Кратък фирмен профил

Делта кредит АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175145295
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2018  Предстоящо - 29.10.2018 
Предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
02.10.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД са постъпили материали...
08.08.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
31.07.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София ...
31.07.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София...
03.07.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) На проведено редовно ОСА от...
02.07.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) На проведено на 27.06.2018 г....
25.06.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София...
12.06.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Уведомление относно пето...
01.06.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Във връзка с настъпване на...
28.05.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 926 пъти
[2016: 524, 2015: 123, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 381, 2011: 191, ... ]