Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ
за достъп до информационните услуги, предлагани чрез Интернет
от БИК Капиталов пазар ЕООД

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Тези общи условия уреждат достъпа на потребители до информационните услуги, предлагани от БИК Капиталов пазар ЕООД и достъпни в режим on-line чрез Internet.
(2) Информационната система за българските предприятия - BEIS (beis.bia-bg.com) е онлайн информационна услуга (“Услугата”), предоставяна от БИК Капиталов пазар ЕООД.
(3) С използването на beis.bia-bg.com потребителят (“Потребителят”, “Вас”) се съгласява да бъде обвързан с тези условия, които имат действие автоматично с първото използване на beis.bia-bg.com. Ако не сте съгласни с обвързващата сила на тези условия, моля не посещавайте и/ или не използвайте beis.bia-bg.com.
(4) БИК Капиталов пазар ЕООД може да променя тези условия по всяко време, като публикува промените онлайн. Моля, преглеждайте Общите условия регулярно, за да сте информирани за всички промени, направени от БИК Капиталов пазар ЕООД.
(5) Ползването на beis.bia-bg.com след направените промени, означава Вашето съгласие с обвързващата сила на осъвременените и/или променени Общи условия.


Глава втора
Авторски права и ограничения при употребата

Чл. 2 (1) Достъп до Услугата имат само Потребителите, като правото на достъп не може да се предоставя и прехвърля.
(2) Потребителят отговаря за поверителността и употребата на своите потребителско име (username) и парола (password). Отговорността на потребителя обхваща всички дейности и ползвания, извършени с потребителското име (username) и паролата (password).

Чл.3 (1) Информацията, предоставяна чрез Услугата, е собственост на БИК Капиталов пазар ЕООД и е защитена от авторското право и сродните му права.
(2) Потребителят се задължава да посочва като източник БИК Капиталов пазар ЕООД във всички случаи, когато възпроизвежда, разпространява, публикува или създава произведения, за базата на получената от beis.bia-bg.com информация.

Чл.4 (1) БИК Капиталов пазар ЕООД си запазва правото да контролира използването на Услугата, за да обезпечи спазването на тези Общи условия.
(2) Ако се установи, че Потребителят не спазва Общите условия, БИК Капиталов пазар ЕООД си запазва правото да предприеме действията, които счита за необходими, включително, но не и ограничаващи се до, временно или окончателно прекратяване на клиентската сметка.

Чл.5 БИК КАПИТАЛОВ ПАЗАР ЕООД НЕ ДАВА ИНВЕСТИЦИОННИ СЪВЕТИ, НЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОКУПКА И/ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ, НЕ ГАРАНТИРА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ФИРМИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В БАЗАТА ДАННИ, И НЕ ИЗКАЗВА МНЕНИЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ЗА УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ФИРМИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В УСЛУГАТА.

Чл.6 (1) БИК Капиталов пазар ЕООД не носи отговорност за начина и честотата на ползване на Услугата от потребителя.
(2) БИК Капиталов пазар ЕООД може да предприеме действия по ограничаване на достъпа на потребителя до Услугата, само след сигнал от страна на потребителя за некоректно ползване на username и/или паролата му.

Глава трета
Раздел І
Рискове и ограничаване на отговорността

Чл.7 (1) БИК Капиталов пазар ЕООД ще полага усилия за намаляване риска от предоставяне на неточна, непълна и неактуална информация на потребителите.
(2) Поради големият брой източници, от които се събира информацията в Услугата, както и поради присъщата за електронното разпространение несигурност, е възможно да има закъснения, пропуски и неточности в тази информация и в Услугата, за които БИК Капиталов пазар ЕООД не носи отговорност.
(3) По никакъв повод БИК Капиталов пазар ЕООД, неговите агенти и подизпълнители, не са отговорни за решения или действия, предприети от потребителя или други лица, във връзка с информация, предоставяна от Услугата
(4) БИК Капиталов пазар ЕООД не носи отговорност за съдържанието и качеството на информацията, която е станала достъпна на потребителите чрез връзки на този site с други
(5) БИК Капиталов пазар ЕООД не отговаря за вреди, причинени от некоректно и/или неточно попълване на регистрационните форми и заявките.

Чл.8 Потребителят се съгласява, че отговорността на БИК Капиталов пазар ЕООД, ако има такава, произтичаща от съдебен иск и свързана с Услугата или информацията, предоставяна от Услугата, е ограничена до сумата, която потребителят е заплатил на БИК Капиталов пазар ЕООД за ползване на Услугата.

Раздел ІІ
Защита на личните данни

Чл.9 БИК Капиталов пазар ЕООД се задължава да пази конфиденциалността на личните данни на потребителите.

Раздел ІІІ
Запазена марка

Чл.10 Тази онлайн услуга, включително дизайна, са защитени от българското Авторско право и са собственост на БИК Капиталов пазар ЕООД. Всички права са запазени.

Последна промяна: 29 юни 2006