консолидирана основа
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.03.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

14.05.2018 17:28 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.06.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017 г.
 Доклад на регистрирания одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Справки по образец на КФН
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Индивидуален Доклад за дейността през 2017 г.
 Информация по Прил.11 от Наредба №2
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2017 г.
 Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017 г.
 Доклад на регистрирания одитор
 Справки по образец на КФН
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Консолидиран Доклад за дейността през 2017 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017 г.
 Доклад на Одитния комитет за дейността през 2017 г.
 Вписване в Търговския регистър на Поканата за провеждане на Общото събраниеФинансови отчети 
На 30.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за първо тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 27.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен отчет към 31.12.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Доклад на независимия одитор
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД – Холдинг за периода Януари-Декември 2017 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК - регистриран одитор
 Отчет за финансовото състояние неконсолидиран, заверен, към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

27.04.2018 14:21 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2017 год. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Справки - уведомления по чл. 33а1 за периода 01.01.2017-31.12.2017 г на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Годишен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2017 г.
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2017 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

27.04.2018 9:49 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.04.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2018 год
 Финансов отчет към 31.03.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2018 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2018 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2018 год
 Декларация

25.04.2018 16:32 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние към 31.03.2018 год. на Випом АД-Видин /4VI/
  Справки - уведомления по чл. 33а1 за периода 01.01.2018-31.03.2018 г.
  Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.
  Пояснения към уведомление за финансовото състояние
  Информация по Приложение 9 Наредба 2
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
  Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2018 г.Финансови отчети 
На 02.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.12.2017 г.
 Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Годишни справки-уведомления за 2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 2.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Приложение към годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4бФинансови отчети 
На 30.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Справки уведомления за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
 Декларация по чл.100нФинансови отчети 
На 31.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Тим Ойл ООД - Харманли
 Доклад за управлението и дейността на Дружеството
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Приложение към финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки уведомления за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
 Декларация по чл. 100н ал. 4, т.4

30.03.2018 16:54 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.03.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2017 год на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2017 год.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл.33а1, т.1 от Наредба 2
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация по Регламент № 596/2014
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3Финансови отчети 
На 29.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2017
 Финансов отчет към 31.12.2017
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2017
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4а
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4б

29.03.2018 10:39 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен индивидуален финансов отчет за 2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления за периода 01.01.2017-31.12.2017 г
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2017 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г. на Випом АД - Видин
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Информация към доклада за дейността съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2017 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет към 31.12.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 31.12.2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2017 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Приложение No 11, чл. 32, ал. 1, т.4
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 26.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Годишен доклад за дейността на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово през 2017 г.
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансовия отчет за 2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Справки-уведмления по образец по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба 2
 Декларация чл.100н, ал.4 т.4 б. "а" от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т.6, б."а" от Наредба 2
 Декларация чл.100н, ал.4 т.4 б. "б" от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т.6, б."б" от Наредба 2

16.03.2018 18:13 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 16.03.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 16.03.2018 год.
 Протокол от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на присъствалите акционериФинансови отчети 
На 16.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Пояснителни бележки към финансов отчет за 2017 г.
 Годишна справка по образец за 2017 г.
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,б. а и бФинансови отчети 
На 12.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Заверен годишен финансов отчет за 2017 г
 Доклад на одитора на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет за 2017 г на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Справки по образец за 2017 г. на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларации по чл.100о ал.4 т.3, б.а от ЗППЦК на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларации по чл.100н ал.4 т.4, б.б от ЗППЦК на ДКЦ 4 Варна ЕООДФинансови отчети 
На 28.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.12.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - декември 2017 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

23.02.2018 13:46 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.12.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1 за периода 01.01.2017-31.12.2017 г на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Декларации по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Уведомително писмо

12.02.2018 16:15 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 16.03.2018 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на на Випом АД на 16.03.2018 г.
 Протокол от заседание на Съвета на директорите
 Материали за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Вписване в Търговски регистър
 Образец на пълномощно за участие чрез представител (пълномощник) в извънредно общо събрание на акционерите
 Финансов отчет към 31.12.2016
 Доклад на независимия одитор
 Доклад за дейността през 2016 г. на Випом АД
 Информация към доклада за дейността на Випом АД през 2016 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца - за 2016 г.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

1.02.2018 10:13 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 1.02.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2017 год
 Финансов отчет към 31.12.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2017 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2017 год
 ДекларацияФинансови отчети 
На 29.01.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 31.12.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - декември 2017 год.
 Декларация по чл. 100н

29.01.2018 8:54 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.01.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние към 31.12.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1 за периода 01.01.2017-31.12.2017 г
 Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларации по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2017 г.Финансови отчети 
На 30.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран междинен тримесечен отчет към 30.09.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - септември 2017 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКНовини 
На 30.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за издаден LEI код на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Уведомление за издаден LEI код на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/

7.11.2017 13:13 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 07.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление във връзка с изискването на разпоредбата на чл. 79 б от ЗППЦК за издаден LEI код на "ВИПОМ" АД
 Уведомление за издаден LEI код на "ВИПОМ" АД

3.11.2017 13:47 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 03.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление по чл. 148 б от Закона за публично предлагане на ценни книжа на Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК на Випом АД-Видин /4VI/Финансови отчети 
На 30.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за трето тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 30.09.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - септември 2017 год.
 Декларация по чл. 100н

30.10.2017 16:43 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за трето тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2017 год
 Финансов отчет към 30.09.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2017 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2017 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2017 год
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София
 Финансов отчет на Ем ЕС Транс ООД - София към 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София
 Финансов отчет на Еко инвест 1 ООД - София към 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2017 г.
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Брестиом АД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Приложения към финансовия отчет на Брестиом АД - София
 Декларация

27.10.2017 14:30 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран междинен отчет към 30.09.2017 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а2 на консолидирана основа за периода 01.01.2017-30.09.2017 г
 Пояснения-към- справки - уведомления
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 год.
 Информация съгласно приложение №9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014
 Декларация по чл. 100
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Юнион Хидро ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г.
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Декларация

25.10.2017 9:25 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г.
 Пояснения към финансовия отчет
 Справки-уведомления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Придружително писмо
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 30.09.2017 г.Финансови отчети 
На 23.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.09 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведомления по чл. 33а1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2017
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Информация по прил. 9, към чл. 23а1 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 16.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2017Финансови отчети 
На 30.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран междинен отчет към 30.06.2017 год. с приложения на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - юни 2017 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към консолидирания междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Междинен консолидиран доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления на консолидирана основа по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.

