Новини
Новини за 2016
 
Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото събрание на акционерите на Випом АД, проведено на 27 юни, е взето решение за обратно изкупуване на собствени акции, съобщи компанията чрез БФБ – София. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, е до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството и максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата, се посочва в протокола на компанията от общото събрание. Срокът за извършване на изкупуването е не по-дълъг от 5 години. Съветът на директорите трябва да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. Минималната цена на обратно изкупуване на една акция е 2,50 лв., а максималната – 10 лв. Предстои да бъде избран лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, съобщават още от дружеството. По силата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията по финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството, както и кой е посредникът, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомлението трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ изкупуването. Предстои решението на общото събрание на акционерите да бъде вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. По време на събранието беше отхвърлено предложението Съветът на директорите да може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 млн. лв. чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции. Не беше прието и предложението Съветът на директорите да може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми при общ размер на всички облигационни заеми до 10 млн. лв. Предмет на дейността на групата на Випом АД е производство на помпи, помпени агрегати, стационарни станции, търговска дейност в страната и чужбина. Към 31 март 2016 г, акционерният капитал на Випом АД е в размер на 299 120 лв, разпределен в 299 120 броя акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Основен акционер на дружеството е Pandects Company Limited – Кипър, който притежава дял от 49,14%. Сред останалите основни акционери са Рилски лен АД с дял от 11,09%, Норди АД с 10,95% и ЛГР АД с 10%. Останалите акционери притежават по 5 и по-малко процента акционерен дял в групата. Към 31 март дружеството отчита загуба в размер на 110 хил. лв., с 44% по-малка в сравнение със загубата от 61 хил. лв. през същия период на 2015 г., показват данните от консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на годината. Приходите на групата към края на първото тримесечие на годината достигат 453 хил. лв. спрямо 506 хил. лв. година по-рано.Разходите към 31 март достигат 819 хил. лв. с 18% по-малко спрямо 964 хил. лв разходи към края на март миналата година. Акции на Випом АД са се търгували последно на 17 юни, когато е сключена една сделка при цена на акция от 3,30 лв. Оборотът за деня е 40 лв. През послендите шест месеца акциите на компанията поевтиняват със 17,50%, но за година цената пада с 66,60% при пазарна капитализация от 987,1 хил. лв.
Източник: Инвестор.БГ (29.06.2016)