Фирмен профил - демонстрационен

СФБ Капиталов пазар АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 16-20
тел.: 02/9801086, 9801090
факс: 02/9814567
e-mail: sfb@bia-bg.com
WEB-site: http://www.sfb.bia-bg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831414785
ИН по ДДС: BG831414785
Фирмено дело: 7734/92
Брой служители: 6 (2021)
Финансов резултат (хил. лв.): -17 (2020)
Общо приходи (хил. лв.): 121 (2020)
ДМА (хил. лв.): 158 (2019)
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2021  Предстоящо - 10.06.2022 
Предмет на дейност: Проучване, анализ и консултиране на предприятия за оптимизация на производствени процеси, разработване на инвестиционни проекти и корпоративни стратегии; определяне и разпространение на инвестиционни и кредитни рейтинги; обучение и квалификация на персонал; разработване на програмни продукти и предоставяне на информационни услуги с отдалечен достъп; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица; дружеството може да извършва и всякакъв вид дейност, незабранена от действащото законодателство.
 
Фирменият профил е посетен 201 361 пъти
[2016: 14 675, 2015: 4 245, 2014: 2 568, 2013: 5 137, 2012: 12 950, 2011: 16 713, ... ]
Управители
Съвет на директорите
Маню Т. Моравенов - Председател
Ваня Б. Кирова - Зам. председател
 Жечко Д. Петров - Изп. директор
  Представляващ дружеството

Участие на управителите в други дружества
Маню Т. Моравенов
Управител в
Българска фондова борса АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Акционер вЖечко Д. Петров
Управител в
Акционери
Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София 5.60 % 2 800.00 лв.
Маню Т. Моравенов 34.00 % 17 000.00 лв.
Жечко Д. Петров 28.00 % 14 000.00 лв.
Ваня Б. Кирова 10.00 % 5 000.00 лв.
Станислав Попдончев 10.00 % 5 000.00 лв.
Мая С. Христова 5.63 % 2 815.00 лв.

Участие на акционерите в други дружества
Маню Т. Моравенов
Управител в
Българска фондова борса АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Акционер вЖечко Д. Петров
Управител в
Съучастия
Няма налични данни
Финансови данни
Баланси
Отчети за приходи и разходи

Баланси
в хил. лева
 12.2018
АКТИВ 172
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи 32
I. Дълготрайни материални активи  
1. Земи (терени)  
2. Сгради и конструкции  
3. Машини и оборудване  
4. Съоръжения  
5. Транспортни средства  
6. Основни стада  
7. Други дълготрайни материални активи  
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА  
ІІ. Дълготрайни нематериални активи  
1. Права върху собственост  
2. Програмни продукти  
3. Продукти от развойна дейност  
4. Други дълготрайни нематериални активи  
ІІІ. Дългосрочни финансови активи 32
1. Дялове и участия, в т.ч. във: 32
2. Инвестиционни имоти  
3. Други дългосрочни ценни книжа  
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:  
IV. Търговска репутация  
1. Положителна репутация  
2. Отрицателна репутация  
V. Разходи за бъдещи периоди  
VI. Активи по отсрочени данъци  
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи 140
І. Материални запаси  
1. Материали  
2. Продукция  
3. Стоки  
4. Млади животни и животни за угояване  
5. Дребни продуктивни животни  
6. Незавършено производство  
7. Други материални запаси  
ІІ. Краткосрочни вземания 53
1. Вземания от свързани предприятия  
2. Вземания от клиенти и доставчици 53
3. Вземания от предоставени търговски заеми  
4. Съдебни и присъдени вземания  
5. Данъци за възстановяване  
6. Други краткосрочни вземания  
ІІІ. Краткосрочни финансови активи  
1. Финансови активи в свързани предприятия  
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа  
3. Краткосрочни ценни книжа  
4. Благородни метали и скъпоценни камъни  
5. Други краткосрочни финансови активи  
ІV. Парични средства 87
1. Парични средства в брой 50
2. Парични средства в банкови сметки 37
3. Блокирани парични средства  
4. Парични еквиваленти  
V. Разходи за бъдещи периоди  
B. Условни активи  
ПАСИВ 172
А. Собствен капитал 59
І. Основен капитал 50
1. Записан капитал 50
2. Невнесен капитал  
3. Изкупени собствени акции  
ІІ. Резерви 10
1. Премии от емисии  
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите  
3. Целеви резерви, в т.ч.: 10
III. Финансов резултат -1
1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: -2
2. Текуща печалба 1
3. Текуща загуба  
Б. Дългосрочни пасиви  
І. Дългосрочни задължения  
1. Задължения към свързани предприятия  
2. Задължения към финансови предприятия  
3. Задължения по търговски заеми  
4. Задължения по облигационни заеми  
5. Отсрочени данъци  
6. Други дългосрочни задължения  
ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания  
ІIІ. Пасиви по отсрочени данъци  
В. Краткосрочни пасиви 113
І. Краткосрочни задължения 113
1. Задължения към свързани предприятия  
2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.:  
3. Задължения към доставчици и клиенти  
4. Задължения по търговски заеми  
5. Задължения към персонала  
6. Задължения към осигурителни предприятия 1
7. Данъчни задължения 10
8. Други краткосрочни задължения 102
9. Провизии  
ІІ. Приходи за бъдещи периоди  
Г. Условни пасиви  

