Кратък фирмен профил

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Лозенец, ул. Златен рог 12, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550438
Капитал (лв.): 1 758 296
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.09.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
15.06.2020: Оборотът на БФБ се върна към обичайно ниските нива през май...
24.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
10.03.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
19.02.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване...
11.02.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил...
06.12.2019: Във връзка с Решение на КФН № 1281-Е от 03.12.2019 г. относно...
05.12.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
02.12.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ е постъпила...
19.11.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 463 пъти
[2016: 1 013, 2015: 209, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 437, 2011: 192, ... ]