30.08.2017 8:39 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран междинен отчет към 30.06.2017 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 год.
 Консолидиран междинен доклад за дейността
 Информация съгласно приложение №9 от Наредба No 2
 Информация съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба No 2
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014
 Декларация по чл. 100
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 18.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Индивидуален междинен доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 18.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Шабла Енерджи ЕООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Междинен доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 18.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Груп Транс Енерджи ООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Междинен доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 18.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Междинен доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Междинен доклад за дейността на групата Грийн Форест Проджект АД за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 32а, ал.1, т.5 и чл. 33, ал.1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКНовини 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "ЕРП Златни пясъци" АД за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД. Всички останали данни на дружеството остават непроменени.
 Уведомление за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АДФинансови отчети 
На 3.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Тим Ойл ООД - Харманли
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет към 30.06.2017 г.
 Доклад за управлението и дейността на Дружеството
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет за дейността за първо шестмесечие на 2017 г.
 Финансов отчет - форми на КФН
 Информация по Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 на КФН за първо шестмесечие на 2017 г.
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100о ал. 4, т.3,б "а"
 Декларация по чл. 100о ал. 4, т.3,б "б"
 Декларация по чл. 100н ал. 4, т.4Финансови отчети 
На 2.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за второ тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второ тримесечие на 2017 год.
 Декларация по чл. 100о
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Финансов отчет - форми на КФН - част 1
 Финансов отчет - форми на КФН - част 2Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел АД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

31.07.2017 12:24 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за второ тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2017 год
 Финансов отчет към 30.06.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2017 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2017 год
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Юнион Хидро ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - СофияФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Брестиом АД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Нета ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Клепало ЕООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3

31.07.2017 8:50 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Пояснения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Междинни отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Междинен доклад за дейността на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017
 Приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Декларация по чл. 100о
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград
 Междинен доклад за дейността на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.06.2017 г.
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от ЗППЦК
 Справки по образец на заместник-председателя на КФН за шестмесечен финансов отчет на индивидуална
 Информация съгласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба № 2
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делегираните към него регламентиФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София
 Финансов отчет на Ем ЕС Транс ООД - София към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2017 г.
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София
 Финансов отчет на Еко инвест 1 ООД - София към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 3
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Междинен доклад първо шестмесечие 2017 г.
 Комплект финансови отчети шестмесечие 2017 г.
 Приложение към шестмесечен финансов отчет
 Справки по образец към шестмесечния отчет
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация чл.100о, ал.4, т. 3, б.А
 Декларация чл. 100о, ал.4, т.3, б БФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2017 г. на Еко Билд Проджект ООД - Пловдив
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2017 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Делтън" OOД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2017 г. на Делтън ООД - Пловдив
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Финансов отчет за първо шестмесечие на 2017 г.
 Счетоводна политика и пояснителни приложения за първо шестмесечие на 2017 г.
 Междинен доклад за дейността за първо шестмесечие на 2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал.4, т.3-а от ЗППЦК
 Декларация по чл.100о, ал.4, т.3-б от ЗППЦК
 Справки по образец за първо шестмесечие на 2017 г.
 Информация, съгл. приложение 9 от Наредба №2
 Допълнителна информация по чл.33 от Наредба №2
 Вътрешна информация по регламент №596/2014Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Финансови отчети към 30.06.2017
 Приложение към финансови отчети към 30.06.2017
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Справки по образец към 30.06.2017
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Представяне на вътрешна информация
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за ФЕЙ енд КО ООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Еколуминус ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Еколуминус ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Еколуминус ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл.33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Делектра ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Атолово-Солар ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл.33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Атолово-Солар ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Атолово-Солар ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. Отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Междинен докл.за дейността на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор
 Финансов отчет на Елит 95 ООД към 30.06.2017 г.
 Счетoводна политика и пояснителни приложения
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 30.06.2017
 Финансов отчет към 30.06.2017
 Пояснителни бележки към отчета
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „б”
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламентФинансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01. - 30.06.2017Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Уинд Сис ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01 - 30.06.2017 г.

26.07.2017 12:58 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет
 Доклад за дейността на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Допълнителна информция на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас по чл. 33 ал. 1, т. 7
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 оФинансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Финансови отчети - Баланс, ОПР, ПП, Собствен капитал
 Справки шестмесечни по чл. 32/1/7 и чл. 33/1/6 от Наредба 2
 Декларация по чл. 100 О ал. 4, т. 3 , буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 О ал. 4, т. 3 , буква „б” от ЗППЦК
 Вътрешна информация съгласно регламент ЕС № 596/2014
 Допълнителна информация към чл. 33/1/7 от Наредба 2
 Приложение 9
 Приложение към междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Финансов отчет към 30.06.2017
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2017
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

25.07.2017 11:20 Финансови отчети 
На 25.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2017 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Справки - уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Справки към финансовия отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Счетоводен баланс към 30.06.2017 г.
 Отчет за приходи и разходи към 30.06.2017 г
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2017 г.
 Отчет за собствен капитал към 30.06.2017 г.
 Пояснителни бележки за дейносттаФинансови отчети 
На 24.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Междинен доклад към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Финансов отчет
 Информация по чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация
 ДекларацияФинансови отчети 
На 21.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 17.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Финансов отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков

5.07.2017 16:18 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 5.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за вписано подновяване на мандата на Съвета на директорите на Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомление за вписано подновяване на мандата на Съвета на директорите

30.06.2017 16:23 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.06.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 30.06.2017
 Протокол от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен

26.06.2017 16:34 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 26.06.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол, регистър и уведомления от проведено Общо събрание на 26.06.2017 година на Випом АД-Видин /4VI/
 Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите
 Регистър на акционерите, присъствали на ГОСА
 Удостоверение за адрес на фирма
 Удостоверение за дата на регистрация
 Удостоверение за управляващи

12.06.2017 14:53 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.06.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Протокол и Регистър от проведено Общо събрание на 12.06.2017 година на Випом АД-Видин /4VI/
 Протокол от заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на акционерите на Випом АД, присъствали на общото събрание на 12.06.2017 г.Финансови отчети 
На 31.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.03.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба Nо 2 за периода 01.01.2017 - 31.03.2017 г.
 Консолидиран доклад за дейността на групата Грийн Форест Проджект АД за първо тримесечие 2017 г.
 Вътрешна информация на групата Грийн Форест Проджект АД за първо тримесечие 2017 г.Финансови отчети 
На 31.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за първо тримесечие на 2017 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Кеконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Кеконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

30.05.2017 15:28 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.05.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 30.06.2017
 Покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Материали за общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

29.05.2017 10:45 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2017 год. на консолодирана основа на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Пояснителни бележки към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгласно приложение №9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014
 Финансов отчет
 Декларации по чл. 100
 Уведомление за финансово състояние
 Информация по чл. 27 ал. 3 от Наредба No 2Общо събрание на акционерите 
На 28.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от Общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/ на 25.05.2017
 Протокол от Общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/ на 25.05.2017
 Списък на присъстващите акционериФинансови отчети 
На 22.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.03.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Консолидиран отчет към 31.03.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София