Отчети за приходи и разходи
в хил. лева
 12.2018
Разходи всичко ( Г+V+E ) 237
А. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 236
I. Разходи по икономически елементи 231
1. Разходи за материали  
2. Разходи за външни услуги 48
3. Разходи за амортизации  
4. Разходи за възнаграждения 176
5. Разходи за осигуровки 5
6. Други разходи, в т.ч.: 2
- обезценка на активи  
- провизии  
ІІ. Суми с корективен характер  
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, мат-ли, мл. животни и за угояване, ДМА и НМА)  
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин  
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство  
4. Приплоди и прираст на животни  
5. Други суми с корективен характер  
ІІІ. Финансови разходи 5
1. Разходи за лихви, в.т.ч.:  
лихви към свързани предприятия  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове  
4. Други разходи по финансови операции 3
В. Печалба от обичайната дейност 1
IV. Извънредни разходи  
Г. Общо разходи ( Б + IV ) 236
Д. Счетоводна печалба 1
V. Разходи за данъци  
1. Данъци от печалбата  
2. Отсрочени корп. данъци върху печалбата  
3. Други данъци  
Е. Печалба ( Д - V) 1
Приходи всичко ( Г+E ) 237
А. Общо приходи от дейността ( I+II+III ) 237
I. Нетни приходи от продажба на: 166
1. Продукция  
2. Стоки  
3. Материали  
4. Услуги 166
в т.ч. приходи от посредническа дейност  
5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми  
6. Други  
II. Приходи от финансирания  
в т.ч. от правителството  
III. Финансови приходи 71
1. Приходи от лихви 1
в т.ч. от свързани предприятия  
2. Приходи от участия  
в т.ч. дивиденти  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 70
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове.  
5. Други приходи от финансови операции  
В. Загуба от обичайната дейност  
IV. Извънредни приходи  
Г. Общо приходи ( Б + IV ) 237
Д. Счетоводна загуба  
Е. Загуба ( Д + V )  

