Фирмен профил - демонстрационен

СФБ Капиталов пазар АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 16-20
тел.: 02/9801086, 9801090
факс: 02/9814567
e-mail: sfb@bia-bg.com
WEB-site: http://www.sfb.bia-bg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831414785
ИН по ДДС: BG831414785
Фирмено дело: 7734/92
Брой служители: 6 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 (2018)
Оборот (хил. лв.): 166 (2018)
ДМА (хил. лв.): 32 (2018)
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.05.2019 
Предмет на дейност: Проучване, анализ и консултиране на предприятия за оптимизация на производствени процеси, разработване на инвестиционни проекти и корпоративни стратегии; определяне и разпространение на инвестиционни и кредитни рейтинги; обучение и квалификация на персонал; разработване на програмни продукти и предоставяне на информационни услуги с отдалечен достъп; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица; дружеството може да извършва и всякакъв вид дейност, незабранена от действащото законодателство.
 
Фирменият профил е посетен 196 530 пъти
[2016: 9 844, 2015: 4 245, 2014: 2 568, 2013: 5 137, 2012: 12 950, 2011: 16 713, ... ]
Управители
Съвет на директорите
Маню Т. Моравенов - Председател
Ваня Б. Кирова - Зам. председател
 Жечко Д. Петров - Изп. директор
  Представляващ дружеството

Участие на управителите в други дружества
Маню Т. Моравенов
Управител в
Българска фондова борса АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Жечко Д. Петров
Управител в
Акционери
Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София 5.60 % 2 800.00 лв.
Маню Т. Моравенов 34.00 % 17 000.00 лв.
Жечко Д. Петров 28.00 % 14 000.00 лв.
Ваня Б. Кирова 10.00 % 5 000.00 лв.
Станислав Попдончев 10.00 % 5 000.00 лв.
Мая С. Христова 5.63 % 2 815.00 лв.

Участие на акционерите в други дружества
Маню Т. Моравенов
Управител в
Българска фондова борса АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Жечко Д. Петров
Управител в
Съучастия
Няма налични данни
Финансови данни
Баланси
Отчети за приходи и разходи

Баланси
в хил. лева
 12.201812.201712.201612.2015
АКТИВ 172 138 138 141
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи 32   3 3
I. Дълготрайни материални активи        
1. Земи (терени)        
2. Сгради и конструкции        
3. Машини и оборудване        
4. Съоръжения        
5. Транспортни средства        
6. Основни стада        
7. Други дълготрайни материални активи        
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА        
ІІ. Дълготрайни нематериални активи        
1. Права върху собственост        
2. Програмни продукти        
3. Продукти от развойна дейност        
4. Други дълготрайни нематериални активи        
ІІІ. Дългосрочни финансови активи 32   3 3
1. Дялове и участия, в т.ч. във: 32   3 3
2. Инвестиционни имоти        
3. Други дългосрочни ценни книжа        
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:        
IV. Търговска репутация        
1. Положителна репутация        
2. Отрицателна репутация        
V. Разходи за бъдещи периоди        
VI. Активи по отсрочени данъци        
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи 140 138 135 138
І. Материални запаси        
1. Материали        
2. Продукция        
3. Стоки        
4. Млади животни и животни за угояване        
5. Дребни продуктивни животни        
6. Незавършено производство        
7. Други материални запаси        
ІІ. Краткосрочни вземания 53 64 33 43
1. Вземания от свързани предприятия        
2. Вземания от клиенти и доставчици 53 15 33 39
3. Вземания от предоставени търговски заеми        
4. Съдебни и присъдени вземания        
5. Данъци за възстановяване        
6. Други краткосрочни вземания   49   4
ІІІ. Краткосрочни финансови активи        
1. Финансови активи в свързани предприятия        
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа        
3. Краткосрочни ценни книжа        
4. Благородни метали и скъпоценни камъни        
5. Други краткосрочни финансови активи        
ІV. Парични средства 87 74 102 95
1. Парични средства в брой 50 47 74 23
2. Парични средства в банкови сметки 37 27 28 72
3. Блокирани парични средства        
4. Парични еквиваленти        
V. Разходи за бъдещи периоди        
B. Условни активи        
ПАСИВ 172 138 138 141
А. Собствен капитал 59 58 57 52
І. Основен капитал 50 50 50 50
1. Записан капитал 50 50 50 50
2. Невнесен капитал        
3. Изкупени собствени акции        
ІІ. Резерви 10 10 10 10
1. Премии от емисии        
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите        
3. Целеви резерви, в т.ч.: 10 10 10 10
III. Финансов резултат -1 -2 -3 -8
1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: -2 -3 -8 -12
2. Текуща печалба 1 1 5 4
3. Текуща загуба        
Б. Дългосрочни пасиви     70 74
І. Дългосрочни задължения       4
1. Задължения към свързани предприятия        
2. Задължения към финансови предприятия        
3. Задължения по търговски заеми        
4. Задължения по облигационни заеми        
5. Отсрочени данъци        
6. Други дългосрочни задължения       4
ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания     70 70
ІIІ. Пасиви по отсрочени данъци        
В. Краткосрочни пасиви 113 80 11 15
І. Краткосрочни задължения 113 80 11 15
1. Задължения към свързани предприятия        
2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.:        
3. Задължения към доставчици и клиенти   1 1  
4. Задължения по търговски заеми        
5. Задължения към персонала        
6. Задължения към осигурителни предприятия 1 2   1
7. Данъчни задължения 10 7 10 14
8. Други краткосрочни задължения 102 70    
9. Провизии        
ІІ. Приходи за бъдещи периоди        
Г. Условни пасиви        