12.05.2017 9:32 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 12.06.2017 г.
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на "ВИПОМ" АД
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Индивидуален финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2016 на Випом АД
 Доклад на независимия одитор относно одита на индивидуален финансов отчет
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Допълнителна информация към доклада за дейността
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД през 2016 година
 Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Консолидиран финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2016 на Випом АД
 Доклад на независимия одитор относно одита на консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите на Випом АД за дейността през 2016 г. :a Aeiinocrra rlpe3 2016 rotnna
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД
 Свидетелство за съдимост - Г. Георгиев
 Свидетелство за съдимост - И. Ревалски
 Свидетелство за съдимост - К. Кръстев
 Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК
 Вписване в Търговски регистър
 Статут на одитния комитет на Випом АД
 Декларация по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО
 Декларация по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Предложения на СД за решения по точките от дневния ред
 Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01. - 31.03.2017Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Уинд Сис ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01 - 31.03.2017 г.Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за първо тримесечие на 2017 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен отчет за 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 31.03.2017 г.
 Финансов отчет към 31.03.2017 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Справки-уведомления към 31.03.2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - ВарнаФинансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Шабла Енерджи ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Груп Транс Енерджи ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Справки-уведмления на консолидирана основа за периода 1.01 - 31.12.2016
 Kонсолидиран финансов отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за периода 1.01 - 31.03.2017
 ДекларацииФинансови отчети 
На 1.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Междинни отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 31.03.2017 г.Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Еко Билд Проджект ООД - Пловдив
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Вътрешна информацияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Делтън" OOД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Делтън ООД - Пловдив
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Вътрешна информацияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100о

28.04.2017 14:17 Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 31.03.2017 г.
 Приложение към междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. - част 1
 Приложение към междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. - част 2
 Приложение към междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. - част 3Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки към финансовия отчет за периода 1.01 - 31.03.2017 г., съгласно приложимите ССФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Справки - уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 "за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК"
 Пояснителни бележки съгласно чл.100о1 ал.4 т.2 от ЗППЦК на „В и К-Златни пясъци“ ООД, за периода приключващ на 31 март 2017 г.
 Приложение №9 към чл.33 а.1, т.3
 Придружително писмо

28.04.2017 12:02 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2017 год
 Финансов отчет към 31.03.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2017 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2017 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2017 год
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Брестиом АД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Нета ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Клепало ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Юнион Хидро ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Приложения към финансовия отчет на Юнион Хидро ООД - София
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 на Наредба 2
 Информация,.съгл. приложение 9 от Наредба 2
 Междинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - СофияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Отчет за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.03.2017
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.03.2017 (xls)
 Информация, съгл. приложение 9 към чл. 33а1. т.3
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода 1.01 - 31.03.2017

28.04.2017 9:47 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2016 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/
 Доклад на независимия одитор
 Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12.2016
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016
 Консолидиран доклад за дейността през 20016
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2016 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК и чл. 32а
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016
 Уведомително писмо
 Справки - уведомления на консолидирана основа по чл. 33а1, т.1 от Наредба №2 за периода 01.01- 31.12.2016 гФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100н
 Доклад за дейността на групата Грийн форест проджект АД през 2016 г.
 Консолидиран финансов отчет на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив за 2016 г.
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за дейността на общинско дружество "ДКЦ V Варна – Света Екатерина" ЕООД за периода 1.01 - 31.03.2017Финансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация за ЕРП Златни пясъци АД - Варна, съгл. прил. 9 към чл. 33а1, т.3 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода към 31.03.2017Финансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация за ФЕЙ енд КО ООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността на ФЕЙ енд КО ООД - София за периода към 31.03.2017
 Декларация по чл.100о
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Еколуминус ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за финансовото състояние към 31.03.2017
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 1
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 2
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 3
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Атолово-Солар ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 1
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 2
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 3
 Информация за Атолово-Солар ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София
 Финансов отчет на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на Еко инвест 1 ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко инвест 1 ООД - Софияя за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София
 Финансов отчет на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на Ем ЕС Транс ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на Ем ЕС Транс ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на Еко Мед 5 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко Мед 5 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на "РИЦ 1" OOД към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за собствения капитал на "РИЦ 1" OOД към 31.03.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Тримесечни справки по образец 1-во тримесечие 2017
 Информация съласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Пояснителни. бележки към тримесечни справки по образецФинансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки към междинен отчет на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Информация за Делектра Хидро АД - Лесичево, съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Междинен доклад към 31.03.2017 г.
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация
 Декларация

26.04.2017 13:20 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансово състояние за първо тримесечие на 2017 год.на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Пояснителни бележки към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгласно приложение №9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба No 2
 Декларация
 Уведомление за финансово състояниеФинансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Справки по образец на КФНФинансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 31.03.2017 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 31.03.2017 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 31.03.2017
 Финансов отчет към 31.03.2017
 Допълнителна информажция към финансов отчет към 31.03.2017 г
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Справки - уведомления по чл. 33а1,т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Доклад за дейността към 31.03.2017 г.Финансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Финансов отчет на Елит 95 ООД към 31.03.2017 г.
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2017 г.
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Финансов отчет 1-во тримесечие 2017гОбщо събрание на акционерите 
На 22.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/ на 25.05.2017
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.05.2017
 Покана до СД
 Протокол от заседание на СД
 Предложения от ИД относно избор на регистриран одитор
 Предложения от ИД относно освобождаване от отговорност на членовете на СД
 Неконсолидиран доклад за дейността за периода януари-декември 2015 г.
 Допълнителна информация към доклада за дейността
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на -Наш Дом - България- АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на -Наш Дом - България- АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на -Наш Дом - България- АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Доклад на независимия одитор
 Доклад на ДВИ
 Образец от пълномощно
 Правила за гласуване

21.04.2017 16:54 Финансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.03.2017 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Справки - уведомления по чл. 33а1,т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Информация за Геопланпроект ЕАД, съгл. Приложение № 9 от Наредба №2
 Финансов отчет към 31.03.2017 г. на Геопланпроект ЕАД
 Пояснителни бележки за дейността на Геопланпроект към 31.03.2017 г
 Приложение №5Новини 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за смяна на управител на Бяла ЕООД - Севлиево
 Уведомление за смяна на управител на Бяла ЕООД - СевлиевоФинансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. - справки по образец
 Информация по прил. 9 към чл. 33а1
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 31.03.2017 гФинансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация към междинен отчет
 ДекларацияФинансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2017 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 20.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Уведомление за финансово състояние за първо тримесечие на 2017 г.
 Информация по Приложение 9 към 31.03.2017
 Пояснителни записки към 31.03.2017 г.

