Кратък фирмен профил

Кепиттъл Инвест ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121878333
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.12.2008 
Предмет на дейност: Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с тази дейност услуги; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с тази дейност услуги; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
03.12.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил...
15.07.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
24.06.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.05.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил...
24.04.2019: Във връзка с подадено от ИП Кепитъл Инвест ЕАД заявление, БФБ АД...
23.04.2019: Във връзка с подадено от ИП Кепитъл Инвест ЕАД заявление, БФБ АД...
26.02.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил...
11.09.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III...
07.08.2014: В БФБ – София АД е получена следната информация от ИП Кепитъл...
11.06.2014: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 154 пъти
[2016: 37, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 70, ... ]