Кратък фирмен профил

Химснаб България АД - София


Контакти

София, 1271
кв. Илиенци, ул. Складова база 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115051489
Капитал (лв.): 2 494 631
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2022 
Предмет на дейност: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „екоел” еоод, гр.софия: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „химснаб” ад, гр.софия: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „софгеопроучване” еоод, гр.софия: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокарване, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попътен и експериментален добив на твърди полезни изкупаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоекологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „казанлъшка мелница” еоод, гр.казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеме; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „бургаска мелница” еоод, гр.добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „мит 2003” еоод, гр.варна: отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „давид 202” ад, гр.софия: проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и недвижими вещи, права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
30.06.2022: Химснаб България АД-София (CHSB) Поради липса на кворум,...
25.05.2022: Химснаб България АД-София (CHSB) Химснаб България АД-София...
09.03.2022: Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ АД по...
20.12.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
02.07.2021: Химснаб България АД-София (CHSB) На проведено редовно ОСА от...
21.06.2021: Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ АД по...
27.05.2021: Химснаб България АД-София (CHSB) Химснаб България АД-София...
09.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
04.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
01.10.2020: Химснаб България АД-София (58E) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 646 пъти
[2016: 1 323, 2015: 177, 2014: 117, 2013: 235, 2012: 531, 2011: 418, ... ]