21.04.2017 10:21 Финансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София
 Баланс и отчет за приходи и разходи за 2016 г.
 Отчет за паричните потоци и отчет за собствен капитал към 31.12.2016
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 11.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Дъбово Енерджи ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Дъбово Енерджи ЕООД - СофияФинансови отчети 
На 7.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишния финансов отчет
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 4.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и приложение
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3 и чл. 33, ал.1 т.3
 Справки по чл.32 ал.1 т.7 и чл.33 ал.1 т.6Финансови отчети 
На 3.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Пояснителни бележки към финансов отчет за 2016 г.
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3Финансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Брестиом АД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад
 Приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацииФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Клепало ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад
 Приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацииФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Мегастрой 2004 ООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад
 Приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацииФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Пояснителни бележки към финансов отчет за 2016 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Нета ООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад
 Приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацииФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Геоенергопроект АД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад
 Приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацииФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Юнион Хидро ООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад
 Приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Декларации

31.03.2017 11:08 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Годишен доклад за дейността през 2016 г.
 Финансов отчет за 2016 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Приложения към финансов отчет за 2016 год.
 Доклад на независимия одитор
 Информация относно КММ АД - Шумен (МСС) към 31.12.2016 год.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Допълнителна информация към годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацииФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл.33а1, т.1 от Наредба 2
 Декларации по чл. 100 ал.4 т.3Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Информация към годишен финансов отчет за дейността и състоянието на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Груп Транс Енерджи ООД - София
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Годишен финансов отчет на Груп Транс Енерджи ООД - София за 2016 г.Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Индивидуален годишен финансов отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София за 2016 г.Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 33 а1 на Наредба 2
 Декларация по чл.100н
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Уинд Сис ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01 - 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01. - 31.12.2016Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по закона за счетоводството
 Приложения към годишния финансов отчет
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Допълнителна информация по приложение 10
 Декларация по чл. 100нФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Доклад за дейността за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2
 Информация, съгл. приложение 9 от Наредба 2Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 30.09.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.09.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2
 Информация, съгл. приложение 9 от Наредба 2Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 30.06.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет по закона за счетоводството
 Счетоводна политика и приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 от Наредба 2
 Информация,.съгл. приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет
 Приложения към годишен финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Декларации по чл.100н
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Атолово-Солар ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Атолово-Солар ЕООД - София
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 33 а1 на Наредба 2
 Пълномощно
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по закона за счетоводството
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към годишния финансов отчет
 Одиторски доклад, съобразен с изискванията на чл. 100н, ал. 10
 Годишни справки по образец, определен от заместник-председателя
 Допълнителна информация по приложение 10
 Декларация по чл. 100нФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Справки уведомления за периода 01.01.2016г.-31.12.2016 г.
 Декларация за корпоративно управление
 Декларация по чл.100нФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Информация съласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Пояснителни бележки към тримесечни справки по образец - 4-то тримесечие
 Тримесечни справки по образец, определен от заместник-председателяФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Шабла Енерджи ЕООД - София
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Годишен финансов отчет на Шабла Енерджи ЕООД - София за 2016 г.Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Годишен финансов отчет на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София за 2016 г.Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 30.09.2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2
 Информация, съгл. приложение 9 от Наредба 2
 Пояснителни бележки по чл. 100о и чл. 33аФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Доклад за дейността през 2016 г. на Грийн форест проджект АД - Пловдив
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив
 Доклад за дейността през 2016 г. на Еко Билд Проджект ООД - Пловдив
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 30.06.2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Междинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Комплект финансови отчети
 Счетоводна политика
 Тримесечни справки по образец на КФН
 Информация съласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителни информация за 6-месечие на 2016, съгл.чл. 33
 Вътрешна информация (EС) №596_2014
 Декларация по чл.100 оФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Доклад за дейността през 2016 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Делтън" OOД - Пловдив
 Доклад за дейността през 2016 г. на Делтън ООД - Пловдив
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Годишен отчет за 2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и декларацииФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Доклад за дейността на МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г.Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Еколуминус ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Еколуминус ЕООД - София
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 33 а1 на Наредба 2
 Пълномощно
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 33 а1 на Наредба 2
 Пълномощно
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Делектра ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Делектра ЕООД - София
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 33 а1 на Наредба 2
 Пълномощно
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 29.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Годишни справки по образец
 Декларация по чл.100н от лицата
 Декларация по чл.100н от одиторФинансови отчети 
На 29.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Годишен финансов отчет за 2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Справки по образец на КФН

29.03.2017 15:49 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален годишен финансов отчет за 2016 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/
 Годишен индивидуалне доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г. на Випом АД - Видин
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г. на Випом АД - Видин (табличен)
 Доклад на независимия одитор
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.3 от ЗППЦК
 Декларации по чл.100н,ал.4,т.4 от ЗППЦК
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2016 г.Финансови отчети 
На 29.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ДКЦ V Варна - Света Екатерина ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Пояснителни бележки за дейността на общинско дружество “ДКЦ V Варна – Света Екатерина” ЕООД през 2016 г.
 Справки по образец на КФН
 Декларация за корпоративно управление за 2016 г.
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Годишен доклад за дейността за .2016 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Годишен финансов отчет за .2016 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Приложение към годишен финансов отчет за .2016 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад на независимия одитор
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2016 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет и доклад на одитор за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Справки по чл.32 ал.1 за 2016 г.
 Декларация за корпоративно управление за 2016 г.
 Декларация по чл.100н

28.03.2017 15:26 Финансови отчети 
На 28.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Доклад за дейността за 2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Годишен финансовия отчет за 2016 г. - част 1
 Годишен финансовия отчет за 2016 г. - част 2
 Годишен финансовия отчет за 2016 г. - част 3
 Годишен финансовия отчет за 2016 г. - табличен
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Финансов отчет за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Одиторски доклад за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Годишен доклад за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Декларация за корпоративно управление на Бяла ЕООД - Севлиево
 Декларация от отговорните в рамките на дружеството лица
 Годишни справки по образец за 2016 г. на Бяла ЕООД - СевлиевоФинансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Заверен годишен финансов отчет за 2016 г и Доклад на одитора на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет за 2016 г на ДКЦ 4
 Справки по образец за 2016 г. на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларация за корпоративно управление на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларации по чл.100Н ал.4 т.4 от ЗППЦК на ДКЦ 4 Варна ЕООДФинансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността за 2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за .2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Приложение към годишен финансов отчет за .2016 г.
 Справки-уведомления
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация за корпоративно управление
 Декларация по чл. 100о
 Декларация (прил. 3)Финансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Годишен доклад за дейността и състоянието за 2016 г.
 Годишен финансов отчет и одиторсаки доклад за 2016 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Декларация по чл.100о
 Допълнителна информация по приложение 10Финансови отчети 
На 27.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ДКЦ 3- Варна
 Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор на ДКЦ 3- Варна
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 на ДКЦ 3- Варна
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.12.2016 (xls)
 Декларация за корпоративно управление на ДКЦ 3-Варна
 Декларация по чл. 100 нФинансови отчети 
На 27.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Годишен доклад за дейността през 2016 год на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 год на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Доклад на независимия одитор
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.12.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Годишен доклад за дейността през 2016 год на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 год на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Доклад на независимия одитор
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.12.2016
 Декларация

24.03.2017 14:44 Финансови отчети 
На 24.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Годишен доклад за дейността през 2016 год на Геопланпроект ЕАД
 Финансов отчет за 2016 год на Геопланпроект ЕАД
 Приложение към ГФО 2016 г на Геопланпроект ЕАД
 Одиторски доклад на Геопланпроект ЕАД
 Справки на Геопланпроект ЕАД
 Декларация по чл. 100н,ал.4,т.3 - Геопланпроект ЕАД
 Декларации по чл.100н,ал.4,т.4 от ЗППЦК - Геопланпроект ЕАДФинансови отчети 
На 1.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Отчет за дейността на МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък към 31.12.2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Kонсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 24.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.12.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Kонсолидиран отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 31.12.2016 г.

