Кратък фирмен профил

БЛ Финансова компания АД - София


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201215940
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Участие под каквато и да е форма в други дружества и/или тяхното управление. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации и патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва. освен основния предмет на дейност дружеството самостоятелно или чрез търговски дружества, в които участва, осъществява всички видове и форми на лизинга, приложими вътре и вън от страната - отдаване, наемане, покупка и продажба на машини и съоръжения. технологични линии, транспортни средства, сгради и други инвестиционни обекти, движими и недвижими имущества, резервни частни, инструменти и екипировка, суровини и материали и обекти, необходими за производство в така наречените бързи доставки и ускорени инвестиции; програмни продукти, ноу-хау, лицензии, необходими за дружеството или за използване в контролираните от него дружества; осъществява производствена, инженерингова, ремонтна, сервизна, иновационна, маркетингова, факторингова, форфейтингова, представителска и други дейности и услуги на организации, дружества, фирми и граждани. организира ефективно използване на свободни мощности, съществява лизингова дейност от трети в трети страни, вътрешна и външнотърговска дейност.
 

Не са достъпни новини.