Кратък фирмен профил

И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София


Контакти

София, 1504
ул. Шипка 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175113002
Капитал (лв.): 2 100 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.11.2017 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижим имот, извършване на строежи и подобрения, с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
23.02.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ-София АД е...
19.02.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) Във връзка с настъпване...
01.12.2017: Присвоен LEI код: Във връзка с разпоредбите на чл. 79б (нов –...
27.11.2017: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) На проведено извънредно...
22.11.2017: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ-София АД е...
20.10.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
20.10.2017: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) В БФБ-София АД са...
16.10.2017: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) Информационен документ...
13.10.2017: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) На проведено на...
18.09.2017: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 618 пъти
[2016: 415, 2015: 196, 2014: 148, 2013: 296, 2012: 617, 2011: 407, ... ]