21.02.2017 9:15 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 21.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за четвърто тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016 на Випом АД - Видин
 Пояснителни бележки към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.12.2016
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 31.12.2016 г.
 Финансов отчет на консолидирана основа към 31.12.2016
 Декларация
 Придружително писмо
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 3.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Обреди ЕООД - Варна за четвърто тримесечие на 2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.10 - 31.12.2016
 Пояснителни бележки и информация по чл. 33, ал. 1, т.3 от наредба № 2 на КФН и регламент (ЕС) № 596/2014 отн. обстоятелства, настъпили към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан за четвърто тримесечие на 2016 г.
 уведомление за финансовото състояние на МБАЛ - Чирпан ЕООД - Чирпан за четвърто тримесечие на 2016 г.Финансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Отчет за финансово-икономическото състояние на Агролеспроект ЕООД - София за четвърто тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през четвърто тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Отчет и справки към 31.12.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - ВарнаФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2016 г. на Груп Транс Енерджи ООД - София
 Отчет на Груп Транс Енерджи ООД - София към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Шабла Енерджи ЕООД - София
 Отчет на Шабла Енерджи ЕООД - София към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София
 Отчет на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за четвърто тримесечие на 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация
 Увеомление за финансово състояниеФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Дъбово Енерджи ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Пояснителни бележки
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Годишен отчет на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 31.12.2016 г.

31.01.2017 10:52 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние към 31.12.2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016 на Випом АД - Видин
 Поясненителни бележки към уведомление за финансовото състояние към 31.12.2016
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 31.12.2016 г.
 Декларация
 Придружително писмо
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.12.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Приложения към предврителен годишен отчет за 2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - ПловдивФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода към 31.12.2016
 Информация за ЕРП Златни пясъци АД - Варна, съгл. прил. 9 към чл. 33а1, т.3 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Справки - уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016 по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 "за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК"
 Приложение №9 към чл.33 а.1, т.3
 Пояснителни бележки съгласно чл.100о1 ал.4 т.2 от ЗППЦК на „В и К-Златни пясъци“ ООД, за периода приключващ на 31.12.2016 г.
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Счетоводен баланс на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.12.2016 г.
 Отчет за доходите на Ем ЕС Транс ООД - София за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.12.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на Ем ЕС Транс ООД - София за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.12.2016 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Счетоводен баланс на Еко Мед 5 ООД - София към 31.12.2016 г.
 Отчет за доходите на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко Мед 5 ООД - София към 31.12.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на Еко Мед 5 ООД - София към 31.12.2016 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 31.12.2016 г.
 Счетоводен баланс на "РИЦ 1" OOД към 31.12.2016 г.
 Отчет за доходите на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на "РИЦ 1" OOД към 31.12.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 31.12.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Еколуминус ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация за Еколуминус ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за финансовото състояние към 31.12.2016 - част 1
 Пояснителни бележки за финансовото състояние към 31.12.2016 - част 2
 ПълномощноФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация за ФЕЙ енд КО ООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността на ФЕЙ енд КО ООД - София за периода към 31.12.2016 - част 1
 Пояснителни бележки за дейността на ФЕЙ енд КО ООД - София за периода към 31.12.2016 - част 2
 ПълномощноФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността към 31.12.2016 - част 1
 Пояснителни бележки за дейността към 31.12.2016 - част 2
 Пояснителни бележки за дейността към 31.12.2016 - част 3
 ПълномощноФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Атолово-Солар ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация за Атолово-Солар ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.12.2016 - част 1
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.12.2016 - част 2
 Пълномощно

30.01.2017 15:02 Финансови отчети 
На 30.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Приложение към финансовия отчет към 31.12.2016 г. - част 1
 Приложение към финансовия отчет към 31.12.2016 г. - част 2
 Приложение към финансовия отчет към 31.12.2016 г. - част 3
 Информация, съгл. приложение 9 към чл. 33а1. т.3

30.01.2017 14:54 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 31.12.2016 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2016 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2016 год
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 31.12.2016 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 31.12.2016 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016Финансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Финансов отчет за 2016 г.
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Еко Билд Проджект ООД - Пловдив
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Делтън" OOД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Делтън ООД - Пловдив
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки по образец, определен от заместник-председателя за четвърто тримесечие на 2016 г., съгласно приложимите СС
 Пояснителни бележки към финансовия отчет за четвърто тримесечие на 2016 г., съгласно приложимите СС
 Информация, съгл. Приложение 9 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информацияФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 26.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г. - справки по образец
 Информация по приложение № 9 към чл.33а1 т.3
 Пояснителни бележки към отчета за четвърто тримесечие на 2016 гФинансови отчети 
На 26.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Финансови отчети към 31.12.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 23.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Финансов отчет на МБАЛ-Самоков ЕООД - Самоков към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 23.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Пояснителни бележки към междинен отчет на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Информация за Делектра Хидро АД - Лесичево, съгл. прил. 9 от Наредба No 2Общо събрание на акционерите 
На 16.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/ на 28 февруари 2017 г.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Покана до членовете на Съвета на директорите за годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Предложение от Изп. Директор за освобождаване от отговорност на членовете на СД
 Предложение от Изп. Директор за избор на регистриран одитор
 Правила за гласуване
 Образец от пълномощно
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2015 год.
 Допълнителна информация към доклада за дейността
 Доклад на независимия одитор
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2015 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститоритеФинансови отчети 
На 30.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за трето тримесечие на 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 25.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран отчет към 30.09.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Междинен консолидиран отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 30.09.2016 г.

23.11.2016 14:34 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация към 30.09.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба No 2
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД-Видин към 30.09.2016 г.
 ДекларацииФинансови отчети 
На 8.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Дъбово Енерджи ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016Финансови отчети 
На 7.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Доклад за дейността на ВиК Варна ООД - Варна за периода 1.01.- 30.09.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ВиК Варна ООД - Варна към 30.09.2016 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Междинен отчет и справки към 30.09.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Доклад за дейността за шестмесечието на 2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - ВарнаФинансови отчети 
На 31.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Приложения към междинния деветмесечен отчет за 2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив

31.10.2016 14:58 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.10.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 30.09.2016 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2016 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2016 год
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Междинен финансов отчет на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор към 30.06.2016
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