Финансови показатели

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1. Рентабилност
 1.1.  Рентабилност на приходите от дейността0.010.010.030.030.020.11-0.150.04-0.19-0.240.010.120.040.140.020.100.160.06-1.750.04-2.82-2.17
 1.2.  Рентабилност на собствения капитал0.020.020.090.080.040.28-0.610.12-0.50-0.510.030.290.070.230.040.220.410.17-1.000.06-0.73-0.62
 1.3.  Рентабилност на пасивите0.010.010.060.040.020.16-0.240.35-1.92-1.840.091.810.190.580.080.380.520.10-1.210.80-6.00-3.25
2. Ликвидност
 2.1.  Обща ликвидност1.241.7312.279.2010.1513.8913.884.924.584.944.167.003.564.142.882.592.131.541.4510.406.506.25
 2.2.  Бърза ликвидност1.241.7312.279.2010.1513.8913.884.924.584.944.167.000.264.142.882.592.061.491.3810.206.506.25
 2.3.  Абсолютна ликвидност0.770.939.276.336.7711.339.633.232.084.412.786.44-3.322.442.311.691.120.103.806.255.50
3. Автономност
 3.1.  Финансова автономност0.340.420.410.370.360.360.290.750.790.780.760.860.720.720.670.630.560.360.550.930.890.84
 3.2.  Коефициент на задлъжнялост2.922.382.422.712.812.803.481.331.261.281.311.161.381.391.491.591.792.781.831.071.121.19
4. Обращаемост на материалните краткотрайни активи
 4.1.  Времетраене на един оборот в дни----------------3.535.14----
 4.2.  Брой обороти годишноn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.102.0070.00n.a.n.a.n.a.n.a.
 4.3.  Обращаемост на вземанията - в дни114.94141.3569.88115.52125.7168.4392.7349.5091.5322.1944.7813.5620.8358.9140.0026.9242.3577.14522.00104.7342.35180.00
5. Ефективност
 5.1.  Ефективност на разходите1.001.001.021.021.011.080.871.050.840.811.011.151.051.161.021.101.181.050.501.030.270.79
 5.2.  Ефективност на приходите1.001.000.980.980.990.931.150.961.191.240.990.870.950.860.980.910.850.952.000.973.671.26
6. Финансова стабилност
 6.1.  Собствен оборотен капитал (WCO)27.0058.0054.0049.0045.0042.0029.0047.0043.0065.00101.0096.0069.0065.0047.0046.0036.0022.0012.0047.0044.0021.00
 6.2.  Дългосрочен оборотен капитал (PWC)27.0058.0054.0053.0049.0046.0033.0051.0043.0065.00101.0096.0069.0065.0047.0046.0036.0022.0012.0047.0044.0021.00
 6.3.  Текущ оборотен капитал (PSFS)140.00138.0065.0068.0062.0055.0041.0064.0055.0082.00133.00112.0096.0091.0072.0075.0068.0063.0041.0052.0052.0025.00
 6.4.  Финансова стабилностn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.абсолютнаабсолютнаn.a.n.a.n.a.n.a.
7. Други
 7.1.  Финансов резултат на една акция0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Борсови цени
Дружеството не се търгува на Българска фондова борса
Последни новини
Последни новини (10)
 
През третото тримесечие на 2021 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Прирастът на годишна база е 13.4%. През деветмесечието на 2021 г. произведените горива са по-малко с 0.9% на годишна база, единствено заради спада през първото тримесечие на годината. Външнотърговският стокообмен с минерални горива нараства значително в стойностно изражение през третото тримесечие, като прирастът е 54.2% на годишна база, а от началото на годината до края на септември – с 15.5% спрямо година по-рано. Въпреки прираста в стойностно изражение, внесените количества минерални горива за ДВГ намаляват през третото тримесечие с 1%, а износът – със 17.3%. За деветмесечието спадът е 8.5% при внесените количества и 30.6% при изнесените. Разчетите на база производство, внос и износ показват, че има увеличение в предоставените на вътрешния пазар количества минерални горива - с 22.5% през третото тримесечие и с 18.4% за деветмесечието. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (22.12.2021)
 
