Новини
Новини за 2008
 
На 29.01.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2007 год. от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/
Източник: БФБ-София (30.01.2008)
 
С Решение на СГС от 30.01.2008 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: - Промени в управителните органи: Заличава като като изпълнителен директор Кирил Иванов Василев; Вписва като като изпълнителен директор Огнян Георгиев Денчев.
Източник: БФБ-София (01.02.2008)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Наш Дом България Холдинг АД-София ще разкрива пред обществеността информацията по чл.27 ал.1 от Наредба № 2 чрез избраната информационна медия "Сервиз финансови пазари" ЕООД, с която е сключен договор.
Източник: БФБ-София (29.02.2008)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/: Съгласно протокол № 2/15.02.2008г. от заседание на Съвета на директорите на "Наш дом - България" АД Холдинг, дружеството е взело решение да приеме Националния кодекс за корпоративно управление.
Източник: БФБ-София (04.03.2008)
 
Ловешкият общински съвет прекрати арендните договори на холдинг "Наш дом - България" и "Вихрен" ООД, които не са лоялни към общината. През 1999 г. холдингът, който е собственик и на консервното предприятие в Ловеч, взема под аренда 220 дка край с. Смочан за създаване на ягодови и малинови насаждения. Арендното плащане е малко над 6 500 лв. Към 15 декември 2007 г. "Наш дом - България" дължи на общината почти 3 000 лв., които холдингът е обещал да изплати до края на януари т. г. Пари обаче и до този момент не са постъпили. Преди четири години Величка Цалова като представител на "Вихрен" ООД сключва аренден договор за засаждане на сливи върху 142 дка в землището на с. Радювене. При извършените проверки се оказва, че тя не обработва имота и не е засадила дърветата. Към 1 октомври т. г. арендното плащане е близо 3 000 лв. През февруари т. г. Цалова поискала удължаване на гратисния период с още две години или при отказ договорът да бъде прекратен. Другите арендни договори на община Ловеч са изрядни, показва справка. Най-големият арендатор е дружеството "Литекс комерс", което от 2000 г. отглежда лозови насаждения върху 2 016 дка в землищата на пет села. Арендното плащане е 6 511 лв. Трайни насаждения върху 435 дка в с. Слатина гледа Йордан Василев. По негова молба арендно плащане за 250 дка от близо 10 000 лв. е отложено за 1 октомври 2009 г., сега арендаторът дава 7 500 лв. за останалите 185 дка. Други арендатори на община Ловеч са Мария Николова за 54 дка в с. Славяни с ягодови и малинови насаждения и кооперацията в с. Малиново за ползване на съществуваща сливова градина от 100 дка. Последният аренден договор е сключен с Пламен Петров през 2005 г. за 86 дка ябълкови градини в землището на с. Смочан. Насаждението е създадено, дръвчетата са в добро състояние, през 2009 г. се очакват плодове, тогава е и арендното плащане от близо 3 000 лв.
Източник: БГ Север-Плевен (14.04.2008)
 
В изпълнение на разпоредбата на чл.82б, ал.1 от ЗППЦК, Дружеството е предоставило информация на инвеститорите и обществеността в електронния сайт на дружеството, други електронни сайтове и ежедневници както следва: -12.04.2007г. - www.focus-press.net -13.04.2007г. - вестник"Новинар" -12.04.2007г. - www.money.ibox.bg -16.05.2007г. - вестник "Сега" -15.09.2007г. - вестник "Класа" -18.09.2007г. - вестник "Дневник" -31.10.2007г. - www.banks.dir.bg -20.12.2007г. - вестник"Делник"
Източник: x3news.com (23.04.2008)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София /HDOM/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 5 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на СД на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК за сделки по прехвърляне на вземания /цесии/; - Оправомощаване на лице, което от името на Наш Дом България Холдинг АД да сключи договорите за възлагане на управление на Дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2008 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2008 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/HDOM/
Източник: БФБ-София (19.05.2008)
 