31.10.2016 10:39 Финансови отчети 
На 31.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Приложение към финансовия отчет за деветмесечието на 2016 г. - част 1
 Приложение към финансовия отчет за деветмесечието на 2016 г. - част 2
 Приложение към финансовия отчет за деветмесечието на 2016 г. - част 3Финансови отчети 
На 30.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Уведомление за финансовото състояние на Паркеко БГ ООД - София към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 30.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Уинд Сис ООД - София
 Уведомление за финансовото състояние на Уинд Сис ООД - София към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Баланс на Елит 95 ООД към 30.09.2016 г.
 Отчет за доходите на Елит 95 ООД към 30.09.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на Елит 95 ООД към 30.09.2016 г.
 Отчет за собствения капитал на Елит 95 ООД към 30.09.2016 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Приложения към финансов отчет към 30.09. 2016 гФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Справки - уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 "за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК"
 Пояснителни бележки съгласно чл.100о1 ал.4 т.2 от ЗППЦК на „В и К-Златни пясъци“ ООД, за периода приключващ на 30 септември 2016 г.
 Приложение №9 към чл.33 а.1, т.3Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Отчет за дейността на МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък към 30.09.2016 г.
 Финансови отчети към 30.09.2016 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация за Обреди ЕООД - Варна, съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Междинен отчет на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Междинен отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Шабла Енерджи ЕООД - София
 Междинен отчет на Шабла Енерджи ЕООД - София към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Груп Транс Енерджи ООД - София
 Междинен отчет на Груп Транс Енерджи ООД - София към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София
 Междинен отчет на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Междинни отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Счетоводен баланс на Ем ЕС Транс ООД - София към 30.09.2016 г.
 Отчет за доходите на Ем ЕС Транс ООД - София за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Ем ЕС Транс ООД - София към 30.09.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на Ем ЕС Транс ООД - София за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на Ем ЕС Транс ООД - София към 30.09.2016 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Счетоводен баланс на Еко Мед 5 ООД - София към 30.09.2016 г.
 Отчет за доходите на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко Мед 5 ООД - София към 30.09.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на Еко Мед 5 ООД - София към 30.09.2016 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода към 30.09.2016
 Информация за ЕРП Златни пясъци АД - Варна, съгл. прил. 9 към чл. 33а1, т.3 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2016 г.
 Счетоводен баланс на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2016 г.
 Отчет за доходите на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Доклад на МБАЛ-Самоков ЕООД - Самоков за деветмесечието на 2016 г.Финансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Юнион Хидро ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Финансов отчет на Юнион Хидро ООД - София към 30.09.2016 г.
 Приложения към финансовия отчет на Юнион Хидро ООД - София
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Междинен доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Пояснителни бележки за дейността на МБАЛ - Чирпан ЕООД през трето римесечие на 2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016Финансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Мегастрой 2004 ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Финансов отчет на Мегастрой 2004 ООД - София към 30.09.2016 г.
 Приложения към финансовия отчет на Мегастрой 2004 ООД - София
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Геоенергопроект АД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Финансов отчет на Геоенергопроект АД - София към 30.09.2016 г.
 Приложения към финансовия отчет на Геоенергопроект АД - София
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Финансов отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София към 30.09.2016 г.
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна към 30.09.2016 г.
 Информация за ДКЦ 4 Варна ЕООД - Варна, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки към деветмесечен финансов отчетФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК

27.10.2016 13:49 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за трето тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Финансов отчет към 30.09.2016 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация към 30.09.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба No 2
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД-Видин към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 30.09.2016
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Финансови отчети към 30.09.2016
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Атолово-Солар ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация за Атолово-Солар ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността на Атолово-Солар ЕООД - София за периода към 30.09.2016
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация за ФЕЙ енд КО ООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността на ФЕЙ енд КО ООД - София за периода към 30.09.2016
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността на Делектра ЕООД - София за периода към 30.09.2016
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Еколуминус ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация за Еколуминус ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на за Еколуминус ЕООД - София
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2016 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Приложение към финансовия отчет на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна за деветмесечието на 2016 г.
 Информация, съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Пояснителни бележки към междинен деветмесечен отчет на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Информация за Делектра Хидро АД - Лесичево, съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Пояснителни бележки за дейността на общинско дружество "ДКЦ V Варна – Света Екатерина" ЕООД през деветмесечието на 2016 г.Финансови отчети 
На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Нета ООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Клепало ЕООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Брестиом АД - София
 Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за трето тримесечие на 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 25.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода до 30.09.2016
 Информация, съгл. приложение 9 към чл. 33а1. т.3Финансови отчети 
На 25.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен финансов отчет на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.09.2016 г.
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 ДекларацияФинансови отчети 
На 14.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Финансови отчети към 30.09.2016 г.
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през трето тримесечие на 2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 11.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Отчет на Обреди ЕООД - Варна за първо шестмесечие на 2016 г.
 Баланс на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходи и разходи на Обреди ЕООД - Варна за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.06.2016 г.
 Счетоводен баланс към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходи и разходи към 30.06.2016 г.
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2016 г.
 Отчет за собствения капитал към 30.06.2016 г.
 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на ДКЦ Чайка ЕООД към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ДКЦ Чайка ЕООД за първо шестмесечие на 2016 г.
 Приложение към междинен финансов отчет на ДКЦ Чайка ЕООД за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 19.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Приложение към междинен финансов отчет
 ДекларацияФинансови отчети 
На 16.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2016 г.
 Справки към междинен финансов отчет
 ДекларацияФинансови отчети 
На 15.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на ДКЦ 3 - Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Счетоводен баланс към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходи и разходи за периода 1.01.2016 - 30.06.2016
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2016
 Отчет за собствения капитал към 30.06.2016
 Приложение към финансов отчет към 30.06.2016
 Справка за дълготрайните активи
 ДекларацияФинансови отчети 
На 14.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Доклад за дейността на ВиК Варна ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ВиК Варна ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл. 100о ал.4 т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 12.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Доклад за дейността на ЕРП Златни пясъци АД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ЕРП Златни пясъци АД - Варна към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл. 100о ал.4 т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 12.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Доклад за дейността на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл. 100 о от ЗППЦКФинансови отчети 
На 10.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Подбрани пояснителни бележки към междинен финансов отчет
 Декларация по чл. 100о ал.4 т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 9.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Отчет за първо шестмесечие на 2016 г. на Паркеко БГ ООД - СофияФинансови отчети 
На 9.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Уинд Сис ООД - София
 Отчет за първо шестмесечие на 2016 г. на Уинд Сис ООД - СофияФинансови отчети 
На 8.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Анализ на отчета на МБАЛ-Самоков ЕООД - Самоков за първо шестмесечие на 2016 г.Финансови отчети 
На 1.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 1.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Приложение към финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Доклад за дейността на МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък към 30.06.2016 г.
 Счетоводен баланс към 30.06.2016 г.
 Отчет за доходите към 30.06.2016 г.
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал към 30.06.2016 г.
 Справка за нетекущите активи
 Справка за вземанията, задълженията и провизиите
 Справка за задълженията към доставчици

31.08.2016 14:31 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2016 год
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД-Видин
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

