Кратък фирмен профил

Делта кредит АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175145295
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 31.12.2018 
Предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
01.04.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Корпоративно...
01.04.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София...
15.02.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
31.01.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Делта кредит АДСИЦ-София...
31.01.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София ...
14.01.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) На основание чл. 73, ал. 2 във...
14.01.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Уведомление за лихвено плащане...
14.01.2019: Делта кредит АДСИЦ - София (0DC1) В БФБ АД е постъпило...
03.01.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) На проведено извънредно ОСА от...
18.12.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Поради липса на кворум,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 099 пъти
[2016: 697, 2015: 123, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 381, 2011: 191, ... ]