Кратък фирмен профил

Тексим банк АД - София


Контакти

София, 1309
бул. Тодор Александров 141
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040534040
Капитал (лв.): 27 995 036
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Публично дружество Емитент Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 28.12.2017 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън случаите по т.2; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а/ инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б/ чуждестранна валута и благородни метали; в/ финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лиxвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с преxвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 53   стр.    
22.02.2018: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ-София АД е постъпил...
22.02.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ-София АД е...
22.02.2018: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
22.02.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) В БФБ-София АД е постъпил...
22.02.2018: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) В БФБ-София АД е постъпил...
22.02.2018: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA) В БФБ-София АД е...
22.02.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
22.02.2018: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA) В БФБ-София АД е постъпил доклад по...
16.02.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ-София АД е...
16.02.2018: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA) В БФБ-София АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 857 пъти
[2016: 530, 2015: 278, 2014: 144, 2013: 289, 2012: 781, 2011: 311, ... ]