Новини
Новини за 2016
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено ОСА от 07.01.2016 год. на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2015 год.; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.; - Променя седалището и адреса на Дружеството на: гр. София, ул. Гургулят №5, ап.1; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя печалба за 2014 год.
Източник: БФБ-София (12.01.2016)
 
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени за Дружеството: - Нов адрес на управление: гр. София, ул. Гургулят 5, ет. 1
Източник: БФБ-София (02.02.2016)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND): Директор за връзка с инвеститорите е Диана Николаева Бенева. Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Гургулят 5, ет. 1
Източник: БФБ-София (02.02.2016)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 7/14.03.2016 г., е взето следното решение: Съветът на директорите на БФБ-София АД дава срок до 01.04.2016 г. на следните дружества да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2016 г.: Борсов код - Емитент ATZ - Артанес Майнинг Груп АД-София BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин VN7 - Винъс АД-София 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово E4A - Енемона АД-Козлодуй E4AP - Енемона АД-Козлодуй 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация 4IM - ИММИ АД-София 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София 2O4 - Они Холдингс АД-София 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София В случай на незаплащане на дължимите такси в посоченият срок - до 01.04.2016 г., на основание чл. 65, ал. 1, т. 8 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно да се прекрати търговията с емисиите финансови инструменти на горепосочените дружества, считано от 04.04.2016 г. Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение в бюлетина на Борсата.
Източник: БФБ-София (15.03.2016)
 
Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на борсата Българска фондова борса заплаши 25 дружества, чиито ценни книжа се търгуват на Българска фондова борса да спре търговията им. Основанието за спиране е неплащането в срок на таксата за поддържане на регистрираната емисия. Дружествата имат срок до 1 април да платят дължимата такса. Ако не го сторят, книжата им ще бъдат спрени временно от търговия, считано от 4 април, до заплащане на дължимата такса. Дружествата, незаплатили дължимата на БФБ такса, са: Борсов код - Емитент ATZ - Артанес Майнинг Груп АД-София BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин VN7 - Винъс АД-София 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово E4A - Енемона АД-Козлодуй E4AP - Енемона АД-Козлодуй 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация 4IM - ИММИ АД-София 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София 2O4 - Они Холдингс АД-София 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София
Източник: Банкеръ (15.03.2016)
 
Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на търговията от 4 април Общо 25 емисии на 23 дружества са застрашени от временно спиране на търговията от 4 април, ако до началото на месеца не платят на Българска фондова борса АД дължимата годишна такса за поддържане на регистрацията, съобщава пазарният оператор. Сред тях са Енемона АД със своите емисии обикновени и привилегировани акции и 15-ото по оборот сред всички на борсата за последния месец - Артанес Майнинг Груп АД. Другото дружество, което рискува спиране на търговията по две от неговите емисии – на обикновени акции и на облигации, е Хелт енд уелнес АДСИЦ. От групата шест компании са АДСИЦ, две са в несъстоятелност, а една – в ликвидация. Ето и кои са останалите 20 компании: BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София; 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София; 4VD - Видахим АД-Видин; VN7 - Винъс АД-София; 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност; DAD - Далия ЕАД-Габрово; 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация; 4IM - ИММИ АД-София; 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София; 5L2 - Люк АДСИЦ-София; 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София; 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София; 2O4 - Они Холдингс АД-София; 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик; 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация; 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив; 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София; 42T - Трансстрой-АМ АД-София; RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ; 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София. Предвижда се търговията с емисиите финансови инструменти да бъде възстановена след заплащане на дължимите суми, ако бъдат просрочени. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение за това в бюлетина на БФБ-София. Според правилника на борсовия оператор емитентите е трябвало да платят таксите си за поддържане на техните регистрации до 31 януари на текущата календарна година (или в срок от пет работни дни от датата на подписване на договора за регистрация). Максималната годишна такса за поддържане на регистрацията, дължима от един емитент, е 10 хил. лв. независимо от броя на издадените от него емисии. Размерът на таксата зависи от пазара, на който се търгува финансовият инструмент (Основен, Алтернативен), и от неговия вид, като се предвиждат и различни отстъпки при определени условия.
Източник: Инвестор.БГ (15.03.2016)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 7/14.03.2016 г., бе взето следното решение с което бе даден срок до 01.04.2016 г. на емитенти на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на Борсата, да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2016 г. Във връзка с изтичането на срока, БФБ-София АД оповестява, че към 12,00 ч. на 01.04.2016 г., следните дружества все още не са заплатили дължимата от тях такса и съответно предстои да бъдат временно спрени от търговия на 04.04.2016 г., както следва: Борсов код – Емитент 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово 4IM - ИММИ АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София
Източник: БФБ-София (04.04.2016)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 7/14.03.2016 г., бе взето решение, с което бе даден срок до 01.04.2016 г. на емитенти на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на Борсата, да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2016 г. Във връзка с изтичането на срока, на основание чл. 65, ал. 1, т. 8 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно се прекратява търговията с емисии финансови инструменти, считано от 04.04.2016 г., както следва: Борсов код – Емитент 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 4VD - Видахим АД-Видин 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност DAD - Далия ЕАД-Габрово 4IM - ИММИ АД-София 5L2 - Люк АДСИЦ-София 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 42T - Трансстрой-АМ АД-София 4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение в бюлетина на Борсата.
Източник: БФБ-София (05.04.2016)