Новини
Новини за 2016
 
Приеха Кубрат и Завет в Асоциацията на „Водоснабдяване – Дунав“ Още две общини се присъединиха към Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ЕООД – съобщават от пресцентъра на Областна администрация – Разград. Това е станало на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. Заседанието е свикано и ръководено от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията. На заседанието са присъствали кметовете на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, управителите на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД и В и К „Меден кладенец“ ЕООД-гр. Кубрат и кметът на община Кубрат. На основание на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е следното: Държавата, представлявана от областния управител е с 35%, община Разград – 32,56%, община Попово – 18,34%, Лозница – 5,90%, Опака – 4,25%, Цар Калоян – 3,95%. По първа точка от дневния си ред членовете на асоциацията единодушно са приели решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград чрез присъединяване на Община Завет. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Завет от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих. По втора точка също така единодушно е присъединена и Община Кубрат. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Кубрат от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия В и К оператор „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат. Членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград са приели решение за препоръчителния размер на вноската на държавата да е в размер на 9 871,72 лева. На заседанието е обсъдена и възможността за обявяване на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за консолидирана, с оглед членството на две общини от друга област. Членовете на асоциацията са решили да се проучат правните възможности за осъществяването на тази идея.
Източник: Дарик радио (09.11.2016)