Кратък фирмен профил

Мокреш Солар парк АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200647356
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 17.07.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, разширяване, реконструкция, техническо преоборудване и ремонт на електрически централи, електростанции и съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия, след получаване на съответните лицензии и разрешения, извършване на технически контрол върху състоянието на оборудването, сградите, съоръженията на електрическите централи, електростанции и енергопреносни мрежи, провеждане на научно- изследователски работи и опитно-конструкторски разработки в областта на технологията, техниката, екологията, икономиката на енергетиката и енергостроителството, всички други дейности, незабранени изрично от законодателството на република българия, за извършването на които не е необходимо разрешение от компетентен държавен или общински орган.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 733 пъти
[2016: 510, 2015: 77, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 113, ... ]