Кратък фирмен профил

Делта кредит АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175145295
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
12.06.2020: Делта Кредит АДСИЦ - София (0DC1) В БФБ е постъпила информация...
11.06.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ е постъпила информация от...
11.06.2020: Делта Кредит АДСИЦ - София (0DC1) Във връзка с получено...
03.06.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Във връзка с настъпване на...
28.05.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
18.05.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
07.05.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Делта кредит АДСИЦ-София...
07.05.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София ...
06.04.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София...
02.04.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Уведомление от Специализирани...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 366 пъти
[2016: 964, 2015: 123, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 381, 2011: 191, ... ]