Кратък фирмен профил

Райфайзенбанк (България) ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 55, Бизнес Център Експо 2000
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831558413
Капитал (лв.): 603 447 952
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Сертификат ISO 9001 Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 29.01.2013 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, извършване на безналични преводи и други форми на безналичниплащания като акредитив и инкасо; 2. издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. извършване на парични преводи извън случаите по т. 1; 6. финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с : а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от закона за публичното предлагане на ценни книжа; 10. финансово брокерство; 11. консултации относно протфейлни инвестиции; 12. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); 13. придобиване и управление на дялови участия; 14. отдаване под наем на сейфове; 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. други дейности, определени с наредба на българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 215   стр.    
14.04.2021: Над 2000 нови безлихвени заема пуска ББР 2014 кредита на обща...
07.04.2021: Банките прегръщат все по-силно идеята за дигитализация на...
07.04.2021: ОББ и Райфайзенбанк рестартират програмата за безлихвени кредити...
23.03.2021: BULPROS се слива с германската ec4u Българската BULPROS и...
16.03.2021: ЕИФ и Райфайзенбанк договориха 85 млн. евро за бизнес...
02.03.2021: Във връзка с подадено от ТБ Райфайзенбанк - България ЕАД...
17.02.2021: Имотите на фалирал "заменкаджия" - на публична продан През тази...
15.02.2021: Само три от най-големите банки в ЕС имат "дъщери" у нас Само...
19.01.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
15.01.2021: ЕИФ и Райфайзенбанк (България) подписаха гаранционно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 971 пъти
[2016: 1 840, 2015: 366, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 749, 2011: 726, ... ]