Фирмен профил - демонстрационен

СФБ Капиталов пазар АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 16-20
тел.: 02/9801086, 9801090
факс: 02/9814567
e-mail: sfb@bia-bg.com
WEB-site: http://www.sfb.bia-bg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831414785
ИН по ДДС: BG831414785
Фирмено дело: 7734/92
Брой служители: 6 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 (2017)
Оборот (хил. лв.): 163 (2017)
ДМА (хил. лв.): n.a.
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2018 
Предмет на дейност: Проучване, анализ и консултиране на предприятия за оптимизация на производствени процеси, разработване на инвестиционни проекти и корпоративни стратегии; определяне и разпространение на инвестиционни и кредитни рейтинги; обучение и квалификация на персонал; разработване на програмни продукти и предоставяне на информационни услуги с отдалечен достъп; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица; дружеството може да извършва и всякакъв вид дейност, незабранена от действащото законодателство.
 
Фирменият профил е посетен 195 437 пъти
[2016: 8 751, 2015: 4 245, 2014: 2 568, 2013: 5 137, 2012: 12 950, 2011: 16 713, ... ]
Управители
Съвет на директорите
Маню Т. Моравенов - Председател
Ваня Б. Кирова - Зам. председател
 Жечко Д. Петров - Изп. директор
  Представляващ дружеството

Участие на управителите в други дружества
Маню Т. Моравенов
Управител в
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Жечко Д. Петров
Управител в
Акционери
Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София 5.60 % 2 800.00 лв.
Маню Т. Моравенов 34.00 % 17 000.00 лв.
Жечко Д. Петров 28.00 % 14 000.00 лв.
Ваня Б. Кирова 10.00 % 5 000.00 лв.
Станислав Попдончев 10.00 % 5 000.00 лв.
Мая С. Христова 5.63 % 2 815.00 лв.

Участие на акционерите в други дружества
Маню Т. Моравенов
Управител в
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Жечко Д. Петров
Управител в
Съучастия
Няма налични данни
Финансови данни
Баланси
Отчети за приходи и разходи

Баланси
в хил. лева
 12.201712.201612.2015
АКТИВ 138 138 141
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи   3 3
I. Дълготрайни материални активи      
1. Земи (терени)      
2. Сгради и конструкции      
3. Машини и оборудване      
4. Съоръжения      
5. Транспортни средства      
6. Основни стада      
7. Други дълготрайни материални активи      
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА      
ІІ. Дълготрайни нематериални активи      
1. Права върху собственост      
2. Програмни продукти      
3. Продукти от развойна дейност      
4. Други дълготрайни нематериални активи      
ІІІ. Дългосрочни финансови активи   3 3
1. Дялове и участия, в т.ч. във:   3 3
2. Инвестиционни имоти      
3. Други дългосрочни ценни книжа      
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:      
IV. Търговска репутация      
1. Положителна репутация      
2. Отрицателна репутация      
V. Разходи за бъдещи периоди      
VI. Активи по отсрочени данъци      
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи 138 135 138
І. Материални запаси      
1. Материали      
2. Продукция      
3. Стоки      
4. Млади животни и животни за угояване      
5. Дребни продуктивни животни      
6. Незавършено производство      
7. Други материални запаси      
ІІ. Краткосрочни вземания 64 33 43
1. Вземания от свързани предприятия      
2. Вземания от клиенти и доставчици 15 33 39
3. Вземания от предоставени търговски заеми      
4. Съдебни и присъдени вземания      
5. Данъци за възстановяване      
6. Други краткосрочни вземания 49   4
ІІІ. Краткосрочни финансови активи      
1. Финансови активи в свързани предприятия      
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа      
3. Краткосрочни ценни книжа      
4. Благородни метали и скъпоценни камъни      
5. Други краткосрочни финансови активи      
ІV. Парични средства 74 102 95
1. Парични средства в брой 47 74 23
2. Парични средства в банкови сметки 27 28 72
3. Блокирани парични средства      
4. Парични еквиваленти      
V. Разходи за бъдещи периоди      
B. Условни активи      
ПАСИВ 138 138 141
А. Собствен капитал 58 57 52
І. Основен капитал 50 50 50
1. Записан капитал 50 50 50
2. Невнесен капитал      
3. Изкупени собствени акции      
ІІ. Резерви 10 10 10
1. Премии от емисии      
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите      
3. Целеви резерви, в т.ч.: 10 10 10
III. Финансов резултат -2 -3 -8
1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: -3 -8 -12
2. Текуща печалба 1 5 4
3. Текуща загуба      
Б. Дългосрочни пасиви   70 74
І. Дългосрочни задължения     4
1. Задължения към свързани предприятия      
2. Задължения към финансови предприятия      
3. Задължения по търговски заеми      
4. Задължения по облигационни заеми      
5. Отсрочени данъци      
6. Други дългосрочни задължения     4
ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания   70 70
ІIІ. Пасиви по отсрочени данъци      
В. Краткосрочни пасиви 80 11 15
І. Краткосрочни задължения 80 11 15
1. Задължения към свързани предприятия      
2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.:      
3. Задължения към доставчици и клиенти 1 1  
4. Задължения по търговски заеми      
5. Задължения към персонала      
6. Задължения към осигурителни предприятия 2   1
7. Данъчни задължения 7 10 14
8. Други краткосрочни задължения 70    
9. Провизии      
ІІ. Приходи за бъдещи периоди      
Г. Условни пасиви      

