Кратък фирмен профил

Аква Модул АД - София


Контакти

София, 1680
ул. Подуево 10, вх. В, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200977884
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 30.09.2019 
Предмет на дейност: Производство на пречиствателни станции за питейни води, производство на преичствателни станции за отпадни води, физико химични технологии при пречистване на води, управление качеството на водите, контрол на емисиите и лабораторни изследвания и анализи, производство и реализация на селищни модулни пречиствателни станции за питейно-битови води, производство и реализация на селищни модулни вертикални пречиствателни станции за битови-фекални води, научно-изследователска и развойна дейност за утализация на утайки от водопречиствателни станции, технологичен развой, производство и реализация на инсталации за канализационна утализация на битови отпадъци, производство и реализация на хидротермични електрогенератори.
 

11.01.2018: Едни и същи фирми кандидатстват за строителството на втора...
26.02.2010: Аква Модул АД - Нова Загора свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 822 пъти
[2016: 482, 2015: 42, 2014: 45, 2013: 91, 2012: 167, 2011: 19, ... ]