Кратък фирмен профил

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ул. Николай Хайтов 3 А, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131350366
Капитал (лв.): 60 450 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.05.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 66   стр.    
26.09.2017: ФНИБ АДСИЦ е отдал още 7,83% от Офис сграда Камбаните Фонд за...
25.09.2017: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
11.09.2017: БФБ-София уведомява, че поради допусната грешка в алгоритъма,...
08.09.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
08.09.2017: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
08.08.2017: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Резюме на...
02.08.2017: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за...
04.07.2017: "ФНИ България" подписа предварителен договор за строеж в "София...
20.06.2017: „България АДСИЦ” изтъргува земята си за четвърт милион...
15.06.2017: "София тех парк" е бил ощетен от сделка с пряко договаряне с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 350 пъти
[2016: 648, 2015: 481, 2014: 224, 2013: 448, 2012: 1 121, 2011: 688, ... ]