Отчети за приходи и разходи
в хил. лева
 12.201712.201612.2015
Разходи всичко ( Г+V+E ) 208 218 170
А. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 207 213 166
I. Разходи по икономически елементи 201 202 157
1. Разходи за материали      
2. Разходи за външни услуги 17 55 13
3. Разходи за амортизации      
4. Разходи за възнаграждения 155 138 133
5. Разходи за осигуровки 6 4 4
6. Други разходи, в т.ч.: 23 5 7
- обезценка на активи      
- провизии      
ІІ. Суми с корективен характер      
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, мат-ли, мл. животни и за угояване, ДМА и НМА)      
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин      
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      
4. Приплоди и прираст на животни      
5. Други суми с корективен характер      
ІІІ. Финансови разходи 6 11 9
1. Разходи за лихви, в.т.ч.:      
лихви към свързани предприятия      
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти      
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове      
4. Други разходи по финансови операции 6 11 9
В. Печалба от обичайната дейност 1 5 4
IV. Извънредни разходи      
Г. Общо разходи ( Б + IV ) 207 213 166
Д. Счетоводна печалба 1 5 4
V. Разходи за данъци      
1. Данъци от печалбата      
2. Отсрочени корп. данъци върху печалбата      
3. Други данъци      
Е. Печалба ( Д - V) 1 5 4
Приходи всичко ( Г+E ) 208 218 170
А. Общо приходи от дейността ( I+II+III ) 208 218 170
I. Нетни приходи от продажба на: 163 170 134
1. Продукция      
2. Стоки      
3. Материали      
4. Услуги 160 167 134
в т.ч. приходи от посредническа дейност      
5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми      
6. Други 3 3  
II. Приходи от финансирания      
в т.ч. от правителството      
III. Финансови приходи 45 48 36
1. Приходи от лихви   1 1
в т.ч. от свързани предприятия      
2. Приходи от участия      
в т.ч. дивиденти      
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 45 47 35
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове.      
5. Други приходи от финансови операции      
В. Загуба от обичайната дейност      
IV. Извънредни приходи      
Г. Общо приходи ( Б + IV ) 208 218 170
Д. Счетоводна загуба      
Е. Загуба ( Д + V )      

