Борсова информационна компания "Капиталов пазар" ЕООД

БИК “Капиталов Пазар” ЕООД е създадена през 1995 г. и е 100% собственост на Българска Стопанска Камара и е специализирана в осигуряването на бизнес информация, икономически анализи, професионално обучение, консултации в областта на управлението и инвестициите.

Информационна система за българските предприятия (BEIS)
БИК “Капиталов Пазар” ЕООД е най-големият он-лайн провайдер на корпоративна информация за България като осигурява на принципа “трета доверителна страна” стандартизирана информация за българските фирми, както и допълнителни проучвания и анализи на ниво отрасъл или отделна фирма. BEIS предоставя ежедневно актуализирана информация за над 35 000 водещи български фирми. Предоставената информацията съдържа следните данни за една фирма: пълни контактни детайли, мениджмънт и свързани лица, основни акционери и съдружници, финансови данни и показатели, борсови котировки, пълен списък от официални и неофициални публикации в медиите. BEIS се ползва от доверието на своите клиенти - местни и чуждестранни инвеститори, медии, инвестиционни банки, финансови посредници и консултанти.

БИК “Капиталов пазар” ЕООД е официален представител на REFA-Германия за България.
Базовият курс на REFA е на тема "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес в условията на пазарна икономика". Успешно завършилите курса получават сертификати на REFA, което съществено повишава конкуретноспособността и може да се използува като референции пред германските им партньори . Курсът е подходящ за ръководни кадри и водещи специалисти в областта на организацията и управлението на фирмата от всички сфери на икономиката.
БИК “Капиталов пазар” ЕООД предлага е консултантски услуги по методиката на REFA.

Отраслови и секторни анализи за всички индустрии в България
БИК "Капиталов Пазар" ЕООД предоставя по заявка отраслови и секторни анализи за избрани индустрии в България. Отрасловите анализи се изготвят на тримесечна и годишна база и съдържат информация за основните тенденции за развитие на дадения отрасъл, данни за реализираните продажби, производство, внос, износ, както данни за основните производители, износители / вносители, основни чуждестранни и местни пазари за съответния отрасъл.

Електронното издание “Бизнес Индустрия Капитали”
Електронното издание “Бизнес Индустрия Капитали” на Българска Стопанска Камара ежедневно предоставя на своите абонати икономически преглед на българската преса, основни икономически показатели, борсови котировки, актуална информация за приватизационните процеси, пълна информация за инициативите на БСК. Изданието се разпространява на български и английски език по електронна поща до над 30 000 български фирми, държавни и общински институции, неправителствени организации фирми в България и над 3 000 абонати в чужбина - търговски представители, инвестиционни компании и анализатори, медии.

БИК “Капиталов пазар” ЕООД разчита на квалификацията и опита на специалистите, които поставиха основите на съвременния капиталов пазар и търговия с ценни книжа в България. Постигнатите от дружеството резултати станаха възможни благодарение на дългогодишното и ползотворно сътрудничество с БСК, СФБ “Капиталов пазар” АД, Българска фондова борса - София АД, Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), консултантските компания GOPA Consultants и Bevcon (Германия).

История

БИК "Капиталов пазар" ЕООД е създадена през 1995 г. като дъщерно дружество на Софийска фондова борса (сега СФБ "Капиталов пазар" АД).
До 1998 г. БИК "Капиталов пазар" ЕООД е издател на месечното специализирано списание "Капиталов пазар", което съдържа информация, коментари и анализи на основните събития на капиталовия и паричния пазар, състоянието и тенденциите в развитието на банковата система, акционерните дружества и новостите във финансовото законодателство.
Над 250 курсисти са завършили курсовете за брокер-дилъри на ценни книжа, създадени и организирани от БИК "Капиталов пазар" ЕООД до 1998 г. Известни преподаватели, експерти и представители на държавни институции споделят като лектори своя опит от практиката. БИК "Капиталов пазар" ЕООД подпомага български колежи и университети в създаването и провеждането на образователни програми в областта на капиталовия пазар и търговията с ценни книжа.