Новини
Новини за 2011
 
На основание чл. 65, ал. 6 от от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 13.01.2011 год. (четвъртък) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (13.01.2011)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на 10.05.2011. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2010 година.
Източник: Агенция по вписвания (28.03.2011)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) свиква ОСА на 10.05.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мадрид № 30, ет. 2, ап. 4 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на дружеството от предходни години с неразпределената печалба; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.05.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.04.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.04.2011 год. Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на http://www.bse-sofia.bg/?page=GeneralMeetings&code=5ND
Източник: БФБ-София (07.04.2011)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 21.03.2011. Дневният ред съдържа: промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (14.04.2011)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) Поради липса на кворум свиканото от Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) ОСА за 10.05.2011 год. не се е провело. Във връзка с това ОСА ще се проведе на 25.05.2011 год. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.05.2011год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.05.2011 год.
Източник: БФБ-София (12.05.2011)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено при спадащ кворум ОСА от 25.05.2011 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2010 год.; - ОСА освобождава Георги Колев –член на СД и Евгени Атанасов Райков-зам.Председател на СД. ОСА избира Емил Григоров Димитров и Светла Дамянова Дамянова за нови членове в състава на СД; - ОСА одобрява отчетената загуба за 2010 г. да бъде покрита от "Неразпределена печалба"; Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на http://www.bse-sofia.bg/?page=GeneralMeetings&code=5ND
Източник: БФБ-София (31.05.2011)
 
Общото събрание на акционерите Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), което се проведе на 25 май 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете загуба в размер на 887 хил. лв.
Източник: Капиталов пазар (02.06.2011)