Кратък фирмен профил

Делта кредит АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175145295
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.10.2018  Предстоящо - 17.12.2018 
Предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
12.12.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) На основание чл. 73, ал. 2 във...
12.12.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Уведомление относно шесто...
12.12.2018: Делта Кредит АДСИЦ – София (0DC1) Във връзка с получено...
05.12.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) В БФБ АД е постъпило уведомление...
03.12.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) В БФБ АД са постъпили...
03.12.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Във връзка с настъпване на...
29.11.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Уведомление съгласно чл. 148б от...
12.11.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) В БФБ АД са постъпили материали...
09.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.11.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 960 пъти
[2016: 558, 2015: 123, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 381, 2011: 191, ... ]