Новини
Новини за 2015
 
Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 04.11.2015 год. (сряда) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), ISIN BG1100068987.
Източник: БФБ-София (30.10.2015)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), както следва: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) свиква ОСА на 07.01.2016 год. от 11.30 ч. в гр. София, ул. Гургулят № 5, ап.1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Разглеждане на доклада на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промяна на седалището и адреса на Дружеството на: гр. София, ул. Гургулят №5, ап.1; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.01.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.12.2015 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.12.2015 година.
Източник: БФБ-София (03.12.2015)