Кратък фирмен профил

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1080
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550406
Капитал (лв.): 1 077 193
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018  Предстоящо - 05.07.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху имоти, строеж и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
06.06.2019: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) В БФБ АД са постъпили...
04.06.2019: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
29.05.2019: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
04.12.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение № 3 (Методология за...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
03.07.2018: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) На проведено редовно ОСА...
05.06.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
31.05.2018: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) В БФБ-София АД са...
02.01.2018: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) На проведено извънредно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 969 пъти
[2016: 718, 2015: 127, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 314, 2011: 212, ... ]