Отчети за приходи и разходи
в хил. лева
 12.201812.201712.201612.2015
Разходи всичко ( Г+V+E ) 237 208 218 170
А. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 236 207 213 166
I. Разходи по икономически елементи 231 201 202 157
1. Разходи за материали        
2. Разходи за външни услуги 48 17 55 13
3. Разходи за амортизации        
4. Разходи за възнаграждения 176 155 138 133
5. Разходи за осигуровки 5 6 4 4
6. Други разходи, в т.ч.: 2 23 5 7
- обезценка на активи        
- провизии        
ІІ. Суми с корективен характер        
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, мат-ли, мл. животни и за угояване, ДМА и НМА)        
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин        
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство        
4. Приплоди и прираст на животни        
5. Други суми с корективен характер        
ІІІ. Финансови разходи 5 6 11 9
1. Разходи за лихви, в.т.ч.:        
лихви към свързани предприятия        
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 2      
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове        
4. Други разходи по финансови операции 3 6 11 9
В. Печалба от обичайната дейност 1 1 5 4
IV. Извънредни разходи        
Г. Общо разходи ( Б + IV ) 236 207 213 166
Д. Счетоводна печалба 1 1 5 4
V. Разходи за данъци        
1. Данъци от печалбата        
2. Отсрочени корп. данъци върху печалбата        
3. Други данъци        
Е. Печалба ( Д - V) 1 1 5 4
Приходи всичко ( Г+E ) 237 208 218 170
А. Общо приходи от дейността ( I+II+III ) 237 208 218 170
I. Нетни приходи от продажба на: 166 163 170 134
1. Продукция        
2. Стоки        
3. Материали        
4. Услуги 166 160 167 134
в т.ч. приходи от посредническа дейност        
5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми        
6. Други   3 3  
II. Приходи от финансирания        
в т.ч. от правителството        
III. Финансови приходи 71 45 48 36
1. Приходи от лихви 1   1 1
в т.ч. от свързани предприятия        
2. Приходи от участия        
в т.ч. дивиденти        
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 70 45 47 35
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове.        
5. Други приходи от финансови операции        
В. Загуба от обичайната дейност        
IV. Извънредни приходи        
Г. Общо приходи ( Б + IV ) 237 208 218 170
Д. Счетоводна загуба        
Е. Загуба ( Д + V )        

