Кратък фирмен профил

Недвижими имоти София АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул.Христо Ботев No 57, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175163724
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
04.12.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпило...
22.11.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
12.09.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
12.09.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
22.08.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
03.08.2018: КФН вписа „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ като публично дружество...
04.07.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) На проведено редовно...
25.05.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) В БФБ-София АД са...
21.05.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ-София АД е...
13.03.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 623 пъти
[2016: 494, 2015: 124, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 228, 2011: 199, ... ]