Кратък фирмен профил

Скай Управление на активи АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175040675
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Управляващо дружество
Общи събрания: Последно - 11.08.2020 
Предмет на дейност: Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: управление на инвестициите, администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
11.11.2015: Кои 349 лица са участвали в IPO-то на Сирма груп холдинг В...
02.10.2013: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от УД СКАЙ...
01.07.2013: ДФ Статус Нови Акции-София (3NPA) Във връзка с промяната в...
01.07.2013: ДФ Статус Финанси-София (3NPB) Във връзка с промяната в...
27.06.2013: Лицензираното през 2006 г. управляващо дружество "Статус...
27.06.2013: СКАЙ Управление на активи е новото име на Статус Капитал...
25.06.2013: УД Статус Капитал става Скай управление на активи АД УД Статус...
24.06.2013: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от УД Статус...
18.05.2013: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от УД Статус...
29.04.2013: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от УД Статус...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 197 пъти
[2016: 690, 2015: 92, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 232, 2011: 18, ... ]