Финансови показатели

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1. Рентабилност
 1.1.  Рентабилност на приходите от дейността0.010.030.030.020.11-0.150.04-0.19-0.240.010.120.040.140.020.100.160.06-1.750.04-2.82-2.17
 1.2.  Рентабилност на собствения капитал0.020.090.080.040.28-0.610.12-0.50-0.510.030.290.070.230.040.220.410.17-1.000.06-0.73-0.62
 1.3.  Рентабилност на пасивите0.010.060.040.020.16-0.240.35-1.92-1.840.091.810.190.580.080.380.520.10-1.210.80-6.00-3.25
2. Ликвидност
 2.1.  Обща ликвидност1.7312.279.2010.1513.8913.884.924.584.944.167.003.564.142.882.592.131.541.4510.406.506.25
 2.2.  Бърза ликвидност1.7312.279.2010.1513.8913.884.924.584.944.167.000.264.142.882.592.061.491.3810.206.506.25
 2.3.  Абсолютна ликвидност0.939.276.336.7711.339.633.232.084.412.786.44-3.322.442.311.691.120.103.806.255.50
3. Автономност
 3.1.  Финансова автономност0.420.410.370.360.360.290.750.790.780.760.860.720.720.670.630.560.360.550.930.890.84
 3.2.  Коефициент на задлъжнялост2.382.422.712.812.803.481.331.261.281.311.161.381.391.491.591.792.781.831.071.121.19
4. Обращаемост на материалните краткотрайни активи
 4.1.  Времетраене на един оборот в дни---------------3.535.14----
 4.2.  Брой обороти годишноn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.102.0070.00n.a.n.a.n.a.n.a.
 4.3.  Обращаемост на вземанията - в дни141.3569.88115.52125.7168.4392.7349.5091.5322.1944.7813.5620.8358.9140.0026.9242.3577.14522.00104.7342.35180.00
5. Ефективност
 5.1.  Ефективност на разходите1.001.021.021.011.080.871.050.840.811.011.151.051.161.021.101.181.050.501.030.270.79
 5.2.  Ефективност на приходите1.000.980.980.990.931.150.961.191.240.990.870.950.860.980.910.850.952.000.973.671.26
6. Финансова стабилност
 6.1.  Собствен оборотен капитал (WCO)58.0054.0049.0045.0042.0029.0047.0043.0065.00101.0096.0069.0065.0047.0046.0036.0022.0012.0047.0044.0021.00
 6.2.  Дългосрочен оборотен капитал (PWC)58.0054.0053.0049.0046.0033.0051.0043.0065.00101.0096.0069.0065.0047.0046.0036.0022.0012.0047.0044.0021.00
 6.3.  Текущ оборотен капитал (PSFS)138.0065.0068.0062.0055.0041.0064.0055.0082.00133.00112.0096.0091.0072.0075.0068.0063.0041.0052.0052.0025.00
 6.4.  Финансова стабилностn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.абсолютнаабсолютнаn.a.n.a.n.a.n.a.
7. Други
 7.1.  Финансов резултат на една акция0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Борсови цени
Дружеството не се търгува на Българска фондова борса
Последни новини
Последни новини (10)
 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. тенденцията на увеличение в производството на годишна база, започнало през Q4’2016, е прекъсната, като спрямо същия период на 2016 г. спадът е 7.6%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За цялата 2017 година, обаче, има прираст с 8.2% на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2017 г. вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене нараства на годишна база с 1.3%, а през цялата 2017 г. - със 7.9%. Износът намалява през Q4’2017 с 23.6%. спрямо същия период година по-рано. Годишните данни за 2017 г. показват общ спад на изнесените количества със 17%. Разчетите показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар през четвъртото тримесечие на 2017 г. са по-големи с 12.8%, а за цялата 2017 г. - с 31.4%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (17.04.2018)
 
През третото тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 12.3%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За деветмесечието на 2017 г. ръстът е 15.4%. През третото тримесечие продължи да се увеличава вносът на минерални горива в България. В сравнение с второто тримесечие има увеличение с 13.7%, а на годишна база – незначително увеличение с 1.5%. През деветмесечието на годишна база прирастът е 11.1%. При износът се наблюдава значително намаление. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. с 42.6%, а на годишна база – с 46.9%. През първите девет месеца на 2017 г. изнесените количества горива намаляват с 13.9% спрямо същия период на предходната година. Разчетите за третото тримесечие показват, че предоставените количества за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 59.8% на годишна база, а за деветмесечието - с 39.3%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (20.12.2017)
 
През второто тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база със 7.1%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За първото полугодие на 2017 г. ръстът е 17.1%. Внесените в България количества нарастват със 7.3% през второто тримесечие на 2017 г. на годишна база. За полугодието прирастът е 17.2%. Износът през второто тримесечие отбелязва спад спрямо съшия период на предходната година с 1.3%. През полугодието, обаче, има прираст на изнесените количества с 5.2%. Разчетите за второто тримесечие показват, че предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 13.7%, а през първото полугодие - с 27.6%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (21.09.2017)
 
През първото тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 31.2%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Стокообменът с минерални горива в стойностно изражение отбелязва сериозен ръст, като нараства с 82.6% на годишна база. Положителното салдо също се увеличава с 50.7%. Вносът на минерални горива за ДВГ нараства с 30.3% през първото тримесечие на 2017 г. Увеличението при износа в сравнение с първите три месеца на 2016 г. е с 12.9%. Разчетите показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар също отбелязват ръст на годишна база с 49.6%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (10.07.2017)
 
25 ГОДИНИ КАПИТАЛОВ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ През 2017 г. се навършват 25 години от създаването на капиталовия пазар в България. На 8 април 1992 г. Софийска фондова борса ООД (СФБ Капиталов пазар АД) проведе първата публична борсова сесия за търговия с ценни книжа в новата икономическа история на България. Основен инициатор за създаването на СФБ и негов дългогодишен съдружник и акционер е Българска стопанска камара. И по настоящем БСК продължава своята активна политика за развитие на капиталовия пазар в България, вкл. чрез акционерното си участие в капитала на Българска фондова борса - София АД, както и с конкретни предложения и иницативи в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар в България, учреден през 2016 г.
Източник: БСК (10.04.2017)
 
