Кратък фирмен профил

Софарма Билдингс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
к-с Софарма Бизнес Тауърс, ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, ет. 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175346309
Капитал (лв.): 649 990
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
31.10.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
12.09.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
31.07.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
27.06.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) На проведено редовно ОСА от...
22.06.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Уведомление относно решения,...
10.05.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) В БФБ-София АД са постъпили...
10.05.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
30.04.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
04.04.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
23.03.2018: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Дружеството уведомява, че с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 247 пъти
[2016: 260, 2015: 66, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 204, 2011: 158, ... ]