Обучение на вътрешни одитори на Системи за управление на качеството

Обучение на вътрешни одитори на Системи за управление на качеството

Този курс е разработен на базата на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 19011. Той е предназначен да обучи вътрешни одитори за нуждите на организации в процес на сертификация или вече сертифицирани по някой от стандартите от серията ISО 9001. В разглежданите материали са залегнали основните принципите и практическото приложение на одитите на системи по качеството.

Цели

Курсът осигурява на участниците разбиране за принципите и практиките за одитиране на системи по качество.

След успешното завършване на курса, участниците ще познават изискванията на стандартите от серията ISO 9001:2015 и документацията на системата за управление на качество. Те ще бъдат обучени вътрешни одитори, знаещи как да подготвят и изпълнят един одит и как да проследят изпълнението на последващите действия. Те ще могат да одитират доставчици и подизпълнители, и да осигурят подобряване на системата за управление на качеството.

Курсът ще даде възможност на вътрешните одитори да се запознаят практически с провеждането на одити и да развият одиторски способности. След приключване на курса участниците ще са:

 • запознати с приложението на стандартите, свързани със системите за управление на качеството;
 • запознати с важната роля на вътрешния одит за поддържане на системата по качеството;
 • запознати с отговорностите на вътрешните одитори;
 • способни обективно да събират и анализират данни;
 • да планират и организират вътрешен одит въз основа на документирани процедури;
 • способни да извършват оценки и да докладват за резултатите от вътрешния одит.

График на следващо обучение

20-22.11.2015, София

Цена за 1 участник: 350 лв.

Място на провеждане: град София, Център за международни срещи "Хелмут Бьоме"

Курсът за обучение на Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството се провежда в рамките на 3 дни.

Времетраенето на курса е 18 часа + 2 часа за проверка степента на усвояване на материала.

Основни елементи на обучението

В обучението са залегнали следните характерни елементи:

 • Кратко разясняване на серията стандарти ISO 9001
 • Смисъл и цели на вътрешните одити, роля на одиторите
 • Фази и техники на одита
 • Възможни проблеми и ситуации и начините за избягване
 • Докладване и проследяване на последващите действия
 • Практически упражнения и симулиране на реален одит
 • Индивидуално оценяване чрез писмен тест

Програма на обучението

Съдържанието на материала е разработено в следните основни модули:

Модул 1    Въведение в ISО 9001 и СУК
Модул 2    Общ преглед на ISО 9001:2015, Клауза 4
Модул 3    Клаузи 5 и 6 от Стандарта
Модул 4    Клаузи 7 и 8 от Стандарта
Модул 5    Вътрешни одити на качеството: Видове, етапи, планиране и подготовка
Модул 6    Провеждане на вътрешен одит
Модул 7    Доклад и последващи действия
Модул 8    Подбор и отговорност на одиторите

Заявка за участие в обучението, моля изпратете на адрес bic@bia-bg.com в срок до 5.11.2015 г.

За допълнителна информация - тел. 02 981 45 67