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали за редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ на 30.06.2008 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/5ND-Nash%20Dom%20Bulgaria%20Holding%20AD-Sofia/.
Източник: БФБ-София (16.06.2008)
 
"Овергаз холдинг" продаде дела си от 91.31% в бившия приватизационен фонд "Наш дом България холдинг", става ясно от съобщение, публикувано във вестник "Сега". Андрей Тенев, председател на съвета на директорите на "Наш дом България холдинг" и бивш управляващ в "Овергаз", е придобил целия дял на газовата компания. В три извънборсови сделки на 29 август "Овергаз" е прехвърлил всичките си 5.005 млн. акции за 7.46 млн. лв., като книжата са прехвърлени при цени между 1.41 лв. и 1.46 лв. за лот. За дела в "Наш дом България холдинг" Тенев се е разделил и с 0.30% от капитала на "Овергаз", които е притежавал в края на 2007 г., според годишния отчет на "Овергаз", каза той. Продажбата на "Наш дом България холдинг" е с цел съсредоточаване на инженеринговата и газова компания в основната й дейност, поясниха от "Овергаз". Портфейлът на бившия приватизационен холдинг включва в момента основно компании в консервната промишленост на стерилизирани и замразени плодове и зеленчуци. Според уведомлението до останалите акционери в "Наш дом България холдинг" Тенев не възнамерява да отправя търгово предложение и да го отписва от Българската фондова борса, но планира да свика общо събрание, на което да се гласува увеличение на капитала на холдинга.
Източник: Дневник (04.09.2008)
 
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/, както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/ свиква ОСА на 22.12.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София , ул. Ангел Кънчев 3, при следния дневен ред: - Избор на регистриран одитор; - Промени в органите на управление на дружеството; - Овластяване СД за сделки по чл.114а, ал.1 и 4 от ЗППЦК - При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.01.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.12.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.12.2008 год.
Източник: БФБ-София (06.11.2008)
 
Завръщането на песимистичните настроения се стовари с пълна сила върху четирите индекса на фондовата ни борса. Развилнелите се мечки грабнаха в лапите си 62% от търгуваните компании. Общо 6% от позициите затвориха сесията без промяна, а 32% от компаниите успяха да увеличат стойността на акциите си. Най-потърпевш сред индексите беше широкият BG40, който изтри 4.04% от стойността си, като се смъкна до 140.57 пункта. Водещият бенчмарк Sofix заличи 3.31% и затвори на 472.05 точки. Aпетитна хапка за изгладнелите мечки се оказа и BGTR30, който загуби 3.11% до 354.71 пункта. Индексът на АДСИЦ BGREIT се понижи с 0.82% и затвори сесията на ниво 53.54 базисни точки. При общ оборот за пазара от около 4.3 млн. лв. 2.85 млн. лв. бяха похарчени за сделките на извън регулиран пазар. Оборотът в редовната борсова сесия бе едва 1.45 млн. лв. Общо 20% от сините чипове обърнаха гръб на песимизма и успяха да повишат стойността на книжата си. Една компания в Sofix затвори на нивата от сряда, а останалите 75% регистрираха понижения. Най-търгуваната позиция бе тази на ЦКБ, като инвеститорският интерес беше привлечен от 213 183 акции. Книжата на трезора затвориха сесията на цена 1.31 лв. за брой, или с 8.11% понижение. Мечото хоро поведе Наш дом България холдинг АД, след като акциите на дружеството се сринаха с 69% до 0.62 лв. за брой. Водачи на малкото останали бикове бяха Капитан Дядо Никола АД и Химко. Прехвърлените едва 7 лота на първата я изстреляха с 20.47%. По позицията на Химко минаха 27 801, а повишението беше 18.02%.
Източник: Пари (07.11.2008)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София /5ND/: Считано от 11.11.2008 год. Директор за връзка с инвеститорите е Валентин Павлов Павлов. Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Ангел Кънчев 3 Телефони за контакт: 02/ 980 39 59. E-mail: vpavlov@nash-dom.com
Източник: БФБ-София (14.11.2008)