Кратък фирмен профил

Премиер фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Цар Асен 5, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148006882
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 13.06.2018  Предстоящо - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвжими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
20.06.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
20.06.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.06.2018: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) Поради липса на кворум,...
14.06.2018: КФН потвърди проспекта на "Премиер Фонд Комисията за финансов...
14.05.2018: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) В БФБ-София АД са постъпили...
03.05.2018: Решения от заседание на КФН на 03.05.2018 г. На заседанието си...
29.06.2017: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) На проведено редовно ОСА от...
16.06.2017: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) Поради липса на кворум,...
15.05.2017: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) В БФБ-София АД са постъпили...
06.07.2016: Премиер фонд АДСИЦ увеличава загубата от 4 хил. до 78 хил. лв....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 613 пъти
[2016: 313, 2015: 87, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 270, 2011: 233, ... ]