Финансови показатели

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1. Рентабилност
 1.1.  Рентабилност на приходите от дейността0.010.010.030.030.020.11-0.150.04-0.19-0.240.010.120.040.140.020.100.160.06-1.750.04-2.82-2.17
 1.2.  Рентабилност на собствения капитал0.020.020.090.080.040.28-0.610.12-0.50-0.510.030.290.070.230.040.220.410.17-1.000.06-0.73-0.62
 1.3.  Рентабилност на пасивите0.010.010.060.040.020.16-0.240.35-1.92-1.840.091.810.190.580.080.380.520.10-1.210.80-6.00-3.25
2. Ликвидност
 2.1.  Обща ликвидност1.241.7312.279.2010.1513.8913.884.924.584.944.167.003.564.142.882.592.131.541.4510.406.506.25
 2.2.  Бърза ликвидност1.241.7312.279.2010.1513.8913.884.924.584.944.167.000.264.142.882.592.061.491.3810.206.506.25
 2.3.  Абсолютна ликвидност0.770.939.276.336.7711.339.633.232.084.412.786.44-3.322.442.311.691.120.103.806.255.50
3. Автономност
 3.1.  Финансова автономност0.340.420.410.370.360.360.290.750.790.780.760.860.720.720.670.630.560.360.550.930.890.84
 3.2.  Коефициент на задлъжнялост2.922.382.422.712.812.803.481.331.261.281.311.161.381.391.491.591.792.781.831.071.121.19
4. Обращаемост на материалните краткотрайни активи
 4.1.  Времетраене на един оборот в дни----------------3.535.14----
 4.2.  Брой обороти годишноn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.102.0070.00n.a.n.a.n.a.n.a.
 4.3.  Обращаемост на вземанията - в дни114.94141.3569.88115.52125.7168.4392.7349.5091.5322.1944.7813.5620.8358.9140.0026.9242.3577.14522.00104.7342.35180.00
5. Ефективност
 5.1.  Ефективност на разходите1.001.001.021.021.011.080.871.050.840.811.011.151.051.161.021.101.181.050.501.030.270.79
 5.2.  Ефективност на приходите1.001.000.980.980.990.931.150.961.191.240.990.870.950.860.980.910.850.952.000.973.671.26
6. Финансова стабилност
 6.1.  Собствен оборотен капитал (WCO)27.0058.0054.0049.0045.0042.0029.0047.0043.0065.00101.0096.0069.0065.0047.0046.0036.0022.0012.0047.0044.0021.00
 6.2.  Дългосрочен оборотен капитал (PWC)27.0058.0054.0053.0049.0046.0033.0051.0043.0065.00101.0096.0069.0065.0047.0046.0036.0022.0012.0047.0044.0021.00
 6.3.  Текущ оборотен капитал (PSFS)140.00138.0065.0068.0062.0055.0041.0064.0055.0082.00133.00112.0096.0091.0072.0075.0068.0063.0041.0052.0052.0025.00
 6.4.  Финансова стабилностn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.абсолютнаабсолютнаn.a.n.a.n.a.n.a.
7. Други
 7.1.  Финансов резултат на една акция0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Борсови цени
Дружеството не се търгува на Българска фондова борса
Последни новини
Последни новини (10)
 
През второто тримесечие на 2019 г. има значително увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Увеличението на годишна база е 77.4%. Производството през първата половина на 2019 се възстанови и почти достигна най-високата стойност за 5-годишния период от 2017 г. През второто тримесечие на 2019 г. има възстановяване на външната търговия на България с минерални горива, след резкия спад година по-рано. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. увеличението в стойностно изражение е 2.5 пъти. Внесените в България количества нарастват като на годишна база прирастът е 36.8%. Износът също се възстановява от огромния спад година по-рано. На годишна база изнесените количества са 4 пъти по-големи за второто тримесечие на 2019 г. Разчетите показват, че на годишна база предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар са с 13.7% по-големи. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (08.10.2019)
 
Българска стопанска камара и Карол Инвестмънт ЕАД, , дружество част от финансовата група „Карол“ сключиха Споразумение за сътрудничество при консултиране и подпомагане българските предприемачи за разширяване стратегическите и инвестиционни възможности за международно развитие на бизнеса им и техните пазари Карол Инвестмънт ЕАД, като представител на Oaklins в България (www.oaklins.com) ще осигури специализирана консултантска експертиза за: - набиране на капитали за растеж – привличане на дялови стратегически или финансови инвеститори с цел развитие и разрастване на бизнеса. - успешен изход от инвестиция – частична или пълна продажба на бизнес/компания. - покупко-продажба на предприятие – частично или пълно придобиване/покупка на дялове от друга компания с цел развитие на бизнеса и увеличаване на пазарния дял.
Източник: Капиталов пазар (26.07.2019)
 
През първото тримесечие на 2019 г. производството на минерални горива за ДВГ в България силно нараства на годишна база с 49.4%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Стокообменът с минерални горива в стойностно изражение отбелязва възстановяване, като увеличението на годишна база е с 96.3%. Внесените количества намаляват с 5.7% през първото тримесечие на 2019 г., докато при износа има значително увеличение - 3.6 пъти на годишна база. Експортната ориентация на производството е много ясно изразена. Голямото увеличение на производството е довело до голям ръст на износа, докато внесените количества намаляват, както и количествата горива предоставени на вътрешния пазар. Разчетите за първото тримесечие на 2019 г. показват, че има спад на годишна база с 18% на предоставените в страната горива. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (26.06.2019)
 
