Новини
Новини за 2008
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.I.2007 г. по ф. д. № 3638/2004 вписа промени за "Брестиом" - АД: вписва промяна в статута на "Машбилд" - АД (в качеството му на член на съвета на директорите), като "Машбилд" - ЕАД; вписва съвет на директорите в състав: Филип Стефанов Фотев - изпълнителен директор, "Машбилд" - ЕАД (рег. по ф. д. № 2874/2001 по описа на СГС), представлявано от Михаил Тодоров Тодоров - председател на съвета на директорите, и Альоша Димитров Върбанов - зам.-председател.
Източник: Държавен вестник (14.03.2008)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.V.2007 г. по ф. д. № 3638/2004 вписва промени за "Брестиом" - АД: заличава като член на съвета на директорите Альоша Димитров Върбанов; вписва като член на съвета на директорите и председател Филип Стефанов Фотев; вписва като заместник-председател на СД "Машбилд" - ЕАД (рег. по ф. д. № 2874/2001 по описа на СГС), представлявано от Илия Атанасов Чакъров; вписва като изпълнителен директор Михаил Тодоров Тодоров; дружеството е със съвет на директорите в състав: Филип Стефанов Фотев - председател, "Машбилд" - ЕАД, представлявано от Илия Атанасов Чакъров - заместник-председател, и Михаил Тодоров Тодоров - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Михаил Тодоров Тодоров; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 23.III.2007 г.
Източник: Държавен вестник (09.05.2008)