Новини
Новини за 2010
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 29.12.2009. Дневният ред съдържа: промени в устава на дружеството, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (09.06.2010)
 
Общото събрание на акционерите на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), което се проведе на 12 юли 2010 прие годишния финансов отчет за 2009 год. Дружеството отчете загуба в размер на 450 хил. лв.
Източник: Капиталов пазар (14.07.2010)