През второто тримесечие на 2021 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Прирастът на годишна база е 20.4%. Производството през първата половина на 2021 година обаче отново намалява на годишна база, което се дължи изцяло на резултатите през първото тримесечие. Спадът за полугодието е 7.4%. Външнотърговският стокообмен с минерални горива нараства значително в стойностно изражение през второто тримесечие, като прирастът е 90.1% на годишна база. За полугодието има незначително увеличение с 0.1%. Въпреки прирастът в стойностно изражение, внесените количества минерални горива за ДВГ намаляват през второто тримесечие на 2021 г. на годишна база с 10.3%, а износът – с 18%. За полугодието спадът е 12.6% при внесените количества и 35.1% при изнесените. Разчетите за второто тримесечие на 2021 г. на база производство, внос и износ показват, че има увеличение в предоставените на вътрешния пазар количества минерални горива - с 35.5% през второто тримесечие и с 15.9% за полугодието. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (08.10.2021)
 
Производството на минерални горива за ДВГ в България намалява през първото тримесечие на 2021 г. на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Спрямо същия период на 2020 г. спадът е 25.6%. Външнотърговският стокообмен с минерални горива намалява значително в стойностно изражение, като спадът е 36% на годишна база. Салдото от международната търговия на България с минерални горива през Q1’2021 остава положително, но се свива със 70%. В количествено изражение вносът намалява с 15.2%, а износът - с 47.5%. Разчетите за първото тримесечие на 2021 г. на база производство, внос и износ показват, че има незначително увеличение в предоставените на вътрешния пазар количества минерални горива - с 0.5% на годишна база. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (06.07.2021)
 
Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България през четвъртото тримесечие на 2020 г. намалява значително на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Спрямо същия период на 2019 г. спадът е с 33.8%. Произведените през 2020 г. количества са най-малки през разглеждания 5-годишен период, след като година по-рано достигнаха пикови нива. За цялата година има намаление с 25.8% на годишна база. Стокообменът на България с минерални горива намаля в стойностно изражение през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на предходната година с 59.3%, а за цялата 2020 г. – с 49%. В количествено изражение, обаче, вносът на минерални горива нараства през четвъртото тримесечие с 8.6%, а за цялата 2020 г. - с 9.9%. От своя страна, има огромен спад в изнесените количества горива през последните три месеца на 2020 г. - близо 2.1 пъти. За цялата година намалението е 33.4% спрямо 2019 г. Разчетите за четвъртото тримесечие на 2020 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-малки с 1.3%, а за цялата 2020 г. - с 2.9% на годишна база. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (31.03.2021)
 
Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България през третото тримесечие на 2020 г. намалява с близо една трета на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Спадът в сравнение с периода юли-септември на 2019 г. е с 30.8%. Намалението от началото на годината към същия период година по-рано е с 23%. През третото тримесечие на 2020 г. вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България нараства на годишна база с 8.1% в количествено изражение. За деветмесечието прирастът е 11.3%. Износът обаче отчита голям спад. На годишна база намалението е 2 пъти, а спрямо второто тримесечие на 2020 г. намалението е 19.1%. От началото на годината изнесените количества са с една четвърт по-малко спрямо година по-рано. Разчетите показват, че предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар за третото тримесечие на 2020 г. са с 8.1% по-малко на годишна база. За деветмесечието предоставените количества са със 7.8% по-малко на годишна база. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (15.12.2020)
 
През второто тримесечие на 2020 г. има значително намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Намалението на годишна база е 41.2%, докато спадът през първата половина на 2020 г. е 18.8%. През второто тримесечие на 2020 г. има значително намаление на външната търговия на България с минерални горива в стойностно изражение. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. спадът е 2.8 пъти, а през първото полугодие спрямо година по-рано – с 35.9%. В количествено изражение вносът нараства през второто тримесечие с 9.5%. а за цялата първа половина на 2020 г. - с 13.2%. Износът, обаче, отбелязва спад на годишна база с 26.6% за второто тримесечие и с 8.9% за първите шест месеца на годината. Разчетите за второто тримесечие на 2020 г. показват, че предоставените количества горива за вътрешния пазар са с 33.7% по-малки, а за цялото първо полугодие - с 14.6%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (05.10.2020)
 