През 2017 г. се навършват 25 години от създаването на капиталовия пазар в България. На 8 април 1992 г. Софийска фондова борса ООД (СФБ Капиталов пазар АД) проведе първата публична борсова сесия за търговия с ценни книжа в новата икономическа история на България. Основен инициатор за създаването на СФБ и негов дългогодишен съдружник и акционер е Българска стопанска камара. И по настоящем БСК продължава своята активна политика за развитие на капиталовия пазар в България, вкл. чрез акционерното си участие в капитала на Българска фондова борса - София АД, както и с конкретни предложения и иницативи в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар в България, учреден през 2016 г.
Източник: Капиталов пазар (07.04.2017)
 
През четвъртото тримесечие на 2016 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) нараства на годишна база с 22.8%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За цялата 2016 г. има прираст на годишна база с 13.1%. Вносът намалява – за тримесечието с 0.1%, а за цялата 2016 г. - с 10.4%. През четвърто тримесечие на 2016 г. има прираст на износа. Спрямо същото тримесечие на предходната година е отчетено увеличение с 34.3%. За цялата година също има увеличение - изнесените количества са с 15.7% по-големи спрямо 2015 г. Разчетите за четвъртото тримесечие на 2016 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-малки с 2.9% на годишна база, а за цялата 2016 г. има ръст с 3.3% на годишна база. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com/
Източник: Капиталов пазар (28.03.2017)
 
Министерският съвет назначи Жечко Димитров от БСК за член през 2017 г. на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), т. нар. „Сребърен фонд”. Жечко Димитров досегашния представител на работодателите Тодор Табаков. Смяната се прави предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на работодателите за член на УС на ДФГУДПС. Ръководството на „Сребърния фонд” се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател, като двамата участват по право в Управителния съвет.
Източник: БСК (08.12.2016)
 
Жечко Димитров е новият представител на работодателите в УС на Сребърния фонд За 2017 г. излъченият нов представител като представител на работодателите в Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна реформа, известен с наименованието Сребърен фонд, е програмният директор на Българска стопанска камара (БСК) Жечко Димитров. Това реши Министерски съвет на провелото се заседание. УС на Сребърния фонд е 9-членен, като негови председател и заместник-председател по право са министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика. Общият паричен ресурс на фонда към 30.11.2016 г. е в размер на 2,655 млрд. лв., от които 2,64 млрд. лв. са оформени в годишен депозит в БНБ с решение на Управителния съвет на фонда. По същото време на миналата година във фонда е имало 2,534 млрд. лв.
Източник: Инвестор.БГ (08.12.2016)
 