31.08.2016 8:31 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 26.08.2016 г.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на КММ АД на 26.08.2016Финансови отчети 
На 29.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Доклад за дейността на МБАЛ - Чирпан ЕООД през първо шестмесечие на 2016 г.
 Междинни финансови отчети за първо шестмесечие на 2016 г.
 Финансов отчет към 31.12.2015 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 24.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Доклад за финансово-икономическото състояние на Агролеспроект ЕООД - София за първо полугодие на 2016 г.
 Финансови отчети за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 24.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през второ тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 19.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за второ тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второ тримесечие на 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 11.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на общинско дружество “ДКЦ V Варна - Света Екатерина” ЕООД за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
 Финансови отчети за първо полугодие на 2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 08.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - ПловдивФинансови отчети 
На 3.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Анализ на дейността и финансовото състояние към 30.06.2016
 Финансов отчет към 30.06.2016 (форми на КФН)
 Счетоводен баланс към 30.06.2016
 Отчет за приходи и разходи за периода 1.01.2016 - 30.06.2016
 Отчет за паричните потоци по прекия метод към 30.06.2016
 Отчет за собствения капитал към 30.06.2016
 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2016
 Справка за вземанията и задълженията към 30.06.2016
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба No 2 на КФН
 Информация по Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 2.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен финансов отчет на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2016 г.
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

1.08.2016 16:42 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 1.08.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността за второ тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 30.06.2016 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2016 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 30.06.2016 г.
 Декларация

29.07.2016 17:52 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за назначен нов директор за връзки с инвеститорите на Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомление за назначен нов директор за връзки с инвеститорите на Випом АД

29.07.2016 15:03 Финансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2016 г.
 Приложение към междинен финансов отчет към 30.06.2016 г.
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха финансови отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Финансови отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград за 2015 г.
 Междинни финансови отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 30.06.2016 г.Финансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София
 Междинен финансов отчет на "Ем Ес Транс" OOД за периода 01.01-30.06.2016 г.Финансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Междинен финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-30.06.2016 г.Финансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2016 г.
 Счетоводен баланс на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходите и разходите на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-30.06.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-30.06.2016 г.
 Отчет за собствения капитал на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив
 Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - ПловдивФинансови отчети 
На 28.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Делтън" OOД - Пловдив
 Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Делтън" OOД - Пловдив

28.07.2016 10:24 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за второ тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин за второ тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД - Видин
 Финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД - Видин (таблична)
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 27.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - КазиченеФинансови отчети 
На 27.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Индивидуален междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - ПловдивФинансови отчети 
На 19.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за второ тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второ тримесечие на 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

15.07.2016 9:15 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 14.07.2016 г. в дружеството е постъпила декларация по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК от Красимир Андреев Кръстев, в качеството му на член на съвета на директорите на "Випом" АД във връзка с вписване №20160713135314 в ТР на Агенцията по вписванията относно заличаването му като управител на "ВИПОМ ТРЕЙД" ЕООД

7.07.2016 15:57 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 7.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 26.08.2016 г.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

6.07.2016 8:50 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 6.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за взето решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на ВИПОМ АД с протокол от общо събрание на дружеството на 27.06.2016 година
 Уведомление за взето решение за обратно изкупуване на собствени акции
 Протокол от общо събрание на акционерите
 Вписване в Агенция по вписванията, Търговски регистър

28.06.2016 10:56 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/, проведено на 27.06.2016 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/, проведено на 27.06.2016 г.
 Регистър на акционерите, присъствали на общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 27.06.2016 г.
 Пълномощни за представляване на акционер

21.06.2016 14:09 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 21.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 20.06.2016 г.
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 20.06.2016 г.

13.06.2016 13:23 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 13.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/, проведено на 13.06.2016 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/, проведено на 13.06.2016 г.
 Регистър на акционерите, присъствали на общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 13.06.2016 г.Новини 
На 6.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол за промяна на представляващ на "Ико на БГ" ЕООД в СД на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Протокол за промяна на представляващ на "Ико на БГ" ЕООД в СД на "Наш Дом - България" АД - Холдинг

31.05.2016 9:12 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.05.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин към 31.03.2016 год
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 20.05.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за първо тримесечие на 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

13.05.2016 10:10 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 13.05.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 20.06.2016 г.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Документи за общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

11.05.2016 8:32 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 11.05.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 13.06.2016 г.
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Материали за редовно годишно ОСА на Випом АД
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин за 2015 г.
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД за 2015 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите на Випом АД за дейността му през 2015 г.
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2015 на Випом АД
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2015 на Випом АД (табличен)
 Пояснения към финансов отчет за 2015 г. на Випом АД
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2015 г. на Випом АД
 Доклад на независимия одитор до акционерите на Випом АД
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2015 г. на Випом АД
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на СД
 Декларация по чл. 100, ал. 4, т.3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2
 Вписване в Търговски регистърФинансови отчети 
На 30.04.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за първо тримесечие на 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.04.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен консолидиран отчет за 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Информация към финансов отчет на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2015 г.
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

27.04.2016 16:42 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.04.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността за първо тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 31.03.2016 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2016 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 31.03.2016 г.
 Декларация

22.04.2016 10:37 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 22.04.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин за първо тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към междинен финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.03.2016 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

4.04.2016 12:01 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 4.04.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2015 г.
 Финансов отчет за 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Приложения към финансов отчет за 2015 год.
 Доклад на независимия одитор
 Информация относно КММ АД - Шумен (МСС) към 31.12.2015 год.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2015
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.03.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен неконсолидиран отчет за 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Информация към годишен финансов отчет за дейността и състоянието на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2015 г.
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.03.2016 14:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.03.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2015 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Доклад за дейността на Випом АД - Видин за 2015 г.
 Заверен финансов отчет към 31.12.2015 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2015 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Финансов отчет към 31.12.2015 г. с независим одиторски доклад на Випом АД-Видин
 Доклад на независимия одитор
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2015 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 29.02.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.01.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2015 г.
 Вътрешна информация към докалда за дейността и състоянието на дружеството към 31.12.2015 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.01.2016 15:40 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.01.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2015 г.
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Приложения към финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 год.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

29.01.2016 11:41 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.01.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. На Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 31.12.2015 г.
 Счетоводен баланс на Випом АД - Видин към 31.12.2015 г.
 Отчет за доходите на Випом АД - Видин към 31.12.2015 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на Випом АД - Видин към 31.12.2015 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2015 г.
 ДекларацияОбщо събрание на акционерите 
На 11.01.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Списък на присъствалите акционериОбщо събрание на акционерите 
На 1.12.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Предложение от Изп. Директор
 Правила за гласуване
 Образец от пълномощно
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Доклад на независимия одитор
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2014 г.
 Допълнителна информация към доклада за дейността
 Доклад на директора за връзка с инвеститоритеФинансови отчети 
На 30.11.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

23.11.2015 15:51 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 23.11.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от Випом АД-Видин /4VI/
 Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

13.11.2015 8:46 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 13.11.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 12.11.2015 г.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 12.11.2015 г.