През първото тримесечие на 2020 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 8.2%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Стокообменът в стойностно изражение се запазва почти без промяна на годишна база, като намалява минимално с 0.4%. Салдото от международната търговия на България с минерални горива през Q1’2020 е положително, но намалява с 11.7%. Вносът на минерални горива за ДВГ нараства със 17.5% в количествено изражение, а износът - с 10.6% на годишна база. Разчетите за първото тримесечие на 2020 г. на база производство, внос и износ показват, че има спад в предоставените количества минерални горива на вътрешния пазар с 18% спрямо същия период на 2019 г. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (30.06.2020)
 
Производството на преработените и консервирани зеленчуци нараства на годишна база с 35%, на сосове и подправки с близо 10%, на плодови и зеленчукови сокове с 3.3% и на преработени и консервирани плодове – с около 1% през 2019 г., показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора на база месечно-наблюдавани продукти. Увеличават се продажбите на вътрешния пазар на предприятията, включени в наблюдението - на преработени и консервирани зеленчуци със 17.8%, на сосове и подправки – с близо 10%, на плодови и зеленчукови сокове – със 7% и на преработени и консервирани плодове – с 3.1%. Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2019 г. нараства с 11.7% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2014-2019 г. е положително. Внесените в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци през 2019 г. са с 1.6% повече на годишна база, а стойността им – с 10% по-висока. Износът също нараства – изнесените количества са два пъти повече спрямо 2018 г., а стойността им – с 13% по-висока. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (29.04.2020)
 
Производството на козметични продукти в България нараства с над 50% през 2018 г. на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Спрямо 2014 г. увеличението е над 2 пъти. Значителен ръст отбелязват продуктите в групата „Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати“. Производството на паста за зъби остава почти без промяна , а това на парфюмите и тоалетните води дори намалява до най-ниското си ниво от 5 години. През 2018 г. общите продажби от производителите на парфюми и тоалетни води намаляват с 28.6% след пика от 2017 г. Спадат и продажбите на шампоани с 10.3%. Нарастват продажбите на лосиони и други препарати за поддържане на косата – с 8% на годишна база, на пастите за зъби – с 1.3%, а на другите препарати за устната хигиена - с 2%. Стокообменът на България с парфюмерийни и козметични продукти през 2019 г. нараства с 3.1% на годишна база, а външнотърговското отрицателно намалява с 4.6%. През 2019 г. има лек спад с 2.8% на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България спрямо 2018 г. Износът, макар и бавно, продължава да расте. Прирастът спрямо 2018 г. е само 0.1%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (14.04.2020)
 
Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България през 2019 г. достигна рекорден обем, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Увеличението на годишна база е 22.8% и 24.6% спрямо 2015 г. През четвъртото тримесечие на 2019 г. има намаление в производството на годишна база с 3.2%, а в сравнение с третото тримесечие на 2019 г. почти няма промяна в произведените количества. Стокообменът също достигна най-високата си стойност за наблюдавания 5-годишен период през 2019 г. като в сравнение с 2018 г. той е по-голям с 22.6%. Увеличението се дължи основно на стойността на износа – ръст с 33.6%, а вносът се увеличава едва с 1.6%. В резултат, положителното салдо нараства с 68.3%. През четвъртото тримесечие на 2019 г., обаче стокообменът в стойностно изражение намаля на годишна база с 11.7%. В количествено изражение, вносът нарасна с 6.7% през 2019 г. спрямо предходната, а износът – с 40.8%. През последните три месеца на годината показателите намаляват, като спадът на вноса е с 9.8% спрямо последното тримесечие на 2018 г., а на износа – с 4.1% Разчетите за цялата 2019 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 2.9%, а за четвъртото тримесечие на 2019 г. прирастът е 1.4% на годишна база. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (31.03.2020)