Новини
Новини за 2011
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на 10.05.2011. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2010 година.
Източник: Агенция по вписвания (28.03.2011)
 
Наш дом - България холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 21.03.2011. Дневният ред съдържа: промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (14.04.2011)
 
Общото събрание на акционерите Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), което се проведе на 25 май 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете загуба в размер на 887 хил. лв.
Източник: Капиталов пазар (02.06.2011)