6.11.2015 13:03 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 06.11.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл.148б от ЗППЦК за постъпили уведомления по чл.145 от ЗППЦК на Випом АД - Видин /4VI/
 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК за постъпили уведомления по чл.145 от ЗППЦК на Випом АД - Видин

30.10.2015 11:17 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.10.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2015 г.
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Приложения към финансов отчет за трето тримесечие на 2015 год.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.10.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 30.09.2015 г.
 Вътрешна информация към докалда за дейността и състоянието на дружеството към 30.09.2015 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

28.10.2015 13:03 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.10.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.09.2015 г.
 Счетоводен баланс на Випом АД - Видин към 30.09.2015 г.
 Отчет за доходите на Випом АД - Видин към 30.09.2015 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на Випом АД - Видин към 30.09.2015 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.09.2015 г.
 Декларация

28.10.2015 12:48 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.10.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредното общото събрание на "Випом" АД - Видин /4VI/
 Протокол от заседание на извънредно общо събрание от 28.10.2015
 Регистър на акционерите, присъствали на извънредно общо събрание на 28.10.2015

12.10.2015 17:05 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.10.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха допълнителни материали за извънредното общо събрание на "Випом" АД - Видин /4VI/
 Материали по т. 2 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Випом” АД, което ще се проведе на 25.10.2015 г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г., включена в дневния ред по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК
 Предложение по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за включване на въпроси в дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите на Випом АД

28.09.2015 14:45 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.09.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 28.10.2015 г.
 Покана за провеждане на извънредно общо събрание на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Материали за общо събрание на акционерите на Випом АД
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АДФинансови отчети 
На 31.08.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за второ тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.07.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за второ тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 30.06.2015 г.
 Вътрешна информация към докалда за дейността и състоянието на дружеството към 30.06.2015 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.07.2015 13:16 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.07.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2015 г.
 Счетоводен баланс на Випом АД - Видин към 30.06.2015 г.
 Отчет за доходите на Випом АД - Видин към 30.06.2015 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на Випом АД - Видин към 30.06.2015 г.
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.06.2015 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Декларация

28.07.2015 14:22 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.07.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2015 г.
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Приложения към финансов отчет за второ тримесечие на 2015 год.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

22.07.2015 9:51 КММ АД - Шумен : KMMВътрешна информация, съгл. наредба 2 
На 22.07.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от КММ АД - Шумен /4KP/ на вниманието на Българска фондова борса-София
 Уведомление от КММ АД - Шумен /4KP/ на вниманието на Българска фондова борса-София

13.07.2015 13:46 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 13.07.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 13.07.2015 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на "Випом" АД - Видин на 13.07.2015
 Регистър на акционерите на "Випом" АД - Видин, присъствали на общото събрание на 13.07.2015 г.

29.06.2015 13:18 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 29.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 29.06.2015 г.
 Протокол от заседание на редовното общо събрание на акционерите на "Випом" АД - Видин
 Регистър на акционерите на "Випом" АД - Видин, присъствали на общото събрание на 29.06.2015 г.
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на "Випом" АД - ВидинФинансови отчети 
На 22.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 22.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.03.2015 г.
 Вътрешна информация към докалда за дейността и състоянието на дружеството към 31.03.2015 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 22.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен отчет за 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

19.06.2015 14:32 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 19.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/

26.05.2015 16:37 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 26.05.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 29.06.2015 г.
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Материали за редовно годишно ОСА за 2014 г. на Випом АД
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин за 2014 г.
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД за 2014 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите на Випом АД за дейността му през 2014 г.
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2014 на Випом АД
 Финансов отчет за годината, заверен, завършваща на 31.12.2014 на Випом АД
 Елементи на финансовия отчет за 2014 г. на Випом АД
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2014 г. на Випом АД
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2014 г. на Випом АД
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на СД на Випом АД през 2014 г.
 Декларация по чл. 100, ал. 4, т.3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2013 г.
 Доклад на независимия одитор до акционерите на Випом АД
 Мотивиран доклад на СД на Випом АД
 Протокол за решение за приемане на Мотивиран доклад на СД на Випом АД

18.05.2015 16:19 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 18.05.2015 год. постъпи информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от "ВИПОМ"АД - град Видин /4VI/.
 Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК на "ВИПОМ"АД град Видин /4VI/

13.05.2015 16:12 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 13.05.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 19.06.2015 г.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Документи за общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

30.04.2015 12:04 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.04.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 31.03.2015 г.
 Счетоводен баланс на Випом АД - Видин към 31.03.2015 г.
 Отчет за доходите на Випом АД - Видин към 31.03.2015 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на Випом АД - Видин към 31.03.2015 г.
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.03.2015 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Декларация

24.04.2015 10:51 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 24.04.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2015 г.
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Приложения към финансов отчет за първо тримесечие на 2015 год.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

1.04.2015 17:25  : 4O9Финансови отчети 
На 1.04.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за 2014 г.
 Годишен финансов отчет за 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Годишен финансов отчет за 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Доклад на независимия одитор
 Доклад за дейността за 2013 г.
 Информация съгл. прил. 11 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 1.04.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран годишен отчет за 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Информация към годишен финансов отчет за дейността и състоянието на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2014 г.
 Доклад на независимия одитор
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

31.03.2015 17:59 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.03.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2014 г.
 Финансов отчет за 2014 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Приложения към финансов отчет за 2014 год.
 Доклад на независимия одитор
 Информация относно КММ АД към 31.12.2014
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация

24.03.2015 9:10 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.03.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2014 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Доклад за дейността на Випом АД - Видин за 2014 г.
 Финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин
 Заверен финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Доклад на независимия одитор
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Програма за добро корпоративно управление
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2014 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 28.02.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.01.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (2)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.12.2014 г
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.12.2014 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.01.2015 13:18 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.01.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 31.12.2014 г.
 Финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Пояснения към междинен финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД - Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2014 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

29.01.2015 8:59 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.01.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2014 г.
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Приложения към финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год.
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.11.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

27.11.2014 16:08  : 4O9Финансови отчети 
На 27.11.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Консолидиран доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за трето тримесечие на 2014 г.
 Пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към междинен консолидиран финансов отчет
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4Общо събрание на акционерите 
На 13.11.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Протокол от общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/, проведено на 10 ноември 2014 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Списък на акционерите, присъствали на Общото събрание

31.10.2014 17:25 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.10.2014 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2014 г.
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Приложения към финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год.
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (2)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 30.09.2014 г.
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 30.09.2014 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

30.10.2014 8:30 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.09.2014 г.
 Финансов отчет към 30.09.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.09.2014 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.09.2014 г. на Випом АД - Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.09.2014 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

29.10.2014 16:30  : 4O9Финансови отчети 
На 29.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за трето тримесечие на 2014 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год.
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Вътрешна информация съгл. чл.33,ал.1 т.4 от Наредба 2 за трето тримесечие на 2014 г.
 Информация съгласно Приложение № 11, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал. 1, т.4 от Наредба №2Общо събрание на акционерите 
На 10.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/ на 10 ноември 2014 г.
 Покана за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Протокол от заседание на СД
 Предложения по дневния ред на ОСА
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник на основание чл. 115г от ЗППЦК
 Образец на пълномощно
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2013 год.
 Одиторски доклад
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2013 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2013 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Информация към ГФО - Приложение 11
 Счетоводна политика и допълнителна информация към ГФО
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 4Финансови отчети 
На 28.08.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет към 30.06.2014 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

25.08.2014 14:21  : 4O9Финансови отчети 
На 25.08.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Консолидиран доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за второ тримесечие на 2014 г.
 Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4Финансови отчети 
На 30.07.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (2)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 30.06.2014 г.
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 30.06.2014 г.