Кратък фирмен профил

Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 109-115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175135689
Капитал (лв.): 9 452 340
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.09.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
16.09.2020: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Поради липса на кворум,...
17.08.2020: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) В БФБ АД са постъпили...
17.06.2020: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) На проведено извънредно...
04.06.2020: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Поради липса на кворум,...
30.04.2020: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) В БФБ АД са постъпили...
03.07.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) На проведено редовно ОСА...
28.05.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) В БФБ АД са постъпили...
23.05.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2019: Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява...
01.02.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 938 пъти
[2016: 1 036, 2015: 170, 2014: 103, 2013: 207, 2012: 481, 2011: 262, ... ]