Кратък фирмен профил

Делектра ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Майор Първан Тошев 26, ап. 1,
тел.: 02/9582232,9582321,9582610, 9585764
факс: 02/958 57 64, 958 22 32
e-mail: delectra@spnet.net
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130495202
ИН по ДДС: BG130495202
Фирмено дело: 2876/2001
Брой служители: 40 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 428 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 3 438 (2019)
ДМА (хил. лв.): 3 230 (2019)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: инженерингова дейност, внос и износ на електрооборудване и електроматериали, проектиране на енергийни обекти, изграждане на хидроенергийни обекти, производствена дейност, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност и търговско представителство, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл.33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Делектра ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100о

14.02.2020: "Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник" ползвали вода от яз....
07.03.2007: ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос...
27.04.2006: Индустриален Холдинг "България" продаде дела си в "Елпо"...
06.07.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 775 пъти
[2016: 2 091, 2015: 42, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 146, 2011: 111, ... ]