Системи за управление на качеството ISO 9001:2015

Обучение по Системи за управление на качеството ISO 9001:2015

Цели

Целта на обучението е запознаване с изискванията по разработване и внедряване на Системи за управление качеството (СУК) съгласно стандарта EN ISO 9001:2015. Курсът е предназначен за ръководители на фирми и служители, които пряко ще отговарят за изграждане и/или поддържане на СУК.

При завършване на курса се проверява степента на усвояване на материала от всеки участник, като успешно преминалите курса получават удостоверение за преминато обучение по СУК.

График на следващо обучение

13-15.11.2015, София

Цена за 1 участник: 350 лв.

Място на провеждане: град София, Център за международни срещи "Хелмут Бьоме"

Курсът за обучение на тема “Системи за управление на качеството (СУК) - ISО 9001:2015” се провежда в рамките на 3 дни.

Времетраенето на курса е 18 часа + 2 часа за проверка степента на усвояване на материала.

Допустимият брой участници е не повече от 15 души, което позволява установяването на директен контакт между лектора и всеки един от тях.

Програма на курса

Съдържанието на материала е разработено в следните основни модули:

Модул 1          Основни положения
Модул 2          Изисквания
Модул 3          Изграждане на Система за управление на качеството
Модул 4          Система за управление на качеството
Модул 5          Отговорност на ръководството
Модул 6          Управление на ресурсите
Модул 7          Реализиране на продукта
Модул 8          Измерване, анализ и подобряване
Модул 9          Вътрешни проверки на качеството

Към първите осем модула са предвидени упражнения, в които всеки участник практически прилага придобитите теоретични познания, свързани с планиране и внедряване на СУК и разработване на ефективни процедури, което е основата на Системата.

Заявка за участие в обучението, моля изпратете на адрес bic@bia-bg.com в срок до 5.11.2015 г.

За допълнителна информация - тел. 02 981 45 67