Кратък фирмен профил

Договорен фонд Тексим България ФОНД - София


Контакти

София, 1309
бул. Тодор Александров 141
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175158314
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент Член на ЦД
Предмет на дейност: инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
29.05.2019: Активите на "Тексимбанк" АД се увеличават в края на март с...
10.05.2014: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
19.02.2014: ДФ Тексим България-София (MFRA) В БФБ-София АД е постъпил...
04.10.2012: ДФ Тексим България-София (MFRA) В БФБ-София АД е постъпил...
16.08.2012: ДФ Тексим България (MFRA) ДФ Тексим България /старо...
15.08.2012: ДФ Европа-София (MFRA) БФБ – София АД вписа в регистъра си...
13.08.2012: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от УД Тексим Асет...
16.02.2011: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
12.01.2010: В БФБ-София АД са постъпили актуализирани към 09.12.2009 г....
12.02.2008: На 11.02.2008 год. е постъпил месечен отчет към 31.01.2008 год....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 210 пъти
[2016: 74, 2015: 14, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 79, ... ]