През четвъртото тримесечие на 2018 г. отново има увеличение в производството на годишна база, след прекъсването на възходящата тенденция година по-рано, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Спрямо същия период на 2017 г. увеличението е 9.3%, но в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. произведените количества са по-малки с 3.6%. За цялата 2018 г. има намаление със 17.1% на годишна база. Стокообменът на България с минерални горива нараства през четвъртото тримесечие на годишна база. Спрямо същия период на предходната година той се увеличава с 2.3%. Стокообменът през цялата 2018 г. обаче намалява със 17.9%. През четвъртото тримесечие на 2018 г. вносът на минерални горива в количествено изражение намалява с 13.8%, а за цялата година - с 22.7%. През последните три месеца на 2018 г. има спад в износа за пето поредно тримесечие, но темпът на намаление отслабва. Спрямо четвъртото тримесечие на предходната година спадът е с 4.1%. Годишното намаление на изнесените количества горива през 2018 г. е 34.7%. Разчетите показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар през четвъртото тримесечие на 2018 г. са по-големи с 11.5%, а за цялата 2018 г. има намаление с 0.9%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (22.04.2019)
 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. тенденцията на увеличение в производството на годишна база, започнало през Q4’2016, е прекъсната, като спрямо същия период на 2016 г. спадът е 7.6%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За цялата 2017 година, обаче, има прираст с 8.2% на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2017 г. вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене нараства на годишна база с 1.3%, а през цялата 2017 г. - със 7.9%. Износът намалява през Q4’2017 с 23.6%. спрямо същия период година по-рано. Годишните данни за 2017 г. показват общ спад на изнесените количества със 17%. Разчетите показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар през четвъртото тримесечие на 2017 г. са по-големи с 12.8%, а за цялата 2017 г. - с 31.4%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (17.04.2018)
 
През третото тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 12.3%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За деветмесечието на 2017 г. ръстът е 15.4%. През третото тримесечие продължи да се увеличава вносът на минерални горива в България. В сравнение с второто тримесечие има увеличение с 13.7%, а на годишна база – незначително увеличение с 1.5%. През деветмесечието на годишна база прирастът е 11.1%. При износът се наблюдава значително намаление. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. с 42.6%, а на годишна база – с 46.9%. През първите девет месеца на 2017 г. изнесените количества горива намаляват с 13.9% спрямо същия период на предходната година. Разчетите за третото тримесечие показват, че предоставените количества за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 59.8% на годишна база, а за деветмесечието - с 39.3%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (20.12.2017)
 
През второто тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база със 7.1%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За първото полугодие на 2017 г. ръстът е 17.1%. Внесените в България количества нарастват със 7.3% през второто тримесечие на 2017 г. на годишна база. За полугодието прирастът е 17.2%. Износът през второто тримесечие отбелязва спад спрямо съшия период на предходната година с 1.3%. През полугодието, обаче, има прираст на изнесените количества с 5.2%. Разчетите за второто тримесечие показват, че предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 13.7%, а през първото полугодие - с 27.6%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (21.09.2017)
 
През първото тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 31.2%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Стокообменът с минерални горива в стойностно изражение отбелязва сериозен ръст, като нараства с 82.6% на годишна база. Положителното салдо също се увеличава с 50.7%. Вносът на минерални горива за ДВГ нараства с 30.3% през първото тримесечие на 2017 г. Увеличението при износа в сравнение с първите три месеца на 2016 г. е с 12.9%. Разчетите показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар също отбелязват ръст на годишна база с 49.6%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (10.07.2017)
 
25 ГОДИНИ КАПИТАЛОВ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ През 2017 г. се навършват 25 години от създаването на капиталовия пазар в България. На 8 април 1992 г. Софийска фондова борса ООД (СФБ Капиталов пазар АД) проведе първата публична борсова сесия за търговия с ценни книжа в новата икономическа история на България. Основен инициатор за създаването на СФБ и негов дългогодишен съдружник и акционер е Българска стопанска камара. И по настоящем БСК продължава своята активна политика за развитие на капиталовия пазар в България, вкл. чрез акционерното си участие в капитала на Българска фондова борса - София АД, както и с конкретни предложения и иницативи в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар в България, учреден през 2016 г.
Източник: БСК (10.04.2017)
 
През 2017 г. се навършват 25 години от създаването на капиталовия пазар в България. На 8 април 1992 г. Софийска фондова борса ООД (СФБ Капиталов пазар АД) проведе първата публична борсова сесия за търговия с ценни книжа в новата икономическа история на България. Основен инициатор за създаването на СФБ и негов дългогодишен съдружник и акционер е Българска стопанска камара. И по настоящем БСК продължава своята активна политика за развитие на капиталовия пазар в България, вкл. чрез акционерното си участие в капитала на Българска фондова борса - София АД, както и с конкретни предложения и иницативи в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар в България, учреден през 2016 г.
Източник: Капиталов пазар (07.04.2017)