Минчо Бенов е работил в областта на капиталовия пазар, финансовия сектор и международното развитие като заместник изпълнителен директор на Софийска фондова борса АД, директор „Финансов сектор и капиталов пазар” в американския консорциум FLAG и консултант на проекти на Световна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие. От 2011 г. е Национален директор на Habitat for Humanity - водеща глобална нестопанска организация за подобряване на жилищните условия в България. Медиатори могат да помагат в решаване на казусите с незаконните къщи – Г-н Бенов, кои бяха новите моменти в дейността на „Хабитат – България” през изминаващата година? – Продължаваме активна работа по нашите проекти. Конкретно новото се отнася за програмата за застъпничество и предлаганите от нас промени в законодателството. По-голяма част от дейността ни е насочена към проекти, които са дългосрочни и се изпълняват и в момента. През 2016 г. успяхме да ги разширим и да подпомагаме повече хора. Това стана благодарение на привлеченото допълнително финансиране. С по-голям обхват е програмата ни за отпускане на краткосрочни безлихвени заеми за подобряване на жилищните условия. Те са предназначени за хора с много ниски доходи, живеещи на практика в жилищна бедност. От тази година вече работим по тази програма и в Сливен. В София досега в обхвата й беше само кв. „Факултета”, а вече е включен и „Филиповци”. Разработихме и 3 допълнителни обучения към програмата. Едното е за финансова грамотност, другото – за поддръжка на дома, третото е свързано с пестене на енергия. Трите бяха обединени в една игра за деца над 7-годишна възраст, която се казва „Кварталът”. Тя не е предназначена само за деца от бедните квартали и вече се разпространява в цялата страна по детски градини и училища. – Колко домакинства са поискали безлихвени кредити, за които споменахте? За какво най-често са им трябвали парите? – Около 750 семейства бяха подпомогнати. Най-вече искаха пари за общи ремонти – измазване, боядисване. Немалко домакинства вземат заеми за топлоизолация, смяна на дограми или ремонт на покривите. Други си правят вътрешни баня и тоалетна. – Значи и най-бедните разбраха, че има полза от ремонт и поддръжка на дома. – Да. А и с обновяването те не само икономисват пари за отопление през зимата, но и си подобряват комфорта в жилищата. – Докъде стигнахте с проекта ви за производство на изолация от текстилни отпадъци? – В началото на годината идеята спечели голямата награда „Изобретение на 2015 г.”. През 2016 г. успяхме да направим демонстрация с материала и той беше използван за изолация. Първото количество бе произведено по поръчка в една софийска фирма. Целта ни беше да го видим в реални условия. Сега се занимаваме с бизнес планиране на бъдещото производство. Вече сме водили разговори с големи социални инвеститори, които проявяват известен интерес към проекта ни. Все още не сме избрали район, където ще бъде производствената ни база. В началото на следващия строителен сезон ще пробваме пазара с ограничени количества. – В кои други държави се използва подобна технология за производство на изолация от текстилни отпадъци? – Подобно производство има във Франция и то е доста успешно. Там обаче в по-малка степен се влагат текстилни отпадъци, а се използват стари дрехи. За нашия проект сме направили проучване за суровините, които може да се използват у нас, включително и за дела на текстила, отиващ на сметищата. Имахме предварителни разговори със Столична община за организиране на система за събира на текстилни отпадъци, която да се изпробва пилотно. Това обаче засега е само идея. – Завършихте ли проекта в Костинброд с къщите за бедни? – Проектът в Костинброд завърши. Лятото на тази година бе построена и последната четвърта къща там. Сега преговаряме с други общини, които да ни дарят терен за още няколко подобни проекта. Разговаряли сме и по този въпрос със Столична община и с други. Не бива да забравяме и в кои райони има най-голяма нужда от жилища за бедни. Това са големите градове – София, Пловдив, Бургас и Варна, където достъпността до жилища е най-затруднена. В други части на страната пък има голям жилищен фонд, който стои неизползваем. За нас най-добрият вариант е да получим възможност да изградим многофамилна сграда с жилища за бедни, защото и себестойността на единица площ ще е по-ниска. – Какви са другите планове на „Хабитат – България” за следващата година? – Преди време тествахме услугата за жилищните медиатори. Установихме, че ползата от нея е голяма. Догодина ще търсим финансиране от донори, за да може отново да я предлагаме в най-бедните райони. – Бихте ли пояснили в какво се изразява работата на жилищните медиатори? – Те правят връзката между хора от общностите с нисък капацитет, основно в ромските квартали, и местните власти относно възможностите за финансиране на строежа на жилища и узаконяването им. С помощта на жилищни медиатори в Кюстендил бяха узаконени немалко жилища в ромските квартали и бяха настанени семейства в общински апартаменти. Проблемът е, че тези хора трудно се оправят с бюрократичните формалности. Подобно на образователните и здравните медиатори ще поискаме услугата за жилищните да се финансира от делегираните бюджети на общините. – Имате ли идея да предложите и други нормативни промени? – Част от промените, които вече сме предлагали, касаят ЗУТ и се отнасят до големия проблем с незаконните строежи в ромските квартали. Трябва да се търси решение, което да позволи нормализиране на нещата. Искаме промени и в държавната програма за саниране. Несериозно е да се харчи милиард държавни пари, без да се търси начин за максимализиране на ефекта. Най-добре е да се въведат точни критерии за избор на сградите, които ще се санират. Може да има изискване да се обновяват блокове, където се губи най-много енергия. Смятаме, че трябва да има по-дългосрочна визия. Не е нормално след санирането сградите да имат най-ниския клас за енергийна ефективност – Ц. След година в ЕС минималният за нови сгради, който става задължителен, ще е по-високият клас – Б. От друга страна, смятаме, че е редно да се поема и ангажимент за поддръжка на обновените блокове от страна на обитателите им, получили санирането като подарък. В момента се финансират етажни собствености, които не спазват закона, изискващ те да имат събран фонд за неотложни ремонти. – Информирани ли са отговорните институции за тези ваши предложения? – Внасяли сме ги основно в МРРБ. Имам информация, че са били разглеждани на консултативни съвети. Диалогът ни с Дирекция „Жилищна политика” в министерството е много добър. Изслушват ни. Ще направим предложения и във връзка с разработването на бъдещата нова жилищна стратегия на България. Тя най-вероятно ще бъде писана със съдействието на Световната банка. В тази връзка имахме среща с експерти от финансовата институция.
Източник: Други (06.12.2016)