Новини
Новини за 2011
 
По искане на акционера "Голдън Търс" ЕООД е включена допълнителна точка в дневния ред на предстоящото общо събрание на "Златни пясъци" АД - Варна (3ZL), което ще се проведе на 30 юни. Проектът за решение предвижда да бъдат обезпечени с имущество на "Златни пясъци" АД (недвижими имоти), настоящи и бъдещи задължения на "ЕСП Златни пясъци" ООД, свързани с извършваната от дъщерното му дружество търговия с електрическа енергия съгласно притежавана лицензия. Става въпрос за задължения по договор за банков кредит за оборотни средства в общ размер до 3 млн. евро. Кредитните институции, с които могат да бъдат сключени договори за заем на "ЕСП Златни пясъци" ООД, са: "МКБ Юнионбанк" АД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Алианц банк България" АД и "Корпоративна търговска банка" АД. Срокът за усвояване на средствата и погасяване на задълженията по кредитите да е до две години, а лихвеният процент по договорите ще се определи в зависимост от пазарните условия, но не повече от 10% годишно. Срещу сключените банкови кредити ще се учреди договорна ипотека върху недвижимо имущество, собственост на "Златни пясъци" АД, които са сградите на хотелите "Морско око Гардън" и "Адмирал".
Източник: Банкеръ (17.06.2011)