Новини
Новини за 2016
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 13.06.2016 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Преизбиране членовете на Одитния комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в Устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: ОСА решава да не разпределя дивидент за 2015 год., а печалбата може да се използва за инвестиции в дружеството; - Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството. Проект за решение: ОСА взема решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% на календарна година от общия брой издадени акции, максимум 10 % от капитала на дружеството за целия срок на процедурата; 2. Срок на процедурата – не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване; 3. Цени на обратно изкупуване за една акция: минимална цена – 2.50 лв., максимална цена – 10.00 лв.; 4. Овластяване СД за избор на инвестиционен посредник, за определяне на всички останали параметри по обратното изкупуване, както и за разпореждане с вече изкупените акции. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.05.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 26.05.2016 год.
Източник: БФБ-София (12.05.2016)
 
Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за 13.06.2016 год. Общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин (4VI) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 27.06.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2016 год. Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A), както следва: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) свиква ОСА на 22.07.2016 г. от 10.00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя печалбата за 2015 год. и неразпределената печалба от минали години; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.08.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.07.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.07.2016 г.
Източник: БФБ-София (14.06.2016)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Избира регистриран одитор; - Приема доклада на Одитния комитет; - Преизбира Одитен комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2015 год.; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2015 год., печалбата може да се използва за инвестиции в дружеството; - Взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% на календарна година от общия брой издадени акции, максимум 10 % от капитала на дружеството за целия срок на процедурата; 2. Срок на процедурата – не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване; 3. Цени на обратно изкупуване за една акция: минимална цена – 2.50 лв., максимална цена – 10.00 лв.; 4. Овластяване СД за избор на инвестиционен посредник, за определяне на всички останали параметри по обратното изкупуване, както и за разпореждане с вече изкупените акции.
Източник: БФБ-София (28.06.2016)
 
Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото събрание на акционерите на Випом АД, проведено на 27 юни, е взето решение за обратно изкупуване на собствени акции, съобщи компанията чрез БФБ – София. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, е до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството и максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата, се посочва в протокола на компанията от общото събрание. Срокът за извършване на изкупуването е не по-дълъг от 5 години. Съветът на директорите трябва да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. Минималната цена на обратно изкупуване на една акция е 2,50 лв., а максималната – 10 лв. Предстои да бъде избран лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, съобщават още от дружеството. По силата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията по финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството, както и кой е посредникът, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомлението трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ изкупуването. Предстои решението на общото събрание на акционерите да бъде вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. По време на събранието беше отхвърлено предложението Съветът на директорите да може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 млн. лв. чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции. Не беше прието и предложението Съветът на директорите да може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми при общ размер на всички облигационни заеми до 10 млн. лв. Предмет на дейността на групата на Випом АД е производство на помпи, помпени агрегати, стационарни станции, търговска дейност в страната и чужбина. Към 31 март 2016 г, акционерният капитал на Випом АД е в размер на 299 120 лв, разпределен в 299 120 броя акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Основен акционер на дружеството е Pandects Company Limited – Кипър, който притежава дял от 49,14%. Сред останалите основни акционери са Рилски лен АД с дял от 11,09%, Норди АД с 10,95% и ЛГР АД с 10%. Останалите акционери притежават по 5 и по-малко процента акционерен дял в групата. Към 31 март дружеството отчита загуба в размер на 110 хил. лв., с 44% по-малка в сравнение със загубата от 61 хил. лв. през същия период на 2015 г., показват данните от консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на годината. Приходите на групата към края на първото тримесечие на годината достигат 453 хил. лв. спрямо 506 хил. лв. година по-рано.Разходите към 31 март достигат 819 хил. лв. с 18% по-малко спрямо 964 хил. лв разходи към края на март миналата година. Акции на Випом АД са се търгували последно на 17 юни, когато е сключена една сделка при цена на акция от 3,30 лв. Оборотът за деня е 40 лв. През послендите шест месеца акциите на компанията поевтиняват със 17,50%, но за година цената пада с 66,60% при пазарна капитализация от 987,1 хил. лв.
Източник: Инвестор.БГ (29.06.2016)
 
Випом АД-Видин (4VI) Считано от 01.08.2016 год., Лора Рузвелт Витанова е назначена по трудов договор за нов Директор за връзки с инвеститорите на Випом АД.
Източник: БФБ-София (01.08.2016)