Кратък фирмен профил

Турин имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1434
кв. Симеоново, ул. Шумака 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175349419
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 25.11.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
14.12.2020: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) Поради отписване като публично...
14.12.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
14.12.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
02.12.2020: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) На проведено извънредно ОСА от...
23.10.2020: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) В БФБ АД са постъпили материали...
08.10.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по...
02.10.2020: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) Турин Имоти АДСИЦ е представило...
01.10.2020: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) На проведено редовно ОСА от...
31.08.2020: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) В БФБ АД са постъпили материали...
31.08.2020: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 977 пъти
[2016: 772, 2015: 96, 2014: 55, 2013: 111, 2012: 235, 2011: 189, ... ]